Ymgyrch un dyn o Wynedd i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd glanhau ar ôl eich cwn

28/09/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog ci o Harlech yng Ngwynedd wedi cymryd yr awenau ynghylch gwastraff cŵn yn ddiweddar drwy gynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth perchnogion sydd ddim yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes mewn ardaloedd cyhoeddus o fewn y gymuned.

Penderfynodd Joe Patton mai’r ffordd gorau o gyflawni ei amcanion oedd cysylltu gydag athrawon Ysgol Tan y Castell, gyda’r plant yn creu posteri lliwgar. Cysylltwyd â Jonathan Neale hefyd, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, a gefnogodd yr ymgyrch drwy ddarparu bagiau gwastraff cŵn bioddiraddadwy.

 

Yn ogystal â hyn fe ddaru Joe lansio ei ymgyrch ar-lein i gadw Harlech yn brydferth ac fe mae wedi bod yn annog trigolion lleol i rannu’r neges am yr ymgyrch am wyth wythnos o Orffennaf i Fedi. Dros y cyfnod yma fe siaradodd Joe gyda 350 o berchnogion cŵn a chyfrif faint o wastraff cŵn oedd ar hyd pob llwybr a arolygwyd.

 

Meddai Joe Patton: “Dwi’n hynod o falch i adrodd bod fy ymgyrch wedi arwain at leihad o 74% yn y nifer o faw cŵn ar lwybrau Harlech, ac fe gyflawnwyd hyn adeg yr amser prysuraf y gwyliau gyda’r nifer o gŵn pedair gwaith yn uwch na’r lefelau arferol.”

 

Dywedodd y Cynghorydd lleol Freya Bentham: “Dwi’n hynod o ddiolchgar i Joe am ei ymdrechion diwyd i godi ymwybyddiaeth ac am ei lwyddiant i leihau gwastraff cŵn yn ardal Harlech. Rydym yn ffodus i gael byw o fewn tirlun godidog yma, a'r peth olaf yr ydym eisiau yw baw cŵn i ddifetha’r synnwyr o ryddid a diogelwch yn yr ardal ac ar y Morfa.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’n wych gweld bod perchnogion cŵn yng Ngwynedd - gydag ychydig o gymorth - yn addysgu perchnogion eraill er mwyn atal ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Gwastraff cŵn ydi un o’n prif gwynion sy’n ein cyrraedd - nid yn unig mae’n rhywbeth ffiaidd, ond mae’n berygl i’r iechyd hefyd, yn enwedig pan mae’n mynd i mewn i’r pridd lle mae plant yn chwarae neu ar gae chwaraeon.”

 

Toxicara

 

Mae nifer o gŵn wedi’u heintio gyda pharasitiaid sydd yn gallu achosi niwed i bobl, yn enwedig plant. Mae Toxocariasis yn afiechyd sydd yn cael ei achosi gan wyau o fwydyn Toxicara sydd yn cael ei drosglwyddo o gŵn i bobl drwy wastraff cŵn neu bridd heintus. Gall yr haint arwain at salwch a hyd yn oed dallineb.

 

Yng Ngwynedd mae’n drosedd i fynd a chŵn i ardaloedd chwarae penodedig ar gyfer plant, tir ysgol, caeau chwaraeon a rhai traethau (Ebrill-Medi) neu i adael eich ci i faeddu unrhyw ofod cyhoeddus. Gall troseddwyr derbyn cosb benodedig o £100, a allai methiant i dalu arwain at wysiad i’r cwrt a dirwy o hyd at £1,000.