S4C yn cyhoeddi Adroddiad Richie Turner

29/11/2011

Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod S4C wedi cyhoeddi Adroddiad Richie Turner am effeithlonrwydd ac arloesedd y sianel.

Mae'r adroddiad yn cynnwys sawl beirniadaeth o reolaeth y sianel, ac yn cynnig nifer o argymhellion i wella rheolaeth, diwylliant a chyfathrebu mewnol S4C.

Dywedodd yr awdurdod eu bod yn derbyn yr argymhellion a'u bod eisoes wedi gweithredu cynnwys yr adroddiad.

Cafodd Adroddiad Turner ei gomisiynu gan Awdurdod S4C ac fe gyhoeddwyd rhai o'r canfyddiadau mewn papur newydd ym mis Gorffennaf - fisoedd cyn i'r adroddiad gael ei gyhoeddi'n swyddogol.

Roedd Mr Turner o Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru.

Wedi hyn fe wnaeth y brifysgol gychwyn ymchwiliad ac fe gafodd aelod o staff - nid awdur yr adroddiad - ei wahardd o'i waith.

'Cynhwysfawr'

Yn eu cyflwyniad i'r Ysgrifennydd dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Awst 2010 cyhoeddodd S4C eu bwriad i gynnal adolygiad cynhwysfawr o holl weithgareddau'r sianel.

Y rhan gyntaf o'r adolygiad oedd Adroddiad Syr Jon Shortridge ar lywodraethiant corfforaethol S4C a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2011.

Wedyn gofynnwyd i Brif Weithredwr S4C gynnal adolygiad cynhwysfawr o holl weithgareddau eraill y sianel.

Bu nifer o weithgorau ac adroddiadau yn edrych ar broses gomisiynu S4C, ar y weledigaeth rhaglenni ar gyfer 2012 ymlaen, ar staffio ac ail-strwythuro, ac ar effeithlonrwydd ac arloesedd.

Comisiynwyd Mr Turner o Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru i baratoi adroddiad gan y gweithgor a oedd yn gyfrifol am adolygu effeithlonrwydd ac arloesedd y sianel.

Yn ystod yr adolygiad bu Mr Turner yn holi aelodau staff S4C a rhanddeiliaid y sianel ac fe gyflwynwyd ei adroddiad i'r awdurdod ym mis Gorffennaf 2011.

'Adeiladol'

Wrth gyhoeddi'r adroddiad yn swyddogol ddydd Mawrth, dywedodd Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C: "Wrth ddod â pherson allanol i mewn, mae wedi caniatáu i staff a chyflenwyr allanol siarad yn blaen ac mae llawer o'r negeseuon sy'n cael eu cyfleu yn rhai anghyfforddus a heriol.

"Mae'n bwysig bod y Tîm Rheoli a'r Awdurdod yn eu clywed, yn eu dehongli'n gywir ac yn ymateb yn adeiladol iddyn nhw. Mae llawer o waith wedi ei wneud i'r cyfeiriad hwn eisoes, fel y mae ymateb yr awdurdod yn ei nodi, ond mae yna fwy i'w wneud eto.

"Er bod yna gyhoeddiadau pwysig wedi eu gwneud yn ystod yr wythnosau diwethaf sy'n gosod seiliau cadarn i ddyfodol S4C, mae cyhoeddi'r adroddiad yma heddiw yn fodd i'n hatgoffa o bwysigrwydd sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r staff galluog sydd gennym, ac o frwdfrydedd a thalent y cynhyrchwyr annibynnol a'u timau hwy.

'Croesawu'

"Mae'r materion sy'n cael eu codi yn rhai y bydd yn angenrheidiol i ni ail-ymweld â nhw'n gyson dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, yn enwedig o ystyried y toriadau ariannol sy'n cael eu gweithredu, er mwyn sicrhau fod y broses o gomisiynu rhaglenni a chyflenwi gwasanaeth yn digwydd yn y modd mwyaf effeithiol posib."

Dywedodd Mr Turner, awdur yr adroddiad: "Dwi'n croesawu ymateb S4C a'r gwelliannau mae S4C wedi eu gwneud wrth weithredu'r newidiadau argymhellwyd yn fy adroddiad. Dylid cymeradwyo S4C am fod digon agored i gomisiynu adolygiad annibynnol o'i effeithlonrwydd a'i gallu arloesol.

"Mae gan y darlledwr nawr y sylfaen i greu sefydliad mwy agored a chreadigol gyda'r gallu i fanteisio ar syniadau - sefydliad fydd yn adlewyrchu'n llwyr bob agwedd o'r diwylliant a'r gymdeithas Gymreig."

 

Ffynhonnell