Meithrinfa Gymraeg ar y gweill yng Nghonwy

03/06/2015

Categori: Addysg, Iaith

Cyn bo hir bydd gan rieni o Lanfairfechan i Fae Cinmel fynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg ar garreg eu drws, gyda chynlluniau ar y gweill i agor Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg yng Nghyffordd Llandudno fis Medi eleni.

 

Mae Menter Iaith Conwy wedi bod yn datblygu’r cynllun ers 2010 a thrwy gydweithio â rhiaint lleol o Ddeganwy, maent wedi llwyddo i dynnu arian digonol i wireddu’r syniad.

 

Dywedodd Eirian Pierce Jones, Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg gyda Menter Iaith Conwy, “Rydym wedi derbyn sawl ymholiad gan rieni o ardal arfordirol Conwy dros y blynyddoedd yn holi am ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal ond yn anffodus nid oedd darpariaeth o’r fath yn bodoli.” 

 

Eglurodd Eirian fod Menter Iaith Conwy dderbyn ymholiad am ofal plant cyfrwng Cymraeg yn yr ardal arfordirol gan Nia Owen o Ddeganwy sy’n fam i ddau ac yn gyfrifydd siartredig ac yn awyddus i sefydlu meithrinfa fel menter breifat. 

 

Arweiniodd y cydweithio yma at greu menter gymdeithasol newydd o’r enw Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg gyda rhieni lleol yn gyfarwyddwyr. 

 

Datblygu’r economi leol

 

Mae’r datblygiad hwn yn rhan o gynllun ehangach gan Fenter Iaith Conwy i ddatblygu’r economi leol gyda’r iaith Gymraeg yn gwbl ganolog iddo. Y disgwyl yw bydd yn creu cyfleoedd gwaith gyda’r Gymraeg yn sgil hanfodol ac yn creu swyddi i siaradwyr Cymraeg yn eu cymunedau. Mae Eirian eisoes yn edrych am gyfleoedd newydd drwy sir Conwy.

 

Mae’r rhieni sy’n gysylltiedig â’r fenter newydd yma’n hynod hapus bod ganddynt fynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal nhw o’r diwedd.

 

Dywedodd Gwyneth Hughes o Landudno, un o gyfarwyddwyr Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, “Fel rhiant sy’n byw yn ardal arfordirol Conwy, credaf ei bod yn bwysig iawn i deuluoedd gael mynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal leol. Mae llawer ohonom yn credu bod hyn yn fater mor bwysig i ni ddod at ein gilydd i ffurfio’r fenter a chreu meithrinfa newydd sbon fydd yn cael ei redeg yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg.” 

 

Galw mawr

 

Dywedodd Nia Owen o Ddeganwy, sydd wedi bod yn gatalydd i symud yr holl gynllun ymlaen gyda Menter Iaith Conwy, “Nid wyf wedi llwyddo i gael gofal plant llawn amser drwy’r Gymraeg i fy mhlant yn yr ardal a thrwy drafod â nifer o rieni eraill rwyf wedi darganfod bod galw mawr am y math yma o ddarpariaeth.”

 

Bydd Meithrinfa Derwen Deg yn edrych i gyflogi staff cyn hir â phan fydd y feithrinfa wedi ei sefydlu’n llwyr bydd lle i oddeutu 36 o blant. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn y swyddi hyn neu sydd eisiau defnyddio’r feithrinfa i ofalu am eu plant gysylltu gydag Eirian Pierce Jones yn swyddfa Menter Iaith Conwy yn Llanrwst ar 01492 642357 neu drwy e-bost ar eirian@miconwy.org