Dechrau rhagorol i'r diwydiant ymwelwyr

01/07/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dengys ffigurau swyddogol a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru  bod diwydiant twristiaeth Cymru wedi cael dechrau rhagorol i’r flwyddyn a hynny ar ben y ffaith y torrwyd pob record yn 2014.

 

Dengys ffigurau arolwg Ymweliadau Dydd Prydain Fawr o Ionawr i fis Ebrill, gan gynnwys gwyliau’r Pasg bod 23 miliwn o breswylwyr o Brydain wedi gwneud ymweliadau dydd â chyrchfannau yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf 2015 gan greu £750 miliwn o wariant.  Mae’r gwariant wedi cynyddu 20% o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd ac mae cyfran Cymru o’r holl ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain â chyrchfannau ym Mhrydain Fawr ym mhedwar mis cyntaf 2015 hefyd yn uwch na’r llynedd.

 

Dengys ffigurau Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ar gyfer chwarter cyntaf 2015 bod nifer yr ymwelwyr o Brydain Fawr a arhosodd dros nos yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf 2015 wedi cynyddu 7% a gwelwyd cynnydd o 32% yn y gwariant hefyd.

Mae ffigurau gan safleoedd Cadw yn dangos arwyddion calonogol o dwf ar gyfer dechrau 2015 hefyd.

 

Ymchwil

 

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cadw ymchwil er mwyn deall yn well yr ymwelwyr sy’n ymweld â’u safleoedd yn ystod y tymor tawel.  Dengys yr ymchwil mai pobl o Gymru oedd 43% o’r rhai a ymwelodd yn ystod y tymor tawel o’i gymharu â 24% a ymwelodd yn ystod y tymor prysur.    Nodwyd hefyd bod ymweliad â safle Cadw yn rhagori ar ddisgwyliadau pobl; dywed 66% o ymwelwyr bod y profiad a gawsant yn ymweld ag un o atyniadau Cadw yn well nag yr oedden nhw’n ei ddisgwyl.  Roedd yr ymwelwyr tymor tawel hyn yn hapus iawn gyda’u profiad ar safle Cadw gyda chyfradd bodlonrwydd o 9.0 allan o 10.

 

Daeth i’r amlwg yn adroddiadau’r arolwg bod pobl yn rhoi llawer o bwyslais ar staff gwybodus Cadw gan roi marciau uchel iawn iddyn nhw – 9.6 ar gyfartaledd am fod yn gyfeillgar a 9.5 am eu gwybodaeth am y safle ac mae hyn yn cyfrannu at fwyniant yr ymwelydd.

 

Nifer uchaf erioed o ymwelwyr

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth,  “Yn 2014, gwelwyd y nifer uchaf erioed o ymwelwyr ac rydym yn gweithio â’r diwydiant i gynnal y ffigurau rhagorol hyn.  Mae hi’n galonogol iawn bod y ffigurau hyn ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn mor gadarnhaol, yn enwedig gan fod y ffigurau hyn yn cynnwys y Pasg, sy’n ddechrau prysur i dymor y diwydiant.  Mae’r sector twristiaeth mewn sefyllfa gadarnhaol iawn.  Y llynedd, cynhyrchodd ein hymgyrch yn y DU a’r Iwerddon £238 miliwn o wariant ychwanegol i economi Cymru, cynnydd o 36% ar y flwyddyn flaenorol.  Mae’r canlyniadau cychwynnol ar gyfer ymgyrch eleni eisoes yn eithaf addawol, gan ddangos bod nifer yr ymwelwyr unigryw a ymwelodd â croesocymru.com yn ystod chwarter cyntaf 2015 wedi cynyddu 80%.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net