Cyflwyno cadair Eisteddfod Meifod

Cyflwynwyd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau i Bwyllgor Gwaith lleol yr Eisteddfod mewn digwyddiad arbennig ym Marchnad Y Trallwng neithiwr. 

 

Dim ond ugain oed yw Carwyn Owen, dylunydd a chrefftwr y Gadair, ac ef yw’r person ieuengaf erioed i fod yn gyfrifol am greu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. 

 

Cafodd ei ddewis gan noddwyr y Gadair, Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Trefaldwyn, ar sail cystadlaethau yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn y lle cyntaf, ac yna y Cadeiriau a grewyd ganddo ar gyfer yr Eisteddfod honno ac ar gyfer Eisteddfod Powys.

 

Clwb ffermwyr ifanc

 

Meddai Carwyn, “Cefais gyfleoedd lu i ddatblygu fy nghrefft wrth fod yn aelod o’r Clwb Ffermwyr Ifanc, gan gystadlu yn y lle cyntaf, ac yna, ar sail hynny, cael fy ngwahodd i greu Cadair ar gyfer Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, cyn i mi gael fy ngwahodd i gynllunio Cadair Eisteddfod Powys, a oedd yn brosiect cyffrous iawn, a hynny pan oeddwn i’n dal i fod yn yr ysgol.’

“Cefais fy ysbrydoli gan harddwch naturiol y coedyn a chan y mynyddoedd yn yr ardal, gan stemio a phlygu’r pren er mwyn fy ngalluogi i ail-greu siâp y mynyddoedd yn y Gadair.  Roedd hyn yn gyfle i gyfuno’r deunydd traddodiadol gyda ffyrdd newydd o weithio er mwyn creu cynllun modern mewn ffordd sy’n apelio ataf.

 

Fe ddatblygodd Carwyn ddiddordeb mewn adeiladu, fel yr eglurodd, “Fe’m magwyd ar fferm, a dyma lle y datblygodd fy niddordeb mewn adeiladu. Creu pethau a gwaith coed – roedd rhywbeth angen ei drwsio drwy’r amser.  Roedd fy nheidiau ar y ddwy ochr yn grefftwyr coed brwd, a bum yn ddigon ffodus i etifeddu gweithdy llawn gan un taid pan yn ifanc, a bu fy nhaid arall yn fy nysgu am y grefft o greu pethau cain allan o goed."

 

Cadair hardd

 

Wrth dderbyn y Gadair ar ran y Pwyllgor Gwaith dywedodd Beryl Vaughan, y Cadeirydd, “Mae’n bleser o’r mwyaf dderbyn Cadair mor hardd ar ran y Pwyllgor lleol, ond yn fwy na hynny, rydw i wrth fy modd ein bod ni’n creu hanes yma heno ym Maldwyn a’r Gororau.  O edrych ar y Gadair hyfryd hon, mae’n anodd credu mai ugain oed yn unig yw Carwyn Owen, gwneuthurwr y Gadair, cymaint yw aeddfedrwydd a chywreinrwydd ei waith.

 

Ychwanegodd, “Rydym yn llongyfarch Carwyn yn wresog ar ei waith a’i weledigaeth, ac yn hynod ddiolchgar i’r noddwyr, Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Trefaldwyn, a rhoddwyr y wobr ariannol teulu’r diweddar Gyn-Archdderwydd, Emrys Roberts, am eu haelioni a’u cefnogaeth i’r Eisteddfod eleni, haelioni sydd yn ein galluogi ni i fod yma heno.  

 

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Mererid Hopwood, John Gwilym Jones a Twm Morys, a chyflwynir y Gadair am awdl neu ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn, hyd at 250 llinell, dan y teitl ‘Gwe’.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net