Cyfoeth Naturiol Cymru yn buddsoddi £1.2 miliwn

03/07/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ty Hyll: wedi derbyn arian y llynedd

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru y bydd yn buddsoddi £1.2 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf mewn prosiectau i wella’r amgylchedd led-led Cymru.

 

Bydd yr arian ar gael i sefydliadau trydydd sector ac awdurdodau lleol ar gael ar gyfer prosiectau ar rai o safleoedd mwyaf pwysig Cymru,  sef Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig.

 

Gall yr arian gael yn rhoi cyllid cyfatebol i brosiectau sy’n mynd i’r afael â phroblemau allweddol sy’n effeithio ar y safleoedd  hyn. Bydd ffocws ar sbwriel y môr, rhywogaethau goresgynnol, colli a chwalu cynefinoedd, rheoli annigonol neu amhriodol o goetiroedd a childroi effeithiau niweidiol mynediad a hamdden. 

 

Datblygu prosiectau

 

Dywedodd Rhian Jardine, Pennaeth Cymunedau Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru,“Ein diben yw sicrhau fod yr amgylchedd ac adnoddau naturiol yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio. Rydym yn gwybod na allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain a bod datblygu prosiectau a phartneriaethau yn rhywbeth eithriadol werthfawr."

 

“Byddwn yn chwilio’n arbennig am brosiectau arloesol sy’n cyfuno gwaith cadwraeth ar rai o safleoedd pwysicaf Cymru ag elfennau sy’n gwneud gwelliannau gwirioneddol i amgylchedd, pobl ac economi Cymru."

 

Cyllid  

 

“Mae’r cyllid hwn yn ychwanegu at y £4.2m a gynigiwyd eisoes i bartneriaid drwy Gymru. Bydd ein swyddogion partneriaeth yn hapus i roi cyngor rhagarweiniol petai partneriaid yn dymuno trafod syniadau. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad proffesiynol o ddatblygu prosiectau."

 

Ychwanegodd, “Cawsom syniadau difyr a dyfeisgar am brosiectau yn ein rownd gyllido flaenorol, ac rwy’n sicr y bydd ein partneriaid yn defnyddio’u dychymyg wrth  greu prosiectau a fydd yn mynd i’r afael â rhai o’r prif broblemau sy’n wynebu amgylchedd Cymru,”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net