System ymateb newydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn rhoi anghenion iechyd cleifion yn gyntaf

15/09/2015

Categori: Bwyd, Iechyd

Heddiw, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething fod newidiadau i’r ffordd y mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymateb i achosion brys yn rhoi anghenion iechyd cleifion yn gyntaf.

 

Wrth siarad yn y Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd y Dirprwy Weinidog y bydd y newidiadau yn helpu i sicrhau bod pob claf sy’n sâl neu’n dioddef anaf yn cael y gofal iawn, ar yr amser iawn ac yn y lle iawn.

 

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn rhoi model ymateb clinigol newydd ar brawf am 12 mis, sy’n cynnwys dangosyddion clinigol newydd, gan ddechrau ym mis Hydref.

 

Mae’r newidiadau’n digwydd mewn ymateb i dystiolaeth gan glinigwyr ambiwlans blaenllaw ac adolygiad clinigol o sut caiff prydlondeb ac ansawdd y gwasanaeth ambiwlans brys yng Nghymru eu mesur. Bydd hyn yn rhoi’r ffocws ar ofal clinigol yn hytrach nag un targed amser ymateb o wyth munud, sydd dros 40 mlwydd oed.

 

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog y bydd y newidiadau’n helpu i ddangos i bobl Cymru y lefel o ofal y gallant ddisgwyl ei dderbyn os oes ganddynt broblem feddygol frys, a bydd modd iddynt ddwyn y gwasanaeth ambiwlans i gyfrif am y tro cyntaf am y gofal y mae’n ei ddarparu yn hytrach na pha mor gyflym y gall criw ambiwlans yrru i leoliad.

 

Dywedodd Mr Gething:

 

“Drwy roi’r ffordd newydd hon o weithio ar brawf, byddwn ni’n rhoi anghenion clinigol a gofal pobl yn gyntaf. Bydd yn ein helpu i gynnig gwasanaeth ambiwlans o ansawdd sy’n perfformio’n dda i bobl Cymru.

 

“Bydd y model ymateb clinigol newydd yn blaenoriaethu’r cleifion sydd fwyaf difrifol wael – y rhai a fydd yn marw heb driniaeth glinigol mewn munudau. Nhw fydd yn cael yr ymateb cyflymaf posibl gan ddefnyddio’r holl adnoddau sydd ar gael i achub eu bywydau.

 

“Pan fydd rhywun yn ffonio 999 oherwydd bod perygl i fywyd rhywun, yr enw ar y rhain fydd galwadau coch, a byddant yn parhau i gael eu mesur yn erbyn y targed presennol o wyth munud.

 

“Byddwn yn mesur fwy nag erioed ac yn cyhoeddi’r mesurau hyn mewn ffordd hawdd ei deall, hygyrch a thryloyw yn rheolaidd.”

 

Mae clinigwyr rheng flaen, uwch-feddygon gofal brys, colegau proffesiynol, cynghorau iechyd cymuned, elusennau iechyd a’r Gymdeithas Prif Weithredwyr Ambiwlans wedi croesawu’r cyhoeddiad yn helaeth.

 

Mae GIG Cymru hefyd yn gwneud gwaith arloesol i fod y gwasanaeth cenedlaethol cyntaf yn y DU i gasglu gwybodaeth am gleifion fel mater o drefn i roi darlun llawn i ni o’r hyn sy’n digwydd i’r claf rhwng yr alwad gyntaf am gymorth, nes iddynt gyrraedd yr adran frys a’r ysbyty, ac yna dychwelyd adref. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi dechrau defnyddio ‘digipens’ i helpu i gasglu’r wybodaeth hon yn dilyn buddsoddiad o £1.1m gan Lywodraeth Cymru.