Ar drothwy Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

19/11/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Gydag ond ychydig o ddyddiau i fynd tan un o uchafbwyntiau calendr y Ffermwyr Ifanc, mae’r trefniadau yn prysur ddod i derfyn ar gyfer Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2015 yn Aberystwyth.

 

Gwesteir yr Eisteddfod eleni gan Ffederasiwn Meirionnydd, ac mae’r pwyllgor, dan ofal y Cadeirydd, Siwan Jones, wedi bod yn brysur ers misoedd lawer yn paratoi ar gyfer y digwyddiad. 

 

Prif noddwyr yr Eisteddfod eleni yw Grŵp Cynefin ac mae’r grŵp yn gwasanaethu ar draws Gogledd Cymru, a’u nod yw darparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw. 

 

Mewn datganiad gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru, "Rydym hefyd yn ffodus iawn o gael nifer o noddwyr eraill sydd wedi cyfrannu’n hael at y digwyddiad. Un o’r rheiny yw UAC Meirionnydd. Rydym yn ymfalchïo yn ein partneriaeth gref gyda’r Undeb ac yn falch ein bod yn gallu gweithio gyda’n gilydd unwaith eto yn achos yr Eisteddfod."

 

"Er mai yng Ngheredigion y cynhelir yr Eisteddfod eleni, mae marc Meirionnydd yn gryf ar yr Eisteddfod, ac mae hynny’n cael ei atgyfnerthu gan nawdd caredig Cronfa’r Cadeirydd Cyngor Gwynedd. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Cadeirydd am ei rodd hael o’r gronfa ac yn edrych ymlaen at groesawu’r Cadeirydd newydd, Y Cynghorydd Dilwyn Morgan, fel un o feirniaid y dydd yn ystod y diwrnod."

 

Ychwanegwyd, "Does dim Eisteddfod wedi ei chwblhau heb dlysau, ac rydym yn hynod ddiolchgar i NFU Mutual ac NFU Cymru am noddi’r tlysau hardd sydd ar gael eleni. Gwnaed y tlysau gan gyn-aelod o glwb Prysor ac Eden, Tomos Osian Williams, yn Nhrawsfynydd. Mae’r llechi yn elfen nodweddiadol iawn o Feirionnydd, a gobeithio y bydd eu henillwyr yn hapus iawn o gael tlysau mor hardd."

 

Wrth gwrs y brif wobr fydd y Gadair, a fydd yn cael ei rhoi i’r llenor neu’r bardd buddugol. Gwnaed y gadair eleni gan aelod o glwb Bryncrug, Aled Llŷr Davies, a rhoddwyd y gadair yn hael iawn gan gwmni Cig Oen Maethlon.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru