Colli cyfle o ran addysg Gymraeg

17/12/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn credu y dylai darpariaeth cyfrwng Cymraeg fod yn elfen greiddiol a chanolog o ddeddfwriaeth newydd arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer maes Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

Daw hyn yn dilyn ymgynghoriad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) drafft sy’n dirwyn i ben ar Ragfyr 18fed.

 

 

Ymhellach at hynny mae’r mudiadau’n galw am gadarnhau bod iaith yn angen (need) fel egwyddor sylfaenol ar wyneb y Bil, a thrwy hynny sefydlu’r hawl i ddewis a derbyn darpariaeth neu wasanaeth cefnogol trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol Rhieni Dros Addysg Gymraeg,“Polisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru yw cynyddu’r cyfleoedd i gael mynediad at addysg Gymraeg trwy ehangu’r ddarpariaeth. Tra bod twf wedi bod mewn addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, nid oes tystiolaeth o dwf cyffelyb yn y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifainc ag anghenion addysgol ychwanegol."

 

Mae'n dadlau fod ystyriaethau allweddol ar goll yn y mesur, meddai, “Mae’n syfrdanol felly bod ystyriaethau allweddol yn ymwneud â’r iaith Gymraeg yn parhau i fod ar goll yn y Bil a’r dogfennau ategol. Caiff unrhyw ymdrechion i sefydlu cyfundrefn sy’n fwy cynhwysol a chyfannol drwy’r cynigion deddfwriaethol dan sylw eu tanseilio’n syth o ganlyniad i ddiffyg cydnabyddiaeth o’r cyd-destun ieithyddol yng Nghymru."

 

Yn ol Lynne Davies, “Credwn fod llunio deddfwriaeth newydd a mawr ei angen yn y maes yn cynnig cyfle i osod gwaelodlin a fyddai’n sefydlu’r egwyddor o hawl i ddarpariaeth ar gyfer disgyblion gydag anhawsterau dysgu yn unol â dewis iaith y rhiant. Galwn ar y Llywodraeth i beidio afradu’r cyfle hwnnw trwy ailedrych ar y drafft presennol i sicrhau na fydd darpariaeth ADY cyfrwng Cymraeg yn parhau i fod ar sail loteri cod post.”

 

Siom

 

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC "Rydym ni wedi cael siom a sioc nad oes yr un cyfeiriad at y Gymraeg yn y Bil drafft. O'r herwydd, nid oes unrhyw obaith gan y Bil ar ei ffurf bresennol i fynd i'r afael â'r problemau systemig o ran darpariaeth Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - sef rhai'n o'n dysgwyr fwyaf bregus."

 

Ychwanegodd, "Er bod llawer i'w groesawu yn y Bil, mi fydd yn anodd i UCAC roi ei gefnogaeth iddo oni bai bod cydnabyddiaeth o'r egwyddor sylfaenol o drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gydradd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru