Arlwy Nadolig S4C

18/12/2015

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd arlwy Nadolig S4C yn dechrau dros y penwythnos a fydd yn amrywio o sioeau comedi a cherddoriaeth i raglenni dogfen a chefn gwlad.

 

Ymhlith sêr y byd adloniant fydd yn disgleirio ar S4C dros yr ŵyl mae Alex Jones, Rhys Meirion, Heledd Cynwal, Nia Roberts, Aled Samuel, arwyr y maes rygbi, Jonathan Davies a Nigel Owens, Dai Jones, Llanilar, y comedïwr Elis James, y tenor Trystan Llŷr Griffiths, bardd plant Cymru, Anni Llŷn a dwy o sêr y West End, Gillian Elisa a Caroline Sheen.

 

Bardd plant Cymru, Anni Llŷn, fydd yn cyflwyno Noson Lawen arbennig yn rhoi llwyfan i blant a phobl ifanc nos Sadwrn, 19 Rhagfyr. Daw'r sioe o Lanelli ac ymhlith y rhai sy'n perfformio bydd Rhydian Jenkins, canwr ifanc o Faesteg; y gantores o Riwabon, Caitlin Drake; pianydd ifanc naw oed, Charlotte Kwok o Lanharan a Leisa Gwenllian o Lanrug fydd yn cyflwyno neges bwysig y Nadolig ac yn codi gwên.

 

Bydd Alex Jones yn gadael ei sedd ar The One Show i gyflwyno Noson Lawen arbennig arall, y tro yma o Lundain ar Ŵyl San Steffan. Mewn sioe o Neuadd Britten yn y Coleg Cerdd Brenhinol, bydd Alex yn cyflwyno rhai o sêr mwya'r West End, Caroline Sheen, Gillian Elisa a Rebecca Trehearn. Ymhlith y cantorion eraill bydd y tenoriaid Trystan Llŷr Griffiths, Ben Smith a chynrychiolydd Cymru yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd eleni Céline Forrest sy'n wreiddiol o Abertawe. Bydd trwmpedwyr ifanc a grŵp o delynorion ifanc hefyd yn perfformio.

 

Rhacs Jibiders

 

Er bod Elis James o Gaerfyrddin wedi bod yn boblogaidd fel comedïwr standyp yn yr iaith Saesneg ers deng mlynedd, anaml mae e'n cael cyfle i ddiddanu cynulleidfaoedd yn Gymraeg. Mewn rhaglen awr Elis James: Standyp Rhacs Jibiders nos Sadwrn, 19 Rhagfyr, mae'r digrifwr yn perfformio am y tro cyntaf ar S4C. Ffilmiwyd y sioe o flaen cynulleidfa yn Theatr Richard Burton yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

 

Mewn rhifyn arbennig o Cefn Gwlad nos Lun, 21 Rhagfyr, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â chriw hwyliog côr Hogie'r Berfeddwlad, o ardal Dyffryn Conwy a'r cyffiniau, a'u cyfarwyddwr cerdd dawnus Catherine Watkin. Bydd Dai yn ymuno â rhai o'r aelodau wrth eu gwaith ac yn profi afiaith a brwdfrydedd y bechgyn ifanc yma wrth iddyn nhw sôn am y mwynhad sy'n rhan annatod o berthyn i'r Hogie.

 

Mae amryw o straeon wedi tarfu ar hwyl yr ŵyl yng Nghwmderi ar hyd y blynyddoedd. Aled Samuel fydd yn rhannu atgofion am hynt a helyntion Nadoligau Pobol y Cwm ers cychwyn y gyfres yn 1974 yn Nadolig Llawen Cwmderi nos Lun, 21 Rhagfyr. Bydd cyfle i gwrdd eto â'ch hoff gymeriadau o'r hen ddyddiau hyd heddiw wrth i Aled ein tywys drwy'r llon a'r lleddf.

 

Diolch o galon

 

Mae tymor ewyllys da yn adeg berffaith i ddiolch i bobl gyffredin sydd wedi gwneud yr anghyffredin. Bydd Rhys Meirion a Heledd Cynwal yn teithio ar hyd a lled Cymru i adrodd hanesion chwech o bobl anhygoel yn y rhaglen Diolch o Galon: Anrhegion yr Ŵyl ar Noswyl Nadolig. Byddwn yn cwrdd â phobl megis Valmai Fox o Benllergaer, Abertawe sydd wedi ymdrechu trwy ei bywyd i hyrwyddo buddiannau'r henoed yn ei chymuned leol; Irfon Williams o Fangor sydd wedi goresgyn canser y coluddyn a'r iau, ac sydd wedi gweithio'n ddiflino i godi arian i gael adnoddau arbennig yn Ysbyty Gwynedd ac Evan Owens, bachgen saith mlwydd oed o Ystradgynlais, a lwyddodd i achub bywyd ei fam drwy alw am y gwasanaethau brys ar ôl iddi lewygu yng nghartref y teulu. Ond mae gan Rhys a Heledd syrpreis ychwanegol ar gyfer pob un o'r chwech wrth i enwogion ymweld â nhw gydag anrhegion arbennig iawn.

 

Cewch gwmni Nigel Owens ar nos Nadolig yn Hosan Nadolig Nigel pan fydd dyfarnwr enwocaf Cymru a'i westeion yn ein diddanu mewn rhaglen arbennig llawn hwyl, hiwmor a chân. Mae hi wedi bod yn flwyddyn gyffrous i Nigel ac i arwyr Warren Gatland ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad a Chwpan Rygbi’r Byd 2015. Yn Jonathan, noson Gŵyl San Steffan, bydd Jonathan Davies yn bwrw golwg yn ôl dros flwyddyn fywiog tîm rygbi Cymru yn ystod 2015. Cewch gyfle i hel atgofion am rai o'r ceisiau anhygoel i'r taclo dirdynnol a'r torfeydd swnllyd fu'n cefnogi'r tîm. Bydd cyfle hefyd i fwynhau rhai o olygfeydd cofiadwy'r gyfres eleni gan gynnwys sialensiau corfforol y cast, straeon gan enwogion Cymru ac uchafbwyntiau hwyliog Sarra Elgan a Nigel Owens.

 

Ychydig o flynyddoedd yn ôl ar S4C, fe ddilynon ni'r ddau ffrind o ardal Machynlleth, Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe, wrth iddynt fugeilio ceirw yng ngwlad y Sami yng ngogledd Norwy. Eleni mae'r ddau ffermwr yn wynebu her newydd yn Wil, Aeron a'r Inca ar S4C nos Sul 27 Rhagfyr. O fynyddoedd Bro Ddyfi maen nhw'n mentro i uchelfannau Periw i fyw a gweithio ynghanol cymuned o fugeiliaid yr Andes. Dyma daith ysbrydoledig sy'n archwilio rhamant a realiti bywyd a thraddodiadau ffermwyr yr Inca.

 

Celwydd noeth

 

Yn Celwydd Noeth Nos Galan, bydd Nia Roberts yn herio criw o wynebau cyfarwydd i chwilio am y celwyddau ymhlith y ffeithiau er mwyn ennill hyd at £10,000 tuag at elusennau o'u dewis. Y cyfan sydd angen ei wneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris ydy dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Y sêr fydd yn ceisio codi arian at achosion da bydd actorion Pobol y Cwm - Donna Edwards (Britt) a Jonathan Nefydd (Colin), o'r byd pêl-droed - Malcolm Allen ac Iwan Roberts - a'r tad a'r ferch o Gaernarfon - Geraint a Mari Lovgreen.

 

Bydd criw Heno a Prynhawn Da hefyd yn eich diddanu dros yr Ŵyl ac mewn rhaglen arbennig ar 31 Rhagfyr, Heno Nos Galan, bydd y tîm yn hel atgofion am y flwyddyn 2015. Ymhlith uchafbwyntiau'r flwyddyn sy'n cael sylw bydd llwyddiannau timau rygbi a phêl-droed cenedlaethol Cymru. Roedd 2015 yn dipyn o flwyddyn hefyd wrth ddathlu canmlwyddiant geni'r awdur T Llew Jones, a bu tipyn o hel atgofion wrth i Heno ddathlu 25 mlynedd ers y rhaglen gyntaf un.