Rhybudd o law trwm dros y penwythnos

18/12/2015

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o lifogydd pellach ar draws rhan helaeth o Gymru yn ystod y pedair awr ar hugain nesaf.

 

Yn Ne Cymru y disgwylir yr effeithiau gwaethaf, wrth i law trwm ymledu o’r gorllewin yn yr oriau mân fore Dydd Sadwrn.

 

Disgwylir i’r glaw aros dros lawer o Dde Cymru tan tua hanner nos, gan ddod â pherygl llifogydd i bob rhan o’r ardal.

 

Mae 25-50 milimetr (un i ddwy modfedd) yn eithaf tebygol, gyda hyd at 80 milimetr (mwy na thair modfedd) yn syrthio ar dir uchel.

 

Yn dilyn cyfnodau diweddar o law trwm, mae’r tir yn wlyb iawn. Golyga hyn y bydd mwy o law yn peri i lefelau afonydd a nentydd godi’n gyflym.

 

Fe disgwyl i gyhoeddi nifer o rybuddion llifogydd ar gyfer cymunedau, a gallai ffyrdd gael eu cau wrth i ddraeniau gael trafferth i ymdopi â chymaint o ddŵr.Er mai yn Ne Cymru y disgwylir yr effeithiau mwyaf, mae CNC hefyd yn disgwyl cyhoeddi rhai hysbysiadau llifogydd yng Ngogledd Cymru.

 

Maent yn cynghori pobl i neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eu teithiau, oherwydd gallai’r amgylchiadau gyrru fod yn anodd, yn enwedig ar ffyrdd sydd eisoes yn brysur gyda siopwyr Nadolig.

 

Cynghorir pobl i gadw golwg ar newyddion lleol a rhagolygon y tywydd er mwyn cael y diweddaraf am unrhyw broblemau yn eu hardal, a dylent gadw mewn cof y peryglon o yrru trwy lifddwr. Bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r rhagolygon yn ofalus a bydd timau’n mynd allan i wneud yn siŵr fod amddiffynfeydd rhag llifogydd yn gweithio’n iawn a bod afonydd yn glir o ddeunyddiau a allai rwystro’u llif.

 

Cymryd gofal

 

Meddai Martyn Evans, Rheolwr Tactegol ar Ddyletswydd CNC: “Rydym yn gofyn i bobl gymryd gofal ac edrych yn rheolaidd ar ein hysbysiadau a’n rhybuddion llifogydd. Caiff y rhain eu diweddaru bob 15 munud ar ein map rhybuddion llifogydd byw ar ein gwefan.

 

“Gall pobl ddarganfod a ydynt mewn perygl o ddioddef llifogydd, neu gallant gofrestru gyda’n gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim trwy ymweld â’n gwefan neu ffonio Floodline ar 0345 988 1188.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru