Mentrau iaith Cymru yng Ngwlad y Basg

16/02/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddogion Mentrau Iaith o bob cwr o Gymru yn ymweld â Gwlad y Basg yr wythnos hon yn cael golwg unigryw ar ddatblygiadau ym maes cynllunio ieithyddol a chymunedol.

Dydd Llun fe ymwelodd y criw â Phrosiect Ewropeaidd Hitzargiak, prosiect sy’n ceisio adnabod arfer da wrth adfywio ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop. Roedd hwn yn gyfle i’r swyddogion edrych ar ffurf i gydweithio â mudiadau yng Ngwlad y Basg ac ar draws Ewrop yn y dyfodol wrth rannu gwybodaeth, gan gynnwys fidios, lluniau, dogfennau a chynlluniau gwaith ar lein fel rhan o'r prosiect.

 

Dydd Mawrth fe ymwelodd y criw ag UEMA sef rhwydwaith o gyngohorau lleol sydd yn gweithredu gan ddefnyddio’r Iaith Fasgeg fel eu prif iaith weinyddu, yn ogystal â gweithredu er budd yr iaith yn eu rhaglenni a’u prosiectau.

 

Gyda’r prynhawn bu cyfle i ymweld â Chanolfan Trochi Mewnfudwyr i ddysgu am yr ymdrechion i gymhathu mewnfudwyr newydd i gymunedau Basgeg yn ogystal ag annog mwy o bobl i ddysgu a denfyddio’r iaith. Wedi’r cyfarfod hwnnw gwnaeth criw o’r Mentrau sy’n cyd-drefnu Ras yr Iaith eleni gyfarfod â grŵp Korrika (Ras yr Iaith Fasgeg) er mwyn dysgu wrth eu profiadau nhw i ddatblygu’r Ras ymhellach yng Nghymru.

 

Iaith gymunedol

 

Wrth ymweld â Kontseilua (y mudiad dros hawliau iaith y Basg) yn Donastia dywedodd Meirion Davies, Cadeirydd Cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru, “Rydym, o fwriad wedi ymweld â mudiadau a chyrff sydd yn flaengar yng Ngwlad y Basg wrth hyrwyddo’r iaith fel iaith gymunedol."

 

"Gellir gweld yn amlwg bod polisïau cadarn sydd yn annog mabwysiadu iaith a chreu amgylchiadau lle y gall yr iaith gael ei defnyddio’n naturiol yn llwyddo, gan fod cynnydd wedi bod yn nifer y sawl sy’n siarad ac yn defnyddio’r iaith yng Ngwlad y Basg o 22.3% yn 1991 i 27.5% o’r boblogaeth yn 2011."

 

Yn ol Meirion Davies, "Mae model y Mentrau Iaith yn fodel nad oes ei debyg yn unman arall yn Ewrop, ac o bosib y byd, o ran hyrwyddo iaith yn gymunedol, ac mae’r daith hon, nid yn unig yn gyfle inni ddysgu wrth eraill ond i eraill weld a dysgu wrth ein profiadau ni yng Nghymru."

 

Ychwanegodd, "Rydym wedi gweld o lygaid y ffynnon sut mae cynllunio bwriadus ar lefel strategol, rhanbarthol a lleol wedi cryfhau sefyllfa’r Iaith Fasgeg a gwn y gallwn efelychu nifer o fodelau tebyg yng Nghymru.”

 

Os am wybod mwy am waith eich menter iaith leol, neu Mentrau Iaith Cymru ewch i'r wefan.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru