Cyfieithu labeli meddyginiaeth presgriptiwn i'r Gymraeg

Mae tîm sy’n cynnwys arbenigwyr iaith a fferyllwyr ym Mhrifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y Gogledd wedi cymryd y camau cyntaf drwy gyfieithu 30 canllaw rhybuddiol i’r Gymraeg sydd ar feddyginiaeth presgripsiwn.

Bydd y rhain ar gael i bob fferyllfa a doctor, gan gynyddu’r  gefnogaeth iechyd sydd ar gael yn Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd. Mae’r labeli ar gael yn argraffiad ar-lein y  British National Formulary, sef y cyfeirlyfr fferyllol safonol sydd yn cael ei defnyddio gan bobol sydd yn rhoi presgripsiwn, nyrsys a fferyllwyr o fewn y GIG, a bydd ar gael yn y copi printiedig nesaf.

 

Meddai Mair Martin, Fferyllydd Arweiniol-Gwybodaeth am Feddyginiaethau a fu’n arwain y project ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Gall dilyn canllawiau meddyginiaeth yn ofalus wneud gwahaniaeth sylweddol o ran canlyniadau  iechyd a defnydd diogel o feddyginiaethau. Rydym yn gobeithio  y bydd y cam cyntaf tuag at roi’r holl labeli rhybudd a chyngor ar gael yn y Gymraeg yn arwain at well dealltwriaeth o’r cyfarwyddiadau ar bresgripsiwn ac at sicrhau eu bod yn cael eu dilyn.”

 

Ar ran Prifysgol Bangor, dywedodd yr Athro Dyfrig Hughes o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau: “Drwy rannu ein harbenigedd a’r gwahanol baneli defnyddwyr a chynulleidfaoedd yr ydym yn troi atynt, rydym  nid yn unig wedi cyfieithu’r canllawiau ond hefyd wedi eu profi er mwyn sicrhau eu bod yn ddealladwy i’r bobol sydd yn cymryd y meddyginiaethau. Rydym yn ddiolchgar i  bawb a  fu’n rhoi ymateb i ni ar ba mor glir oedd y cyfarwyddiadau. Mae hyn yn ffordd wych o rannu ein harbenigedd er budd cymaint o bobol â phosib.”

 

Mae’n dda gan Grŵp Strategol Cymru Gyfan ar Feddyginiaethgefnogi’r gwaith hwn. Mae’r Grŵp yn datblygu adnoddau igefnogi’r rhai sydd yn rhoi presgripsiynau a chynyddu iechyd drwy ddefnydd diogel a chosteffeithiol o feddyginiaethau.

 

Gwella dealltwriaeth

 

Roedd gan Dr Stuart Linton, Cadeirydd y Grŵp hyn i’w ddweud wrth groesawu’r lansiad, “Rydym yn falch o gymeradwyo’r labeli rhybudd ar gyfer eu defnyddio yng Nghymru. Bydd cefnogaeth y Grŵp yn sicrhau bod gan fferyllwyr ar draws Cymru y dewis i ddarparu labeli dwyieithog ar feddyginiaethau ar bresgripsiwn, a bydd hyn yn fodd i wella dealltwriaeth y cleifion am y feddyginiaeth a sut mae ei defnyddio hi.”

 

Cafodd y cyfieithiadau safonol eu lansio heddiw ar ddiwedd cyfarfod y Grŵp strategol Cymru Gyfan ar Feddyginiaeth.

 

Eglurodd yr Athro Dyfrig Hughes: “Nod yr astudiaeth hon oedd datblygu fersiynau Cymraeg o’r 30 o labeli rhybudd a chynghori. Mae hefyd angen cyfieithu dros 2000 o gyfarwyddiadau i’r Gymraeg, yn dilyn yr un dulliau cadarn. Fodd bynnag, bydd angen mwy o fuddsoddiad ariannol ar gyfer hynny.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru