O'r 'Steddfod i Syria

31/05/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar y cyd â One Nation, bydd ymgyrch Pobl i Bobl yn anfon cynhwysydd 40 troedfedd yn llawn bwyd a chyflenwadau meddygol yn bennaf i liniaru’r dioddefaint yn Syria.

Mae’r rhyfel cartref chwerw yn Syria bellach ar ei chweched flwyddyn. Yn ôl amcangyfrifon diweddar, mae oddeutu 470,000 o bobl wedi cael eu lladd yn y brwydro hyd yma, ac oddeutu 4.8 miliwn wedi ffoi er mwyn ceisio canfod diogelwch a lloches yn rhywle arall.  I’r rhai hynny sy’n parhau i fyw yn Syria, mae’r amgylchiadau’n beryglus, gyda phrinder bwyd a chyflenwadau glanweithdra cyffredin.

 

Mae prisau bwyd mewn rhai ardaloedd wedi codi’n ddychrynllyd, gyda bag 1kg o reis yn gallu costio  $100!  Ond yng Nghymru, mae’n bosib prynnu bag 1kg mor rhad â 45c – felly, ychwanegwch gwpwl mwy o bethau i’ch rhestr siopa wythnos, neu ystyn fag o reis neu din tomato o’r cwpwrd,d a’u dod a nhw i’r maes lle byddent yn cychwyn ar eu siwrne o’r Steddfod i Syria.

 

Mae angen bwyd, nwyddau hylendid a ffisig/offer meddygol ar gyfer oedolion, plant a babanod.  Y man casglu fydd y Tipi Syr IfanC bob dydd rhwng 10yb-5yh ac mi fydd y cynhwysydd yn gadael Llanberis am Syria ar y 16ed o Orffennaf. 

 

Panel 

 

Mi fydd Catrin Wager, Cadeirydd Pobl i Bobl, yn rhan o banel fydd yn trafod sefyllfa y ffoaduriaid yng nghwmni Casia Wiliam o Oxfam yn Tipi Syr IfanC  ar Faes Eisteddfod Fflint am 1yr Ddydd Iau yma am 1yp.  Mae Catrin yn gweld Eisteddfod yr Urdd fel lle perffaith i lawnsio’r ymgyrch i gasglu bwyd i Syria.

 

“Dwi'n meddwl fod gan Gymru draddodiad teyrngarol a heddychlon; mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn neges heddwch yr urdd, a'r ffaith ei fod wedi bod yn cael ei rannu ers bron i gan mlynedd rwan.” 

 

Sefydlwyd Pobl i Bobl gan unigolion a ddaeth ynghyd er mwyn ymateb i argyfwng ymfudo 2015  – a ystyrir bellach fel yr argyfwng dynol mwyaf ar dir Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd. Ar hyn o bryd, mae dros 60 miliwn o bobl wedi’u dadleoli  drwy’r byd - nod Pobl i Bobl yw dangos cefnogaeth a chynnig cymorth o Gymru i’r bobl hynny, waeth beth fo’u hil, eu crefydd neu eu lleoliad.  Mae Pobl i Bobl wedi bod yn dosbarthu rhoddion gan unigolion yng Ngogledd Cymru i Wlad Groeg, Gogledd Ffrainc ac i Syria ei hun, ac mae gwirfoddolwyr Pobl i Bobl wedi teithio i sefyllfaoedd argyfyngus ar hyd a lled Ewrop.

 

Rhoi sylw

 

Mae Catrin yn hynod ddiolchgar i’r Urdd am rhoi sylw at sefyllfa y ffoaduriaid ar Faes yr Eisteddfod eleni.

 

“Mae’r rhyfel yn Syria yn hunllefus, da ni di gweld yn yr wythnosau dwytha ysbytai plant a gwersyllefudd ffoaduriaid yn cael eu targedu – pobl hollol ddiniwed sydd yn dieddof yn sgil ymosodiadau fel hyn. “

 

“Da ni ym Mhobl i Bobl yn hynnod ddiolchgar fod yr Urdd wedi cytuno i'n helpu i gasglu bwyd a nwyddau meddygol i Syria.   Gyda dros 100,000 o bobl yn debygol o ymweld a'r maes drost yr wythnos, tasa pawb yn gallu dod a bag o reis gyda nhw busa hynny’n dros filliwn o brydau bwyd i bobl sydd yn llwgu yn Syria!”

 

I’r rhai sy’n methu dod I’r eisteddfod eleni, mae modd ‘Siopa i Syria’; archebu nwyddau ar lein a’u danfon yn syth i Pobl i Bobl er mwyn eu cynnwys ar y cynhwysydd – manylio ar wefan 

 

Mae hefyd groeso i bobl ddod a nwyddau megis sachau cysgu, dillad ac esgidiau fydd yn cael eu dosbarthu i ffoaduriaid ledled ewrop. 

 

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Catrin Wager catrinwager@yahoo.co.uk