Haf llwyddiannus i westai yng Nghymru

28/09/2016

Categori: Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer yr ymwelwyr wnaeth aros mewn llety yng Nghymru yn dangos fod y diwydiant twristiaeth wedi cael haf llwyddiannus arall.

Yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf 2016, roedd 67% o ystafelloedd gwestai yn llawn, ac mae hynny’n union r’un fath ag yr oedd ar gyfer y 12 mis blaenorol.

 

Yn y cyfnod rhwng mis Mehefin 2015 a mis Gorffennaf 2016, roedd nifer y bobl oedd yn dod i aros mewn gwestai / llety gwely a brecwast yn 38%, cynnydd o 2 y cant o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

 

Roedd nifer y bobol sy’n aros mewn hostelau ar gyfer y deuddeg mis a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf 2016 yn 49%. Roedd hynny’n gynnydd o 1 y cant o’i gymharu â’r nifer wnaeth aros ynddynt dros y deuddeg mis blaenorol.

 

Yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf 2016, gwelwyd cwymp bychan o 2%, i lawr i 52%, yn nifer y bobl a wnaeth aros mewn unedau hunan arlwyo.

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ei bod yn gyfle i ddathlu twristiaeth i Gymru,  “Mae hi’n Ddiwrnod Twristiaeth Ryngwladol heddiw ac mae hynny’n gyfle i ddathlu pwysigrwydd twristiaeth a’i gwerth cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd. Mae twristiaeth yng Nghymru yn perfformio’n gadarn ac mae’r diwydiant ar y trywydd cywir i gwrdd â’r targed o 10% o dwf gwirioneddol yn yr elw a wneir o ymwelwyr sy’n aros dros nos erbyn 2020. Mae’r twf hwn yn cefnogi swyddi ac yn rhoi gwerth ychwanegol i economi Cymru. Ein nod nawr yw cynnal y lefelau hyn.’

 

Prysur

 

Ychwanegodd, “Yr wythnos ddiwethaf, dangosodd ein harolwg baromedr fod 84% o’r busnesau twristiaeth a gafodd eu harolygu yn fwy prysur nag oeddynt yn 2015 - neu'r un mor brysur - ac roedd honno’n flwyddyn a wnaeth dorri record. Mae perfformiad y sector twristiaeth yn seiliedig ar amrywiaeth o fesurau ac mae’n dda gweld bod ein harolwg ar gyfer nifer y bobl wnaeth aros mewn llety hefyd yn dangos bod ffigurau’r flwyddyn hon yn cyfateb â’n llwyddiant diweddar.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru