Lansio blwyddyn chwedlau Cymru

16/11/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bu Gweinidog yr Economi, Ken Skates yn amlinellu ei weledigaeth yr wythnos hon ar gyfer Blwyddyn Chwedlau Cymru y flwyddyn nesaf.

Wrth edrych ymlaen at 2017, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, “Y nod yn 2017 yw sicrhau mai’n diwylliant a’n treftadaeth fydd yn cael y lle canolog ym mrand Cymru. Hanfod y Flwyddyn Chwedlau yw dod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd erioed o’r blaen, gan ddefnyddio dulliau cwbl arloesol. Y nod yw creu chwedlau newydd yng Nghymru, a’u dathlu – yn gymeriadau, yn gynhyrchion ac yn ddigwyddiadau modern sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, neu sy’n cael eu cyfoethogi drwy ddod yma."

 

“Bydd ein hasedau diwylliannol yn elwa ar yr un faint o greadigrwydd ag a welwyd wrth inni fynd ati i fywiogi’r sector Antur: bydd y gweithgareddau’n rhai unigryw i Gymru, ac yn rhai eithriadol ar y llwyfan rhyngwladol.”

 

Yn ôl Ken Skates, “Gwelon ni fwy nag Antur yn unig yn ystod 2016 - dyma flwyddyn y refferendwm ar Brexit, ac mae hynny wedi newidcyd-destun y Flwyddyn Chwedlau yn llwyr. Mae’n golygu ei bod yn bwysicach nag erioed inni arloesi yn y ffyrdd mwyaf blaengar posibl  er mwyn sicrhau bod ansawdd yr hyn sydd gennym i’w gynnig yn gallu cystadlu ar y lefel ryngwladol. Bydd angen inni fynd ati mewn ffordd fwy egnïol nag erioed i werthu Cymru i’r byd.”

 

Fe fydd yr ymgyrch yn cael ei redeg ar y cyd gyda Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a fydd yn cynnig rhaglen o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a chasgliadau a fydd yn seiliedig ar waith a themâu chwedlonol.

 

Cyllid

 

Ychwanegodd Ken Skates, “ Y flwyddyn nesaf, bydd y gyllideb ychwanegol o £5 miliwn a sicrhawyd ar gyfer Croeso Cymru yn golygu y bydd cyllid ar gael ar gyfer profiadau a digwyddiadau o ansawdd ryngwladol a fydd yn diffinio’r brand.’

 

“Mae gennym weledigaeth hirdymor hefyd o ran ymfalchïo yn y diwylliant a’r cymunedau rydyn ni’n mynd ati i’w hyrwyddo, ac i gryfhau a gwella’u gwead; gan greu sylfaen gadarn a fydd yn caniatáu i chwedlau newydd gael eu creu yn y dyfodol.”

 

Y mis hwn, mae Croeso Cymru wedi bod yn mynd â sioeau teithiol i leoliadau ar draws Cymru er mwyn rhannu gwybodaeth gyda’r diwydiant twristiaeth ar sut y gallan nhw gymryd rhan yn y Flwyddyn Chwedlau yn 2017. Mae’n flwyddyn i’r diwydiant cyfan ac yn gyfle i ennill mwy o fusnes.

 

Mae Croeso Cymru wedi cymeradwyo swm o £1.28 miliwn eisoes ar gyfer 35 o brosiectau a fydd yn helpu rhanddeiliaid yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus i ddatblygu prosiectau a fydd yn cyd-fynd â’r Flwyddyn Chwedlau. 

 

Gwesty glampio

 

Dywedodd Llion Pughe, Cyfarwyddwr Y Gorau o Gymru: “Mae’r Flwyddyn Chwedlau’n rhoi cyfle heb ei ail inni adrodd stori Cymru o’n safbwynt ni fel bod ein hymwelwyr yn clywed y gwir stori am Gymru. Bydd hyn yn fodd i ddod â Chymru’n fyw, a bydd yn sbarduno pobl i ymweld â Chymru. Rydym yn llawn cyffro am ein gwesty glampio dros dro, sy’n cael ei alw’n Epic Retreats Cymru. Bydd y gwesty hwnnw’n ymweld â thri lleoliad gwefreiddiol yng Nghymru yn ystod 2017”

 

“Bydd gwesty dros dro Epic Retreats Cymru yn ganlyniad i gystadleuaeth a gafodd ei chynnig drwy dendr i ddylunio uned glampio foethus ar thema Cymru. Roedd safon y ceisiadau’n eithriadol o uchel ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gyhoeddi’r dyluniadau a fydd yn cael eu comisiynu. Byddwn ni’n gwneud hynny'r wythnos nesaf. Bydd yr unedau hyn yn hollol unigryw a symudol a byddant yn dod at ei gilydd i greu gwesty glampio Cymreig. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i aros yno a mwynhau profiadau arbennig, bythgofiadwy. Caiff thema leol ei hyrwyddo ym mhob lleoliad. Ymhlith y gweithgareddau a gaiff eu cynnig bydd prydau bwyd a fydd yn defnyddio cynnyrch lleol ac yn cael eu paratoi gan gogyddion gorau’r ardal, adloniant gan artistiaid o Gymru, a chyflwyniad i Fytholeg yr ardal. O fynd ar wyliau tair noson, byddwch yn cael ymweld â rhai o atyniadau arbennig a safleoedd enwog yr ardal, a hynny’n gynwysedig yn y pris.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru