Cyfarfod i drafod y dyfodol i gig coch Cymru

17/05/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf, wrth iddynt fynd ati i ddatblygu cynlluniau i ddyfodol cig coch Cymru ar ôl Brexit.

“Mae’n diwydiant cig coch, sy’n seiliedig ar frandiau eiconig fel Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru sydd ag enw da ar draws y byd, yn wynebu cyfnod o newid anferth,” meddai Kevin Roberts. “Oherwydd Brexit, a’r gystadleuaeth ffyrnig yn y farchnad a newidiadau yng ngofynion cwsmeriaid, bydd rhaid i ni fel Bwrdd o Gyfarwyddwyr ddechrau ar y gwaith o benderfynu ar strategaeth uchelgeisiol ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod.

 

“Wrth ystyried ein dyfodol y tu fas i’r UE, mae cyfleoedd i ni ddod ynghyd fel diwydiant i fframio atebion Cymreig unigryw er mwyn sicrhau fod amaeth a chynhyrchu bwyd yn ddiwydiant proffidiol a gwydn,” meddai. “Ond yn y tymor byr mae sialensiau pwysig, yn enwedig yr angen i sicrhau parhad masnach gyda’n cwsmeriaid yn Ewrop, a pharhau gyda’r gwaith o sicrhau mynediad i wledydd eraill fel yr UDA, Saudi Arabia a Tsieina.

“Daw unrhyw lwyddiant o ran tyfu allforion â manteision uniongyrchol o ran cefnogi prisiau i ffermwyr a ffyniant i broseswyr yma yng Nghymru,” esboniodd Mr. Roberts. “Ond wrth gwrs bydd rhaid i’n cynlluniau gwmpasu holl ystod gweithgareddau Hybu Cig Cymru; marchnata ym Mhrydain, hybu gwelliannau sy’n gwneud y broses gynhyrchu yn effeithiol a chynaliadwy, casglu data am y farchnad, a gwaith ym meysydd addysg, iechyd a chaffael cyhoeddus.

“Mae gan HCC gynllun llawn o weithgaredd ar gyfer eleni eisoes, yn cydweithio â phartneriaid yn y diwydiant a Llywodraeth Cymru,” ychwanegodd. “Ond mae gyda ni Fwrdd newydd a chanddynt syniadau newydd, i gefnogi’r Prif Weithredwr Gwyn Howells a’i dîm er mwyn cwrdd â sialensiau’r dyfodol.”

 

Heriau sylweddol

 

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Does dim amheuaeth y bydd Brexit yn cyflwyno heriau sylweddol i’n diwydiant cig coch gyda dros 90% o allforion cig coch yn mynd i’r Undeb Ewropeaidd (UE) ar hyn o bryd. Mae’n rhaid i’r diwydiant cyfan ddod ynghyd mewn ymdrech i gryfhau marchnadoedd presennol cyn i ni adael yr UE gan hefyd fachu ar y cyfle i ddarganfod cwsmeriaid newydd y tu hwnt i’r UE.

“Mae’n hanfodol, felly, bod gennym dîm cryf a deinamig i ymgymryd â’r gwaith hynod bwysig yma. Mae gan Hybu Cig Cymru rôl ganolog i hyrwyddo cig coch Cymru i gwsmeriaid newydd posibl a bydd yn ddylanwadol dros ben wrth i ni weithio ar ddatblygu polisïau amaeth Cymreig nodedig.

 


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru