Meirionnydd yn agor y drws i Gymry benbaladr ymweld â’r Eisteddfod yn Y Bala

28/05/2014

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd

Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Capsiwn: Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

 

Heddiw, dydd Llun 26 Mai bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy’n denu tua 100,000 o ymwelwyr, yn agor ei drysau ar gaeau stad Rhiwlas, Y Bala, Gwynedd.

 

Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau megis canu, llefaru, actio a dawnsio. Rhain yw’r gorau o oddeutu 48,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn y genedlaethol yn dilyn Eisteddfodau Cylch a Sir.

 

Neithiwr yn y pafiliwn cynhaliwyd cyngerdd mawreddog, gydag Ifan Jones Evans a Nia Roberts yn arwain llu o sêr i’r llwyfan, y delynores enwog Catrin Finch, canwr sy’n prysur wneud enw iddo’i hun, Luke McCall, grwpiau megis Gai Toms a’r Band, Swnami a Jessop a’r Sgweiri, y feiolinydd Billy Thompson, yr actor a’r diddanwr Eilir Jones; enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2013, Chloe Angharad Bradshaw; dawnswyr Adran Amlwch a Choedpoeth yn ogystal â dawnsiwr unigol talentog o Gaerdydd, Tom Felix-Richards. Roedd cyfle yn y cyngerdd hefyd i gael rhagflas o’r sioe gynradd, ‘Paid a Gofyn i Fi’ fydd yn cael ei pherfformio nos Fawrth (27 Mai) yn y pafiliwn am 8 o’r gloch.

 

Mae ieuenctid Meirionnydd hefyd wedi bod yn llwyfannu’r cyntaf o dri pherfformiad o’i sioe gerdd ‘Dyma Fi’ nos Sadwrn diwethaf yn Theatr Harlech. Bydd cyfle i weld y sioe heno, nos Lun 26 Mai yn ogystal â nos Fercher, 28 o Fai am 8 o’r gloch.

 

Bydd pump enillydd yn y pafiliwn yn cael gwahoddiad eto eleni i Disneyland Paris i berfformio yn yr ŵyl Gymreig ym mis Mawrth.  Y cystadlaethau fydd yn gymwys ar gyfer y daith i Disney eleni fydd:


  • Dydd Llun, cystadleuaeth 165.  - Unawd Bl 2 ac iau
  • Dydd Llun, cystadleuaeth 166. - Unawd Bl 3 a 4
  • Dydd Mawrth, cystadleuaeth 198. - Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
  • Dydd Iau, cystadleuaeth 267. - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
  • Dydd Iau, cystadleuaeth 364. - Unawd Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed

 

Yn ogystal â’r cystadlu o’r safon uchaf yn y pafiliwn, bydd tua 200 o stondinau lliwgar ar y Maes ac ystod o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan – o feiciau ac athletau i sesiynau chwaraeon, ffair fach, bandiau byw a sioeau plant gyda chymeriadau teledu.

 

Mewn datblygiad newydd yn 2014, mae buddsoddiad i’r GwyddonLe, pafiliwn gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod. Fel rhan o un o argymhellion Gweithgor Eisteddfod yr Urdd yn gynharach eleni, mae'r GwyddonLe yn dyblu mewn maint eleni diolch i nawdd hael Prifysgol Abertawe. Mae’r GwyddonLe yn denu nifer fawr o blant a phobl ifanc gydol yr wythnos ac eleni can gyfle i wneud triciau gyda hylif nitrogen, creu modelau 3D gydag argraffydd anhygoel, gweithdai robotiaid a gwibdaith GPS daearyddiaeth o amgylch y maes. Eleni hefyd bydd llwyfan arbennig i gyflwyniadau, ardal benodol gan Techniquest, ardal ffiseg camp-techno ac ardal i greu aps a chodio cyfrifiadurol i blant a phobl ifanc ar ipads a thabledi.

 

Mae ap Eisteddfod yr Urdd 2014 ar gael am ddim i lawrlwytho neu i’w ddiweddaru trwy ap yr Eisteddfod llynedd diolch i brosiect ar y cyd rhwng S4C a’r Urdd. Llynedd, lawrlwythodd 13,000 o bobl ap yr Eisteddfod, gyda 95% o ddefnyddwyr yn cynnig sgôr o 4 neu fwy allan o 5 am ei effeithiolrwydd.

 

Yn newydd eleni, gall yr ap rannu canlyniadau drwy facebook a twitter, chwilio am ysgolion sy’n cystadlu yn ogystal â thywys ymwelwyr o amgylch y maes diolch i fap o’r Maes, gynnig amserlen gweithgareddau a chanlyniadau cystadlaethau yn ogystal â chreu amserlen o’ch hoff weithgareddau o amgylch y Maes.

 

Mae’r ap am ddim, ac ar gael i’w lawrlwytho ar i-phone ac android.  Gellir ei lawrlwytho o urdd.org/aps gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y wefan.

 

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Ar ôl blynyddoedd o baratoi, rydym ni bellach yn barod i groesawu Cymry ben baladr i safle godidog yn Y Bala.  Mae’r gefnogaeth a’r brwdfrydedd yn lleol tuag at yr Eisteddfod wedi bod yn wych. Hoffwn ddiolch am yr holl waith sydd wedi ei wneud yn yr ardal.  Y cyfan sydd gennym i’w wneud nawr yw agor y drysau a rhoi croeso cynnes i’r cystadleuwyr, cefnogwyr ac ymwelwyr fydd yn teithio yma yn ystod yr wythnos. Gobeithio y caiff bawb amser gwych yn yr ŵyl ieuenctid gelfyddydol Gymreig hon.”

 

Yn ôl Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Hedd Pugh: “Wedi dwy flynedd o weithgareddau yn lleol yn codi arian ac ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod, mae’n hyfryd gweld y Maes yn barod i groesawu pawb.  Mae’r gefnogaeth yn lleol wedi bod yn wych, a hoffwn ddiolch i’r criw o wirfoddolwyr a staff fu’n trefnu ac i’r cyhoedd ym Meirionnydd am eu cyfraniadau hael.  Y cyfan sydd angen i ni wneud nawr yw croesawu pawb i Feirionnydd, blasu danteithion yr ardal yn ogystal â mwynhau’r holl gystadlu gwych, y perfformiadau a’r digwyddiadau lu!”    

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae’n braf iawn cael croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Wynedd ac i ardal Meirionnydd. Wrth gwrs, nid yw ardal Y Bala yn ddieithr i groesawu’r Eisteddfod gan ei fod wedi llwyfannu sawl gŵyl gofiadwy ar hyd y blynyddoedd. Rwy’n siŵr y bydd eleni yr un mor llwyddiannus wrth i ni ddod ynghyd i ddathlu doniau ein pobl ifanc a’r diwylliant Cymraeg. Bydd gan Gyngor Gwynedd stondin ar y Maes gyda llu o weithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos a bydd croeso yno i Eisteddfodwyr o bob oed.”

 

Mae modd prynu tocynnau dyddiol ar gyfer ymweld â’r Maes ac ar gyfer y sioeau nos yn y Ganolfan Groeso ar y Maes.  Bydd cynnig arbennig dydd Sadwrn, 1 Mehefin o fynediad am HANNER PRIS i bawb.Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net