Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i waith celf yn Kenya?

28/05/2014

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Mirain Fflur o Nefyn yn Llŷn, ond sydd bellach yn astudio Celf Gain ym Mhrifysgol Caeredin, yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo i unigolyn, rhwng 18 a 25 oed, sy’n dangos y casgliad o waith mwyaf addawol.

 

Mae Mirain yn nesáu at ei blwyddyn olaf yng Nghaeredin ac ar ôl iddi gyflwyno’i gwaith arddangosfa ar gyfer ei gradd y flwyddyn nesaf, ei gobaith yw astudio gradd MA mewn pwnc arbenigol. Un o’i diddordebau mawr yn y maes yw therapi celf a’r ffordd y mae’n helpu amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ei gobaith yn y tymor hir yw  cyfrannu’n ôl i’w chymuned a’i phobl.

 

Yn ôl y beirniaid, Cefyn Burgess a Dilys Ellis Jones, dangosodd Mirain aeddfedrwydd mawr yn y gwaith a gyflwynodd. “Mae hi wedi mynd at wraidd y testun mewn modd aml-gyfrwng,” ac yn ôl y beirniaid mae hi’n llwyr deilyngu’r ysgoloriaeth eleni.

 

Yn ôl Mirain: “I mi hanfod a phwysigrwydd celf yw rhannu fy ngwaith a sbarduno rhywfaint ar y gynulleidfa. Mae’n gyfrwng i rannu diwylliannau, barn a phrofiadau gyda’r gobaith o wneud gwahaniaeth mewn byd byrlymog, llawn safbwyntiau.”

 

Dywed bod ei magwraeth yn Llŷn, y Gymraeg a dylanwad yr Urdd yn parhau yn rhan annatod ohoni, er ei bod ymhell o gartref yn astudio yng Nghaeredin. Mae wedi cael cryn brofiad o berfformio, ac yn dilyn ei rhan yn sioe ieuenctid ‘Sbri!’ Eisteddfod yr Urdd ddwy flynedd yn ôl, daeth cyfle iddi weithio gyda Chwmni’r Frân Wen gan gyfuno ei diddordeb mewn cerddoriaeth a chelf. Bu’n gweithio dros yr haf llynedd mewn ysgolion yng ngogledd Cymru yn seiliedig ar y sioe ‘Gwyn’.

 

“Dwi’n gobeithio cydweithio a chynnal gweithdai cymunedol yn seiliedig ar waith Aled Jones Williams, ‘Ar Lan y Môr’ yr haf yma,” meddai. “Mae’n brosiect sy’n canolbwyntio ar thema salwch meddwl ac a fu’n ffynhonnell gyson i’m gwaith drwy gydol y flwyddyn. Mae’r casgliad o waith a gyflwynwyd ar gyfer yr ysgoloriaeth yn seiliedig ar hen ddogfennau cleifion Ysbyty Gogledd Cymru, ysbyty meddwl Dinbych o 1880 hyd 1990.

 

“Dewisiais un claf yn benodol o'r dogfennnau - merch 25 mlwydd oed a oedd yn perthyn i'r categori a ffeilwyd 'Love Disappointment'. Wrth ddarllen y nodiadau arwynebol, teimlais yr angen i'w phersonoli gan ganolbwyntio ar yr ochr emosiynol yn hytrach na'r ffeithiol.

 

“Bum mewn gweithdy tapestri llynedd ac mewn gweithdy metel ym mis Ionawr. Ces gyfle i weldio gwely metel sydd i’w weld fel rhan o’r casgliad yn y gystadleuaeth. Er mai'r testun sy'n gyrru'r gwaith bob amser teimlaf ei bod yn bwysig ei gefnogi â thechnegau traddodiadol cryf.”

 

Mae Mirain yn cyfuno brodwaith, arlunio, gwaith metal, fideo a cherddoriaeth i greu cyfanwaith i’w chasgliad. Ei gobaith yw parhau i fynychu gweithdai newydd i ehangu ei thechnegau.

 

Yn dilyn ei llwyddiant gyda’i chasgliad yn yr Eisteddfod sir, cafodd Mirain ei gwahodd am gyfweliad i drafod ei gwaith a gwaeth argraff ar y beirniaid gyda’i aeddfedrwydd yn trafod y gwaith, a’r arddulliau gwahanol yr oedd wedi arbrofi â nhw.

Yr haf nesaf, ei gobaith yw teithio i Kenya i wirfoddoli mewn ysgol lle gall gynnal gweithdai celf. Bydd yr arian yn gymorth iddi wireddu’r freuddwyd hon.

 

Ei gobaith tymor hir yw creu bywoliaeth fel artist proffesiynol.