Cystadlaethau newydd galwedigaethol a newyddiadurol i’r Eisteddfod

30/05/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cystadlaethau newydd fel trin gwallt

Heddiw, dydd Gwener 30 o Fai ar faes yr Eisteddfod, bydd cystadlaethau galwedigaethol a newyddiaduraeth newydd sbon yn cael eu lansio i gynnig arlwy ehangach i aelodau hŷn yr Urdd ar faes yr Eisteddfod. Bydd y cystadlaethau newydd fel trin gwallt ac adeiladu yn agored i gystadleuwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015, diolch i gydweithio â CholegauCymru.

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd sy’n cydweithio â’r Eisteddfod i gynnig y gystadleuaeth newyddiaduraeth newydd. Fel rhan o’r wobr am gyflwyno cynnwys newyddion gwreiddiol am eu hardal ar unrhyw stori y credent y dylai gael sylw yn y wasg, bydd yr enillydd yn treulio cyfnod fel newyddiadurwr ac ymchwiliwr gyda thîm Hacio a newyddiadurwyr Y Byd ar Bedwar ITV Cymru ar gyfer S4C.

 

Mae’r cyhoeddiadau heddiw yn rhan o strategaeth ehangach Urdd Gobaith Cymru o gydweithio ag asiantaethau newydd er mwyn cynnig manteision ac ehangu profiadau ein haelodau trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Bydd y bartneriaeth ym maes addysg bellach rhwng yr Urdd a CholegauCymru yn cael ei gwneud yn swyddogol wrth i ddau bennaeth y mudiadau arwyddo ‘Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth’ ar y maes am 11 fore heddiw (30 Mai 2014). Trwy gydweithio mae’n cadarnhau ymrwymiad y ddau gorff i gefnogi’r Gymraeg fel iaith gyfoes a pherthnasol i fywyd plant a phobl ifanc o dan 25 oed wrth barhau â’u haddysg bellach ac ymbaratoi at fyd gwaith.

 

Mae’r cyhoeddiadau yn ffrwyth llafur gwaith ymchwil ac argymhellion Gweithgor Eisteddfod yr Urdd a gyhoeddodd ei adroddiad nôl ym mis Rhagfyr 2013. Y nod a osodwyd i’r gweithgor oedd cynnig syniadau i ddatblygu’r ŵyl i’r dyfodol, wrth i’r Eisteddfod edrych tuag at ddathlu ei 100fed pen-blwydd.

 

Un o’r argymhellion rheiny oedd yr angen i ddatblygu syniadau a chystadlaethau mewn meysydd amgen gan gynnwys defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol a chystadlaethau galwedigaethol, a bod yr Urdd yn cysylltu gyda darlithwyr Colegau Addysg Bellach er mwyn trafod posibiliadau o gydweithio i greu cystadlaethau perthnasol i’r sector hwn.

 

Yn ôl Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd: “Mae heddiw’n garreg filltir bwysig iawn i’r Eisteddfod a’r mudiad wrth i ni gyhoeddi cynlluniau cyffrous yn dilyn argymhellion Gweithgor yr Eisteddfod. Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau ein bod yn parhau’n sefydliad blaengar, cynhyrfus sy’n cynnig yr ystod gywir o fanteision a chyfleoedd i’n haelodau trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

“Mae cyflwyno cystadlaethau newydd i’r Eisteddfod a chydweithio ymhellach ar gynlluniau eraill â CholegauCymru yn allweddol ym maes addysg bellach. Mae’n cryfhau ein cyswllt â phobl ifanc o bob cefndir ac yn agor y drws i gynnig arbenigedd 15 coleg a sefydliad addysg bellach i bobl ifanc yr Urdd. Gyda rhai colegau’n datblygu arbenigedd mewn meysydd fel peirianneg forol, y tir a thechnoleg bwyd, mae’r drws yn agored i bob mathau o fanteision i aelodau’r Urdd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y partneriaethau’n datblygu wrth i’r misoedd fynd heibio.”

 

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod: “Mae’n wych o beth ein bod yn ehangu apêl yr Eisteddfod i’n pobl ifanc o dan 25 oed. Mae cydweithio â Choleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd yn golygu y gallwn godi ymwybyddiaeth am y galw sydd am newyddiadurwyr sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Y gobaith yw y bydd y gystadleuaeth a’r wobr yn rhoi profiad bythgofiadwy i’r enillydd a chyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol, ieithyddol a digidol.

 

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Goleg Cymraeg Cenedlaethol, Prifysgol Caerdydd a CholegauCymru am eu cefnogaeth i’r gwaith dros bobl ifanc,” meddai Aled Siôn.

 

Yn ôl Glyn Jones, aelod o Fwrdd Colegau Cymru a Phrif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai: “Trwy’r bartneriaeth newydd hon, edrychwn ymlaen at fedru cyflwyno cystadlaethau a naws a bwrlwm Cymraeg yr Urdd i fyfyrwyr coleg, a thrwy hynny, dod a’r gallu iddynt fyw eu bywydau yn y Gymraeg gam yn nes.  Gyda tua dwy ran o dair o’r holl bobl ifanc dros 16 oed mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn mynychu coleg, mae’r drws sy’n agor yma heddiw yn ddrws llydan iawn.”  

 

Bydd manylion y cystadlaethau yn cael eu cyhoeddi yn y rhestr testunau a bydd angen i’r cynigion ddod i law erbyn 1 Mawrth 2015.