Wythnos Wych i’r Urdd ym Meirionnydd

01/06/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Wythnos Wych i’r Urdd ym Meirionnydd

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd, dywedodd y trefnwyr iddynt gael wythnos wych gyda phopeth wedi mynd yn hwylus yn y Bala.

 

Roedd dros 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos, gyda bron i 300 o wirfoddolwyr yn stiwardio. Gosodwyd 1600 o dracfyrddau metel i gynorthwyo traffig ar gaeau’r ŵyl a 500 o draciau plastig i gerddwyr o amgylch y safle. Gosodwyd 35 tunnell o goed mân ar y ddaear i gynorthwyo eisteddfotwyr a stondinwyr symud o amgylch y maes wedi’r cawodydd glaw wlychu’r maes cyn yr ŵyl.

 

Mae Pentre Mistar Urdd wedi cael wythnos dda, gyda 1,189 o hwdis wedi eu gwerthu, a 2,011 wedi cael sesiynau blasu yn yr Ardal Chwaraeon. Mae staff y Pentre wedi gwrando ar arwyddgân answyddogol yr Urdd, ‘Hei Mistar Urdd’ 1800 o weithiau yn ystod yr wythnos wrth diddanu pobl ifanc. Yn sialens greadigol y Pentref, cynlluniodd dros 1,000 o blant grysau-T yn ystod wythnos y Sulgwyn.

 

Mae 60 staff yr Urdd sy’n troedio’r maes wedi gwisgo eu welintons am dros 7200 o oriau yr wythnos hon.

 

Yng Nghaffi Mistar Urdd defnyddiwyd 1,189 o wyau, llond saith bath o ffa pob, 7600 sleisen o facwn, 2500 o frechdanau a bron i 4000 o baneidiau tea a choffi. 

 

Mae nifer fawr o wobrau ac ysgoloriaethau wedi eu cyflwyno i eisteddfodwyr yr wythnos hon. Bydd tair ysgol yn ennill trip i un o wersylloedd yr Urdd i fynychu cwrs iaith fel rhan o wobr cystadleuaeth grŵp llefaru i ddysgwyr blwyddyn 7, 8 a 9. Yr ysgolion lwcus fydd Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan; Ysgol Gyfun Pen y dre, Merthyr Tudful ac Ysgol Uwchradd Caereinion, Llanfair Caereinion.

 

Hefyd, mae pum enillydd lwcus wedi ennill taith fythgofiadwy i Disneyland Paris fel rhan o’i gwobr yn yr Eisteddfod eto eleni. Y pum lwcus fydd:

 

 • Cadi Lois Owen o Ysgol Gymraeg Rhydaman (cyst 165 - Unawd Bl 2 ac iau, ddydd Llun)
 • Alys Thomas o Ysgol Gymraeg Llantrisant (cyst 166 - Unawd Bl 3 a 4, ddydd Llun)
 • Rhys Llewelyn Williams o Adran Llanuwchllyn, Y Bala (cyst 198 - Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau, ddydd Mawrth)
 • Cadi Evans o Aelwyd Hafodwennog (cyst 267 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau, ddydd Iau)
 • Jodi Bird o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg (cyst 364 - Unawd Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed, ddydd Iau)

 

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod heno, bydd panel o bedwar beirniad annibynnol yn dewis chwe chystadleuydd mwyaf addawol i ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014. Yn dilyn argymhelliad beirniaid llynedd ac i ddatblygu’r gystadleuaeth ymhellach, nid enillwyr y cystadlaethau, o reidrwydd, fydd yn cael eu dewis. Bydd y panel o feirniaid yn dewis yr ymgeiswyr o naw cystadleuaeth. Eirian Owen, Cefin Roberts, Bethan Bryn ac Eirlys Britten yw’r beirniaid ar y panel a dyma restr o’r cystadlaethau gaiff eu dethol:


 • Unawd Alaw Werin 19 – 25 oed
 • Unawd Cerdd Dant 19 – 25 oed
 • Unawd 19 – 25 oed
 • Unawd Offerynnol 19 – 25 oed
 • Llefaru Unigol 19 – 25 oed
 • Cyflwyniad Theatrig 19 – 25 oed
 • Unawd Allan o Sioe Gerdd 19 – 25 oed
 • Dawns Unigol i Fechgyn 14 – 25 oed
 • Dawns Unigol i Ferched 14 – 25 oed

 

Cynhelir Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 yng Nghanolfan Celfyddydau, Aberystwyth ar 12 o Hydref 2014.

 

Hedd Pugh o Ddinas Mawddwy oedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, ac ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod dywedodd, “Mae hi wedi bod yn wythnos dda iawn yma - mae pawb wedi cynnig croeso twymgalon i ymwelwyr gydol yr wythnos ac mae popeth wedi rhedeg yn esmwyth iawn. Er gwaetha i’r maes wlychu tipyn dros y penwythnos cyn yr Eisteddfod, mae pawb wedi ymdopi’n arbennig o dda, gan wisgo esgidiau addas a bwrw mlaen gyda hwyl y digwyddiad. Mae’r traffig wedi llifo a’r parcio wedi bod yn wych diolch i waith criw Clwb Rygbi’r Bala. Mae ein diolch hefyd yn mynd i holl stiwardiaid eraill yr Eisteddfod, sydd wedi tynnu ynghyd gan weithio oriau hir a sicrhau bod pethau wedi llifo’n rhwydd.

 

“Ar ddiwedd wythnos fel hyn, y cyfan sydd ar ôl i’w wneud yw diolch yn fawr iawn i bob un o’r sir am ddangos Meirionnydd ar ei gorau i bobl Cymru.

 

“Dymunaf bob hwyl i Bwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015, wrth iddyn nhw gymryd baton yr Eisteddfod yn ei blaen a chymryd yr awennau gennym ym Meirionnydd. Pob llwyddiant iddynt yn eu blwyddyn olaf o baratoi ac i’r ŵyl yn Llancaiach Fawr, Treharis.”

 

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Rydym wedi cael wythnos wych yn Y Bala, ac yn hynod o falch bod ein staff, stiwardiaid, stondinwyr a’n partneriaid wedi gwneud hi’n ŵyl wych a chystadlu hwylus i’n plant a phobl ifanc. Roedd y trefniadau teithio yn ddidrafferth eleni, a phawb wedi ymdopi’n dda er gwaeth’r tywydd anffafriol cyn yr Eisteddfod.  Roedd safon y cystadlu, fel arfer, yn hynod o uchel ac mae yn deimlad braf ein bod ni yn gallu cynnig llwyfan i nifer o sêr y dyfodol.

 

“Hoffwn hefyd ddiolch o galon i bawb sydd wedi cynorthwyo i baratoi a threfnu’r digwyddiad arbennig hwn, ac i’r cannoedd o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio’n ddiflino gydol yr wythnos a chyn hynny yn yr ardal yn codi arian.  Fyddai dim ohono yn bosibl hebddyn nhw.  Rydym hefyd, wrth gwrs, yn ddyledus i’n gwirfoddolwyr lleol a chenedlaethol – athrawon ac arweinwyr sydd wedi rhoi oriau ac oriau o’u hamser yn hyfforddi y plant a phobl ifanc, ac i’r beirniaid a’r cyfeilyddion am ei gwaith caboledig yn ystod yr wythnos.”