Tîm cryf i arwain yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn 2019

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.

Trystan Lewis, sy’n enw cyfarwydd ym myd yr eisteddfodau ac ardal Llandudno yw Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, ac ef fydd yn arwain y tîm dros y deunaw mis nesaf.  Yn wreiddiol o Ddeganwy, mae Trystan yn adnabyddus fel cerddor a dyn busnes sy’n rhedeg Siop Lewis yn Llandudno.  Bu’n arwain Côr Meibion Maelgwn am flynyddoedd, ac mae’n rhan o nifer o brosiectau i gymell a datblygu doniau ieuenctid yr ardal.  Roedd eisoes yn aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

Siân Eirian yw’r Is-Gadeirydd yng Nghonwy.  Yn gyn-gyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, bu’n Gomisiynydd Rhaglenni Plant S4C yn ystod y cyfnod pan sefydlwyd gwasanaeth Cyw a Stwnsh.  Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr ar ei chwmni’i hun ac yn darparu gwaith ymgynghorol ym maes celfyddydau, cyfryngau a’r Gymraeg.

 

Etholwyd Catherine Jones yn Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith.  Mae’n Bennaeth Cynnydd Bl 12/13 a chyd-gordiwr y Fagloriaeth Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd, ac yn wirfoddolwr cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd ers blynyddoedd lawer.  Mae’n hen gyfarwydd â threfnu eisteddfodau cylch ac yn arweinydd profiadol mewn eisteddfodau sir.  Mae hefyd wedi cyfarwyddo a chynhyrchu sioeau’r Urdd, ac roedd yn rhan annatod o dîm cynhyrchu sioe Theatr Ieuenctid yr Urdd, Les Miserables.

 

Dylan Rhys Jones yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn Sir Conwy.  Yn gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Glan Morfa, Abergele, mae’n gyn aelod o Gyngor Celfyddydau Gogledd Cymru a Bwrdd Theatr Genedlaethol Cymru.  Bu’n Is-Gadeirydd Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy yn 2008, ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio gyda’r Urdd.  Mae ganddo brofiad o weithio ar raglenni teledu BBC a S4c ac mae’n gyd-gordiwr traws-golegol y Fagloriaeth Gymraeg yng Ngholeg Cambria.

 

Sylfaen gref

 

Wrth groesawu’r tîm, meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Dyma dîm arbennig o dda i arwain y gwaith yn Sir Conwy.  Mae’r pedwar yn mynd i ddod â phob math o sgiliau i’r prosiect ac rwy’n sicr eu bod yn sylfaen gref i’r gwaith fydd angen ei wneud dros y misoedd nesaf.

 

“Mae prosiect yr Eisteddfod angen arweinwyr cryf sy’n gallu ysbrydoli timau o bobl, ond rydym hefyd angen llu o aelodau yn y timau sy’n arbenigwyr yn eu meysydd penodol, ac sy’n mynd i lywio’r gwaith dros y misoedd nesaf.  Roedd yn braf cychwyn ar y gwaith o lunio’r testunau’r penwythnos diwethaf, ac edrychwn ymlaen at y cyfnod prysur nesaf yma er mwyn sicrhau Eisteddfod lwyddiannus iawn yn ardal Sir Conwy ymhen llai na dwy flynedd.”

 

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy o 2-10 Awst 2019.  Bydd lleoliad y Maes yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru