Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn estyn allan i ysgolion gyda champweithiau celf

27/04/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

I ddathlu canmlwyddiant geni’r artist Kyffin Williams, cafodd rhai o’i baentiadau sy'n ganolog i gasgliad celf y Llyfrgell Genedlaethol, eu cludo i Ddyffryn Nantlle i’w harddangos am y diwrnod mewn ysgolion yr wythnos hon.

Tra’u bod yno, roedd y paentiadau drudfawr yma yn ganolbwynt i ddau weithdy celf dan ofal artistiaid profiadol; y naill ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12&13 yn Ysgol Dyffryn Nantlle dan ofal Eleri Jones, a’r llall ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn Ysgol Gynradd Bro Lleu dan ofal Catrin Williams.

 

Mae’r gwaith hwn yn rhan o strategaeth y Llyfrgell i estyn allan i gymunedau ar draws Cymru, a chefnogi cyfranogiad mewn gweithgareddau diwylliannol, addysgol a chelfyddydol ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n gyfraniad creiddiol tuag at ymrwymiad y Llyfrgell i gefnogi rhaglen Llywodraeth Cymru Cyfuno: Creu Cyfleoedd trwy Ddiwylliant: 2017-2019, a chafwyd cefnogaeth Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd i ddewis ysgolion ar gyfer y prosiect.

 

Dywedodd Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:“Mae'r paentiadau hyn sydd yn rai o'r miloedd o drysorau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn medru cynnig mynediad i blant a phobl ifanc at hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru. Mae'r digwyddiad heddiw yn dangos yn glir sut y mae modd ddefnyddio casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru i symbylu gwaith creadigol, ac ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu a meithrin sgiliau newydd." 

 

Wrth weithio gyda’r paentiadau cafodd disgyblion y ddwy ysgol gyfle i ddysgu mwy am waith a thechnegau paentio Kyffin Williams, a chlywed mwy am fywyd yr artist a’r problemau iechyd y bu ef yn ymdopi â hwy gydol ei yrfa.

 

Dywedodd Dylan Owen, Pennaeth Adran Gelf Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle: “Mewn cyfnod sy’n allweddol bwysig i fyfyrwyr celf y 6ed Dosbarth sy’n astudio ar gyfer Lefel A, rydym yn gwerthfawrogi pob cymorth sy’n cyfoethogi eu haddysg. Mae’r cyfle i weithio gyda phaentiadau gwreiddiol Kyffin Williams, a hynny dan arweiniad artist portreadau proffesiynol, yn rhoi profiad amhrisiadwy i’r myfyrwyr. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Llyfrgell Genedlaethol am ganiatáu’r mynediad hwn i’w chasgliadau er budd cynulleidfa iau – yn yr un modd ag y byddai’r artist ei hun wedi ei ddymuno, rwy’n siwr.”

 

Cydweithio gyda ysgolion

 

Meddai Gerallt Jones Pennaeth Ysgol Gynradd Bro Lleu: “Gyda chostau trafnidiaeth yn codi mae’n anodd cludo disgyblion i orielau, amgueddfeydd a llyfrgelloedd ledled Cymru er mwyn iddynt fwynhau trysorau hanesyddol a chelf ein gwlad. Felly rydym yn ddiolchgar iawn am gyfle fel hyn sy’n galluogi disgyblion Ysgol Bro Lleu i gydweithio gyda darluniau gwreiddiol un o arlunwyr mwyaf blaenllaw Cymru.”

 

Meddai Saran  Edwards, Cydlynydd Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd:“Mae cynnig profiadau i gyffroi disgyblion ieuanc gyda chelfyddyd a diwylliant ein cenedl yn greiddiol bwysig i’r rhaglen Cyfuno, ac mae’r bartneriaeth yma rhwng Cyngor Gwynedd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn enghraifft wych o sut y gellir cyfuno adnoddau i wireddu hyn mewn ardaloedd difreintiedig.”