Hybu Cig Cymru yn lansio Gweledigaeth 2025

18/05/2018

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd prosbectws ei lansio yr wythnos ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru.

Wrth lansio dogfen newydd gan HCC, Gweledigaeth 2025, yn ystod digwyddiad Tir Glas Sioe Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll ger Y Trallwng ar 16 Mai, esboniodd Kevin Roberts sut y gallai’r sector cig coch ymateb i heriau byd eang a dal i arwain twf y diwydiant bwyd yng Nghymru.

 

Mae Gweledigaeth 2025, a luniwyd gan Fwrdd Cyfarwyddwyr HCC, yn dangos sut y gallai diwydiant unedig, o fewn fframwaith newydd ar ôl Brexit, fanteisio ar gyfleoedd strategol newydd a mynd i’r afael â heriau a risgiau wrth fasnachu, cynhyrchu a phrosesu cig coch o Gymru.

 

Wrth lansio'r ddogfen, dadleuodd Kevin Roberts dros gynhyrchu digon i gefnogi'r gadwyn gyflenwi a fydd yn parhau i weithio i'r safonau ansawdd uchaf a chyflogi miloedd o bobl ledled Cymru. Gall brandiau cryf ac eiconig Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, sy'n werth miliynau o bunnau o ran allforion, barhau i hybu a chefnogi strategaeth sylfaenol bwyd a diod Llywodraeth Cymru tra’n helpu i gael hyd i farchnadoedd ar gyfer bwydydd eraill o Gymru.

 

“Mae hon yn weledigaeth gadarnhaol ac uchelgeisiol ar gyfer diwydiant proffidiol a chynaliadwy,” meddai Kevin Roberts. “Mae'n ffrwyth cyfnod dwys o waith gan Fwrdd Cyfarwyddwyr HCC, sy'n adlewyrchu mewnbwn y diwydiant, ymchwil i sefyllfa ein brandiau, tueddiadau o fewn y diwydiant a phatrymau defnydd byd-eang.”

 

“Mae yna rai agweddau sy'n anodd eu mesur ar hyn o bryd, fel yr ansicrwydd ynghylch mynediad i'r farchnad yn dilyn Brexit. Yn amlwg, mae hyn yn rhywbeth na ellir ei ddatrys gan HCC ar ei ben ei hun, ond rydym yn chwarae rhan bositif a blaenllaw trwy ddadansoddi’r hyn a allai ddigwydd ar ôl Brexit a datblygu ystod o gynlluniau wrth gefn pe ceid amharu ar fasnach ryngwladol,” meddai Mr. Roberts.

 

Dirywiad rheoledig

 

Dywedodd fod HCC yn lladd ar unrhyw awgrymiadau o ‘ddirywiad reoledig’ mewn cynnyrch; yn hytrach, roedd am osod seiliau realistig ar gyfer dyfodol positif, ymarferol a phroffidiol.

 

Mae Gweledigaeth 2025 yn dadlau hefyd y gall ymgyrch allforio soffistigedig, wedi'i dargedu, greu galw cynaliadwy yn y blynyddoedd i ddod, yn bennaf trwy fanteisio ar farchnadoedd lle mae’r defnydd o gig coch ar gynnydd.  Cyfeiriodd at wledydd sydd wedi datblygu yn ogystal â gwledydd sydd wrthi'n datblygu ar hyn o bryd.  Wedi hynny, meddai, dylid manteisio ar farchnadoedd arbenigol i werthu un o frandiau premiwm mwyaf blaenllaw’r byd.

 

“Mae’r angen am arweiniad a gwaith HCC yn fwy nag erioed ac rydym yn barod i arwain diwydiant unedig wrth iddo geisio sicrhau sector cig coch proffidiol a chynaliadwy sydd wrth wraidd strategaeth diwydiant bwyd Cymru, ei heconomi ôl-Brexit a'i chymunedau llewyrchus,” meddai Mr. Roberts.