Lansio partneriaeth Mas ar y Maes

Bydd prosiect Mas ar y Maes yn cael ei lansio’n swyddogol heno, wrth i Stonewall Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol gyhoeddi manylion partneriaeth gyffrous rhwng y ddau sefydliad a’r gymuned LHDT yng Nghymru.

Gwneir y cyhoeddiad union ddeng mlynedd ar hugain i’r diwrnod ers cyflwyno Adran 28, rhan o ddeddf a oedd yn gwahardd unrhyw sôn am faterion LHDT mewn awdurdodau lleol ac ysgolion.

 

Bwriad y prosiect yw cynyddu gwelededd a phresenoldeb materion LHDT ynghyd â chodi ymwybyddiaeth a chynrychiolaeth mewn rhwydweithiau a gofodau lle caiff y Gymraeg ei defnyddio, a bydd gweithgareddau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled Maes yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd, o 3-11 Awst.

 

Mae grŵp llywio o’r gymuned LHDT yng Nghymru wedi bod yn arwain ar y gwaith o greu rhaglen Mas ar y Maes, ac meddai Cadeirydd y grŵp, Adam Price, “Mae ‘na ddegau o filoedd o siaradwyr Cymraeg sydd yn hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws - ac eto prin mae eu cyfraniad wedi cael ei ddathlu o fewn ein diwylliant hyd yma.

 

“Fel dyn hoyw Cymraeg ei iaith yn tyfu lan yn yr wythdegau, rwy’n cofio’n iawn teimlo hollt rhwng fy Nghymreictod a’m rhywioldeb ar y pryd. Ers hynny, mae agweddau wedi newid ac mae Cymru wedi newid.

 

“Ddylai neb yn ein Cymru ni heddiw deimlo pwysau i ddewis rhwng eu Cymreictod a phwy maen nhw’n caru. Pwrpas Mas ar y Maes felly yw meithrin ymwybyddiaeth a dathlu’r profiad LHDT drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddod â’r ddwy gymuned ynghyd.

 

“Er mwyn cyrraedd y Miliwn o siaradwyr Cymraeg, a chreu Cymru Newydd gynhwysol ac agored, mae’n allweddol fod y Gymraeg yn bresennol ym mhob agwedd ar fywyd, yn perthyn i bawb ac yn gallu dweud y geiriau i gyd.

 

“Mae’r Eisteddfod Genedlaethol — fel ein prif ŵyl ddiwylliannol — yn llwyfan arbennig ar gyfer gwireddu'r ddelfryd honno. Rydym yn hynod o gyffrous felly — drwy gydweithio agos rhwng Stonewall Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol — i fedru cyflwyno rhaglen amrywiol a chynhwysfawr o weithgareddau fel rhan o ŵyl LHDT gyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

“Ein gobaith o’r cychwyn yw gadael gwaddol at y dyfodol ac i Mas ar y Maes fod yn rhan barhaol o arlwy’r Eisteddfod. Bydd digwyddiadau Mas ar y Maes yn agored i bawb ac edrychwn ymlaen at estyn croeso cynnes yn y brifddinas ddechrau Awst."

 

Wrth groesawu’r prosiect a’r bartneriaeth gyda’r Eisteddfod, meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, “Rydym yn falch iawn i lansio’r bartneriaeth gyffrous yma gyda’r Eisteddfod a’r gymuned LHDT.

 

“Bydd rhaglen Mas ar y Maes yn llawn amrywiaeth; o adloniant ysgafn i’r sgyrsiau dwys a difyr, a braf fydd gweld y gweithgarwch yma yn gweld golau dydd yn yr Eisteddfod unigryw hon yn ein prifddinas. 

 

“Yn Stonewall Cymru rydym yn clywed trwy’r amser gan bobl LHDT Cymraeg eu hiaith, yn ogystal â’u rhieni, athrawon a chynghreiriaid.  Mae mynediad at adnoddau, gwybodaeth a chyfleoedd i gymdeithasu yn yr iaith yn hynod o bwysig iddynt, ac yn rhan greiddiol o'n mudiad ni yng Nghymru

 

“Mae symbolaeth a phwysigrwydd y bartneriaeth yma rhwng ein prif ŵyl genedlaethol, Stonewall Cymru a’r gymuned LHDT yn un sy’n amserol ac yn hynod o bwysig.  Edrychwn ymlaen yn fawr at ddatblygu’r bartneriaeth a gweithgarwch Mas ar y Maes ar gyfer y dyfodol.”

 

Gŵyl groesawgar a chynhwysol

 

Ychwanegodd Gwenllïan Carr o’r Eisteddfod Genedlaethol, “Mae’r Eisteddfod yn croesawu’r bartneriaeth hon gyda Stonewall Cymru a’r gymuned LHDT yn arw.  Mae’n ychwanegiad pwysig i’r Maes, yng nghyd-destun yr arlwy, ond yn fwy na hynny, mae’n dangos bod yr Eisteddfod yn ŵyl groesawgar a chynhwysol i bawb sy’n byw yng Nghymru heddiw. 

 

“Dyma bartneriaeth sy’n cynnig gogwydd gwahanol i’n gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol, a’r gobaith yw y bydd hyn yn annog rhagor o’r gymuned LHDT yng Nghymru i ddod i’r Eisteddfod, ac i sylweddoli pwysigrwydd a pherthnasedd yr ŵyl i bawb yma yng Nghymru.  Croeso mawr i Mas ar y Maes i Eisteddfod Caerdydd, a gobeithio mai dyma’r flwyddyn gyntaf mewn prosiect a fydd yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol.”

 

Mae rhaglen Mas ar y Maes yn cynnwys trafodaethau, perfformiadau, darlleniadau a llawer mwy – o adloniant ysgafn i sgyrsiau dwys a difyr.  Y gobaith yw y bydd y rhaglen a’r rheiny sy’n rhan o’r prosiect yn cynnig cefnogaeth a modelau rôl i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg LHDT, gan gyfrannu’n gadarnhaol i lesiant a hapusrwydd y genhedlaeth nesaf o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg LHDT.

 

Cefnogir Mas ar y Maes gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru a chwmni Trosol.