Gwirfoddolwr yng Ngwynedd yn dod i'r brig fel pencampwr digidol

15/06/2018

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae un o wirfoddolwyr cynllun Gwynedd Ddigidol wedi ennill gwobr yn y categori ‘Gwirfoddolwr Digidol’ yng ngwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru 2018.

Enillodd Martin Hunt o Aberdesach y wobr am ei waith fel Pencampwr Digidol. Mae’n cynnal sesiynau galw i mewn yn Llyfrgell Penygroes bob Dydd Gwener rhwng 1pm  a 3pm, ac yn mynd y filltir ychwanegol drwy fynd i mewn ar ddyddiau eraill yn ôl yr angen os yw’r amser yn anghyfleus i’r cwsmer.

 

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol yn helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, ac mae’n cael ei ddarparu gan Citizens Online mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd.

 

Mae’r cynllun yn cynnig sesiynau am ddim o amgylch y sir er mwyn gwella sgiliau cyfrifiadurol ac ar-lein, ac maent yn cydweithio gydag amryw o fudiadau eraill i gydlynu gweithgareddau cynhwysiad digidol.

 

Meddai Martin: “Rydw i wedi bod yn wirfoddolwr mewn rhyw ffordd neu’i gilydd ers dros 50 mlynedd. Ers i mi fethu gweithio, roeddwn mewn perygl o gael fy ynysu, ond mae’r cyfleoedd yr wyf wedi’u derbyn drwy’r swydd hon wedi bod yn achubiaeth enfawr i mi.

 

“Rwyf yn gredwr cryf yn y ffaith y dylai pobl helpu eraill os gallent wneud hynny, ond am y tro cyntaf, rwy’n sylweddoli cymaint y mae’n fy helpu i drwy fod yn wirfoddolwr.

 

“Roedd yn rhaid i mi roi’r gorau i rôl wirfoddol arall oherwydd problemau gyda’m hiechyd, ond nid ydynt yn effeithio ar y rôl yma. Rwy’n hynod ddiolchgar fod y wobr yma yn cydnabod y gwaith a wneir gan Gyngor Gwynedd trwy Gwynedd Ddigidol, a gobeithiaf y gwnaiff hybu mwy o bobl sydd ddim yn hyderus yn defnyddio TG i dderbyn cymorth a chefnogaeth yn rhad ac am ddim.”

 

Ychwanegodd Daniel Richards o Citizens Online, a enwebodd Martin yn y lle cyntaf: “Mae Martin yn Bencampwr Digidol galluog a gwybodus iawn, sydd wedi gweithio ar nifer o brosiectau digidol yn y gorffennol.

 

“Mewn cymuned glos fel Penygroes, mae cael Martin fel rhan o’r tîm yn gaffaeliad mawr i ni. Mae ganddo ddawn naturiol i egluro manylion technegol i bobl gan ddefnyddio iaith naturiol, heb eu dychryn drwy ddefnyddio termau nad ydynt yn eu deall.”

 

Calon y gymuned

 

Dywedodd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Dai, Hamdden a Diwylliant: “Llongyfarchiadau enfawr i Martin am ennill y wobr genedlaethol yma. Mae’n enghraifft berffaith o ethos Gwynedd Ddigidol, sef fod angen Pencampwr Digidol yng nghalon y gymuned, er mwyn rhoi cymorth hirdymor i bobl wneud y mwyaf o dechnoleg newydd.

 

“Mae Gwynedd Ddigidol yn gynllun pwysig sy’n cynnig cymorth ymarferol i drigolion ledled y sir. Fel Cyngor, ein nod ydi sicrhau fod gan bawb yng Ngwynedd gyfle gwirioneddol i elwa a gwneud y mwyaf o’r hyn mae’r dechnoleg ddiweddaraf yn ei gynnig.

 

“Yn ogystal â chymorth cyffredinol am ddefnyddio’r we, mae gwybodaeth hefyd ar gael er mwyn i drigolion allu gwneud y mwyaf o wasanaethau ar-lein y Cyngor – fel gwneud cais am fudd-dal tai, talu Treth Cyngor neu archebu biniau ailgylchu a llawer mwy. Mae popeth ar gael ar glicied botwm.”