Cyhoeddi llyfryn yn rhoi cyngor ar besgi ŵyn

24/08/2018

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cafodd argraffiad newydd o lyfryn sy’n rhoi arweiniad ymarferol ynghylch pesgi ŵyn yn gost-effeithiol ac effeithlon ei gyhoeddi gan Hybu Cig Cymru.

Mae'r llyfryn diwygiedig, Systemau Pesgi Ŵyn, yn ganllaw ymarferol sy'n tynnu sylw at yr elfennau allweddol sy'n addas ar gyfer ffermydd defaid Cymru i gynhyrchu ŵyn yn unol â’r hyn y mae marchnadoedd a defnyddwyr ei angen. Mae hefyd yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut i wneud hynny yn y modd mwyaf effeithlon yn ariannol a mwyaf cynaliadwy yn amgylcheddol.

 

Daw’r rhifyn newydd ar adeg pan fo ffermwyr yn wynebu anhawster wrth besgi eu hŵyn oherwydd tywydd gwael yn ystod y chwe mis diwethaf - problem a allai arwain hefyd at gostau cynhyrchu uwch.

 

“Mae nifer yr ŵyn sy’n bodloni gofynion y farchnad yn lladd-dai Cymru wedi cynyddu'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Eleri Price, Gweithredwr Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi yn HCC. “Fodd bynnag, mae blwyddyn fel eleni yn her fawr.”

 

Ychwanegodd: “Mae cynhyrchwyr defaid yn cael trafferth i gwrdd â gofynion pori. O ganlyniad, mae rhai ŵyn ysgafnach nag arfer yn cael eu marchnata, ac mae rhai ffermwyr wedi gorfod rhoi bwyd atodol i’w hŵyn, sydd wedi ychwanegu at y costau cynhyrchu.”

 

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

 

Eglurodd Eleri y byddai llawlyfr diwygiedig HCC yn rhoi gwybodaeth werthfawr i helpu ffermwyr i gynllunio ar gyfer y dyfodol, trwy ganolbwyntio ar dir glas, rheoli iechyd anifeiliaid yn rhagweithiol, a chyfrifo costau ac elw yn gywir.

 

“Y brif her sy’n wynebu cynhyrchwyr defaid yw bod yn fwy effeithlon o ran cynhyrchu,” meddai Eleri. “Gall maintioli’r elw fod yn fach, a gall y costau mewnbwn amrywio oherwydd ffactorau – fel y tywydd - na ellir eu rheoli. Felly, mae’n bwysig gwneud yn siŵr fod y system pesgi ŵyn a ddewisir yn addas ar gyfer y fferm. Yn ogystal â rhoi buddion ariannol, mae pesgi ŵyn yn effeithlon yn bwysig hefyd o ran lleihau allyriadau carbon.”

 

“Pa system bynnag a ddefnyddir, rhaid bod yn ofalus wrth ddewis yr wŷn sydd wedi pesgi,” meddai.  “Mae hyn yn hollbwysig er mwyn cael yr elw gorau posibl ar gyfer pob oen, ac i osgoi unrhyw gosb ariannol.”

 

Mae modd lawrlwytho’r llyfryn, Systemau Pesgi Ŵyn, oddi ar y wefan