Amgueddfa Cymru yn cael cymorth Loteri i helpu eu gwaith gyda phobl ifanc

30/08/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw fod Amgueddfa Cymru wedi derbyn Grant Loteri Genedlaethol o £820,500.00 ar gyfer y project Dwylo ar Dreftadaeth.

Diolch i arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bwriad y project fydd ceisio trawsnewid y ffordd y mae pobl ifanc yn gweithio gydag amgueddfeydd cenedlaethol Cymru.

 

Mae’r grantiau wedi’u dyfarnu trwy raglen ariannu newydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF), Tynnu’r Llwch. Cafodd Tynnu’r Llwch ei enwi gan bobl ifanc oedd â’u bryd ar ‘gynhyrfu dyfroedd treftadaeth’. Wrth galon y rhaglen mae grŵp o Lysgenhadon Treftadaeth 16–25 oed o bob cwr o’r DU, sy’n gweithio gyda’r HLF i’w gwneud yn haws i bobl ifanc gysylltu â threftadaeth.

 

Bwriad Dwylo ar Dreftadaeth yw newid y ffordd y mae pobl ifanc yn gweld, ac yn ymwneud ag Amgueddfa Cymru. Bydd yn sbardun i roi llais i bobl ifanc ym mhob agwedd o waith y sefydliad, o’u cyflwyno i dreftadaeth mewn ffordd hwyliog a chroesawgar, i gymryd rhan mewn gweithgareddau treftadaeth, bod yn rhan o brojectau tymor hir, a gwneud penderfyniadau.

 

Yn barod, mae pobl ifanc wedi cymryd rhan mewn nifer o brojectau peilot gydag Amgueddfa Cymru fel rhan o gyfnod datblygu Tynnu’r Llwch, gan gynnwys digwyddiad ar ôl cau, lle bu myfyrwyr dawns o Brifysgol Aberystwyth yn meddiannu’r orielau celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a’r project amgylcheddol Na i Fôr o Blastig, fu’n codi ymwybyddiaeth o effaith drychinebus plastig ar natur drwy daflu llwyth o sbwriel ar hyd orielau’r môr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

 

Mae gan Amgueddfa Cymru Fforwm Ieuenctid yn barod, sy’n annog pobl ifanc 14–25 oed i ymwneud mwy ag amgueddfeydd a threftadaeth, ac yn helpu i wneud amgueddfeydd yn fwy deniadol i bobl ifanc.

 

Dywedodd Owain Rhys, Rheolwr Ymgysylltu a Chyfranogiad Cymunedol, Amgueddfa Cymru: “Rydym yn falch iawn o dderbyn y cymorth hwn diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae Amgueddfa Cymru wedi ymroi i weithio gyda phobl ifanc ac mae nawdd Tynnu’r Llwch yn hanfodol i ni wrth fynd ati i newid ein ffordd o weithio gyda phobl ifanc a chefnogi eu datblygiad. Rydym am roi pobl ifanc wrth galon ein gwaith.”

 

Dywedodd aelod o Fforwm Ieuenctid yr Amgueddfa: “Mae’n teimlo fel bod pethau’n newid yn barod, ac rwy’n edrych ymlaen at weld beth allwn ni ei wneud! Rwy’n credu y bydd hyn yn rhoi mwy o gyfleoedd i ni yn yr Amgueddfa.”

 

Profiad gwych

 

Dywedodd Tahsin Anwar, Llysgennad Treftadaeth HLF o Abertawe 19 oed:“Mae wedi bod yn brofiad gwych dysgu sut y caiff grantiau eu dyfarnu, a helpu HLF i ddyrannu £10 miliwn i brojectau yn ymwneud â phobl ifanc a threftadaeth.

 

“Rwy’n falch iawn fod Dwylo ar Dreftadaeth wedi sicrhau cyllid, oherwydd roedd y cynllun i helpu pobl ifanc gysylltu ag amgueddfeydd a hanes yn apelio’n fawr atom. Rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn fod pobl fy oed i yn gallu cymryd rhan yn nhreftadaeth Cymru, ac rwy’n edrych ymlaen at weld sut mae’r project yn symud ymlaen yn y dyfodol.”