Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd i gynllun ieuenctid yn y de-orllewin

04/03/2019

Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae Gweinidog Brexit yn Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles wedi croesawu cyllid newydd dros £11.5 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i estyn cynllun sy'n rhoi hwb i ragolygon miloedd o bobl ifanc ledled yn y De-orllewin.

Mae prosiect Cynnydd, sy'n caei ei arwain gan Gyngor Sir Penfro, ac sydd hefyd ar waith ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, wedi cael £11.5m yn ychwanegol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Mae'r prosiect yn gweithio gyda Gyrfa Cymru, Colegau AB a chwmnïau'r sector preifat a'r trydydd sector, i helpu pobl ifanc i mewn i waith trwy gyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith, tra'n cynnig mentora, coetsio a chwnsela un-i-un i wella sgiliau bywyd a hunan-barch.

 

Heddiw, cyhoeddodd Jeremy Miles y bydd Cynnydd, a lansiwyd ym mis Medi 2016, bellach yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2022 a hynny oherwydd y cyllid ychwanegol gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae hyn yn golygu y bydd  3,200 o bobl ifanc yn elwa ar y cymorth a'r cyfleoedd sy'n cael eu creu gan y prosiect dros y tair blynedd nesaf, a 7,500 i gyd.

 

Rhoi cymwysterau i bobl ifanc

 

Dywedodd Jeremy Miles: “Rydyn ni eisoes wedi gweld llwyddiant Cynnydd yn yr ardal wrth roi sgiliau a chymwysterau i bobl ifanc i ennill cyflogaeth yn lleol, gan olygu nad oes rhaid iddynt bellach ymadael â'r ardal. Mae hynny mor bwysig, nid yn unig i'r economi leol, ond hefyd i gynaliadwyedd ein cymunedau, yn enwedig mewn rhannau o gefn gwlad Cymru.

 

“Mae Cymru'n dal i elwa'n sylweddol ar gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd a dw i wrth fy modd y bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi dyfodol cymaint o bobl ifanc yn Ne-orllewin Cymru.”

 

Dywedodd y Cynghorydd David Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Addysg, ei fod wrth ei fodd i groesawu’r arian ychwanegol: “Rydyn ni’n angerddol am barhau ein gwaith diflino i ddileu nifer y bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Ni ddylai neb adael yr ysgol heb unman i fynd iddo.”