85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfod yn rhy ddrud - y canlyniadau yma

Eisteddfod Genedlaethol 2014

Gyda llawer o drafod ar y cyfryngau cymdeithasol ar bris mynediad i’r Eisteddfod eleni, mae canlyniadau ein holiadur, ‘Ydi pris mynediad i’r Eisteddfod Genedlaethol werth yr arian?’ wedi’n cyrraedd.


Manteisiodd Lleol.net ar y cyfle i gael golwg manylach ar farn pobl ac, yn bwysicach, i roi'r cyfle i’r Eisteddfod Genedlaethol ymateb i’r drafodaeth. Dros yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth dros 240 o bobl ymateb i’r holiadur ac mae’r canlyniadau wedi bod yn ddiddorol ac ychydig yn ofidus.


O’r holl ymatebion, roedd 80% o bobl yn yr Eisteddfod fel ymwelwyr, gyda’r gweddill naill ai’n cystadlu, yn gweithio neu’n arddangos.


Roedd 67% o bobl wedi prynu tocyn oedolyn am £20.00 ac fe wnaeth 68% o bobl nodi nad oeddent yn hapus gyda phrisiau tocynnau. Canran fechan (11%) o bobl oedd wedi manteisio ar y tocynnau cynnar.

 

Yn yr holiadur, roedd yna gyfle hefyd i awgrymu pris teg ar gyfer mynediad i’r wyl a’r swm mwyaf poblogaidd, gyda 30%, oedd £15.00.

 

Wedi anfon y canlyniadau at yr Eisteddfod, dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol:

 

"Mae’r Eisteddfod yn croesawu’r ymchwil hwn i brisiau tocynnau. 

 

Rydym ni’n ceisio’n gorau glas i wneud yr Eisteddfod mor fforddiadwy â phosib, a dyna pam y gwnaethom ni gyflwyno’r cynllun ‘bargen gynnar’ eleni, gyda thocynnau unigol am £10 a thocynnau teulu am £20 i’r rhai oedd yn prynu ymlaen llaw.

 

Fe wnaeth miloedd lawer fanteisio ar y cynllun, ac yr  oedd y tocynnau rhataf ar gael hyd at rai dyddiau cyn yr Eisteddfod.  Mi fyddwn i’n annog eich darllenwyr chi felly i brynu ymlaen llaw flwyddyn nesa er mwyn arbed arian.

 

Roedd gennym ni nifer o gynigion eraill eleni, fel y tocyn wythnos a'r tocyn Maes B i bobl ifanc sydd ddim yn cael sylw yn eich holiadur chi.

 

O ran canlyniadau’r holiadur, mae hi’n costio oddeutu £3.5 miliwn y flwyddyn i gynnal Eisteddfod, ac mae’r arian o werthiant tocynnau yn rhan allweddol o’n incwm ni.  Allem ni ddim cynnal Eisteddfod fel yr un yn Llanelli eleni heb yr incwm yma.

 

Eleni  gwelwyd llawer o ddatblygiadau newydd ar y maes fel y Ty Gwerin, y Lolfa Lên a’r Pentref Drama, sy’n golygu bod yna lawer mwy i’w wneud ar y maes bellach. Rydym ni’n credu felly bod ein tocynnau yn cynnig gwerth da am arian o gofio faint o weithgareddau sydd ar y maes ac o gofio y caiff pobl fynediad am 8.00 y bore tan 11.00 yr hwyr.

 

Fodd bynnag, yr ydym ni’n awyddus i ddatblygu pecynnau newydd dros y blynyddoedd nesaf i wneud yr Eisteddfod yn fwy fforddiadwy.  Dyna pam yr ydym  wedi comisiynu gwaith ymchwil i edrych ar strategaethau prisio gwyliau ac atyniadau eraill er mwyn datblygu cynigion arbennig eraill i’r dyfodol.

 

Diolch i Elfed am yr ymateb, a chofiwch flwyddyn nesaf, bobl, i fanteisio ar y tocynnau rhad neu becynnau sydd ar gael i chi.

 

Parhewch i ddarllen i weld y canlyniadau llawn a chofiwch fod 'na gyfle i chi ymateb i’r canlyniadau ar waelod y dudalen:

 

Q1: Pa ddiwrnod/au aethoch chi?

Opsiynau Ateb
Canran Ymateb 
Nifer Atebion
Pob Dydd (Sadwrn - Sul) 6.7% 16
Sadwrn (2ail) 19.2% 46
Sul 21.8% 52
Llun 31.4% 75
Mawrth 23.4% 56
Mercher 34.7% 83
Iau 33.1% 79
Gwener 44.8% 107
Sadwrn (9fed) 26.8% 64
Atebwyd
239
Ni Atebwyd
3


 Cwestiwn 1 - Holiadur Eisteddfod Gen 2014


Q2: Beth oedd y prif reswm i chi fynychu'r Eisteddfod?

Opsiynau Ateb Canran Ymateb Nifer Atebion
Cystadlu 16.0% 38
Arddangos 2.1% 5
Gweithio 20.3% 48
Ymweld 80.6% 191
Arall 8.0% 19
Atebwyd 237
Ni Atebwyd 5


 Cwestiwn 2 - Holiadur Eisteddfod Gen 2014

 

Q3: Pa docyn/tocynnau isod oedd yn berthnasol i chi?

Opsiynau Ateb Canran Ymateb Nifer Atebion
Tocyn/tocynnau cynnar 11.1% 26
Teulu 2+3 = £44.00 2.6% 6
Teulu 2+2 = £40.00 9.0% 21
Oedolyn = £20.00 67.1% 157
Pensiynwr = £18.00 8.1% 19
Myfyriwr = £12.00 11.5% 27
Plentyn 5-15 = £8.00 8.1% 19
Arall 16
Atebwyd 234
Ni Atebwyd 8


 Cwestiwn 3 - Holiadur Eisteddfod Gen 2014

 

Q4: A oeddech chi'n hapus gyda'r pris hwn?

Opsiynau Ateb Canran Ymateb Nifer Atebion
Oeddwn 31.6% 75
Nac Oeddwn 68.8% 163
Atebwyd 237
Ni Atebwyd 5


 Cwestiwn 4 - Holiadur Eisteddfod Gen 2014

 

Q5: Mae pris mynediad i'r maes ar gyfer 1 oedolyn yn ystod yr Eisteddfod yn costio £20.00, beth yw eich barn chi am y pris yma?


Opsiynau Ateb Canran Ymateb Nifer Atebion
Rhy ddrud 85.8% 205
Rhy rhad 1.7% 4
Perffaith 13.4% 32
Atebwyd 239
Ni Atebwyd 3


 Cwestiwn 5 - Holiadur Eisteddfod Gen 2014

 

 

Q6: Yn eich barn chi beth yw pris teg ar gyfer mynediad i 1 oedolyn i Faes yr Eisteddfod (£20.00 ar hyn o bryd)?

Opsiynau Ateb Canran Ymateb Nifer Atebion
Llai na £10.00 7.1% 17
£10.00 25.1% 60
£11.00 0.8% 2
£12.00 14.6% 35
£13.00 1.7% 4
£14.00 5.4% 13
£15.00 30.1% 72
£16.00 2.1% 5
£17.00 0.4% 1
£18.00 3.8% 9
£19.00 0.0% 0
£20.00 8.4% 20
£21.00 0.0% 0
£22.00 0.0% 0
£23.00 0.0% 0
£24.00 0.0% 0
£25.00 0.0% 0
£26.00 0.0% 0
£27.00 0.0% 0
£28.00 0.0% 0
£29.00 0.0% 0
£30.00 0.4% 1
Atebwyd 239
Ni Atebwyd 3

Cwestiwn 6 - Holiadur Eisteddfod Gen 2014

 

Manylion yr holiadur

 

Cyfanswm o ymatebion: 242

 

Dechreuodd yr holiadur ar y wefan ar Awst 3ydd 2014 a orffennwyd ar Awst 12fed 2014.

 

Roedd yr holiadur yn weledol ar wefan Lleol.net yn unig

 

Cafodd yr holiadur ei hyrwyddo drwy ddefnyddio cyfrifon Trydar, Facebook, LinkedIn a e-gylchlythyr Gwefan Lleol.net

 

Cafodd dudalen yr holiadur 1143 o ymweliadau