Ethol cadeirydd newydd i Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru

20/09/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cafodd Katie Davies o Sir Benfro ei hethol fel cadeirydd newydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru am y flwyddyn nesaf yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Aberystwyth ddydd Sadwrn diwethaf.

Ymunodd Katie â chlwb Llysyfran yn 2002, ac mae wedi datblygu rôl flaenllaw yn y CFfI ar bob lefel. Daeth yn Gadeirydd ar ei chlwb lleol yn 2017, yn Gadeirydd Sir yn 2018, ac yn awr mae wedi cwblhau’r goron driphlyg, wrth gael ei hethol fel Cadeirydd CFfI Cymru y flwyddyn hon. Mae wedi cyflawni llawer o fewn ei sir, wrth gael llwyddiant yng nghystadlaethau Aelod Hŷn ac Iau y Flwyddyn, ac yn 2014 daeth yn Frenhines y Rali.

 

Yn sicr, mae Katie wedi gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chynigiwyd drwy’r CFfI. Fe gystadlodd mewn ystod eang o gystadlaethau, ar lefel sir a chenedlaethol, yn cynnwys Barnu Stoc, Siarad Cyhoeddus, Tynnu’r Gelyn a Gosod Blodau. Mae’r mudiad hefyd wedi darparu’r cyfle iddi deithio: Yn 2012, teithiodd i’r Alban fel rhan o Raglen Ryngwladol CFfI Cymru, ac yn yr hydref, bydd yn teithio i Batagonia drwy’r rhaglen. Tu allan i’r ffermwyr ifanc, mae’n gweithio fel Ymgynghorydd Amaethyddol gyda’r cwmni Agri Advisor ym Mhumsaint.

 

Braint

 

Wedi cael ei hethol fel Cadeirydd, dywedodd Katie; “Mae’n fraint cael fy ethol fel Cadeirydd CFfI Cymru. Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at gwrdd â chymaint o aelodau’r mudiad a phosibl dros y flwyddyn nesaf. Mae’r deuddeg mis diwethaf fel Is-gadeirydd y mudiad wedi fy narparu gyda’r cyfle i deithio i siroedd gwahanol i gwrdd â’r aelodau, ac edrychaf ymlaen at barhau i wneud hyn. Yn ogystal, edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda holl staff a swyddogion brwd y mudiad, sy’n sicrhau bod yr CFfI yn parhau i fynd o nerth i nerth.”

 

Fel rhan o ‘Her y Cadeirydd’ y flwyddyn hon, cyhoeddodd Katie y bysai’n bwriadu gweithio i godi ymwybyddiaeth materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl ymysg pobl ifanc a’r byd amaeth yn gyffredinol.

 

Cafodd Caryl Haf O Glwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion, ei hethol fel Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf. Fel Katie, roedd hi hefyd yn Gadeirydd ar ei sir y flwyddyn ddiwethaf.