Cyllid gwerth £14.5 miliwn ar gyfer 66 o brosiectau teithio llesol ledled Cymru

25/11/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters wedi cyhoeddi sut bydd y Llywodraeth yn buddsoddi £14.5 miliwn mewn teithio llesol ledled Cymru fel rhan o ymdrechion i annog rhagor o bobl i gerdded a beicio.

Roedd y Dirprwy Weinidog wedi galw ar awdurdodau lleol i fod yn radical ac yn uchelgeisiol yn eu gwaith i wella teithio llesol. Galwodd am gynigion sy'n mynd ymhellach wrth greu seilwaith i alluogi pobl i ddewis cerdded a beicio fel y ffordd fwyaf naturiol i wneud siwrneiau byrrach. 

 

Bydd cyfanswm o 66 o brosiectau teithio llesol, yn ogystal â chwe chynllun aml-ddull ar eu hennill.

 

Ymhlith y prosiectau a fydd yn manteisio yw'r gwaith o adeiladu pont droed newydd rhwng datblygiad Abertawe Ganolog ac Arena Canol y Ddinas. creu cyfleusterau beicio gwell rhwng Gorsaf Drenau’r Fflint, Ystad Ddiwylliannol Aber, Llwybr Arfordir Cymru, Llwybr 5 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a Chastell y Fflint a £1,688,500 yn mynd ar gyfer Promenâd Hen Golwyn yng Nghonwy,

 

Mae'r buddsoddiad o £14.5 miliwn yn rhan o'r ail rownd o gyllid cyfalaf gan Gynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru eleni. Mae hyn yn dod â chyfanswm y cyllid grant mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i gynlluniau teithio llesol yn 2019/20 i dros £40 miliwn. 

 

Argyfwng hinsawdd a gordewdra

 

Dywedodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: "Rydyn ni'n wynebu argyfwng hinsawdd, epidemig gordewdra ac mae ansawdd ein haer yn wael dros ben – gall teithio llesol ein helpu i fynd i'r afael â phob un o'r rhain."

 

"Ledled Cymru mae'n rhaid inni wneud pethau'n wahanol. Dw i wedi bod yn glir am yr angen i feddwl ar raddfa fawr, bod yn uchelgeisiol a gweithredu mewn modd radical."

 

"Mae'r prosiectau hyn yn gam yn y cyfeiriad iawn i wneud y newid sydd ei hangen, a byddwn ni'n parhau i fuddsoddi yn helaeth i sicrhau mai teithio llesol yw'r dewis amlwg ar gyfer rhagor o siwrneiau yng Nghymru."