Alun Lenny yn byw ffwl pelt yn ei hunangofiant newydd

27/11/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r newyddiadurwr Alun Lenny yn hel atgofion am rai o straeon mawr ‘oes aur’ newyddiaduriaeth, sef yr oes ar drothwy symud o ffilm i’r oes ddigidol, yn ei hunangofiant newydd Byw Ffwl Pelt.

Mae’r gyfrol ddifyr yn sôn am y rhuthr dyddiol byd casglu newyddion: y peryglon a’r sbri, y dwys a’r digri, a’r effaith niweidiol gafodd blynyddoedd o brysurdeb wrth gyflawni ‘y wyrth fach ddyddiol’ o fachu stori i’w darlledu i’r genedl ar y gohebydd talentog hwn.

 
Am 33 mlynedd bu Alun Lenny’n dyst i ddigwyddiadau mawr a mân yn ein cornel ni o’r byd, ac yn y byd mawr tu hwnt. Meddai:
“Rhaid mai’r 1980au oedd Oes Aur casglu newyddion yng Nghymru. Roedd bron bob dydd yn rhuthr gwyllt o fyw ar yr hewl ac ar adrenalin.”
 
Mae Byw Ffwl Pelt yn ail-fyw rhai o straeon mwyaf yr ugeinfed a’r unfed ganrif ar hugain, ac wedi’i ysgrifennu mewn arddull newyddiadurol, gyda phob pennod yn gyfle i glywed stori newydd gyffrous.
 
Yn ystod ei yrfa, fe wnaeth Alun Lenny ddarlledu’n fyw o burfa olew oedd ar dân ac mewn perygl o ffrwydro eto unrhyw funud, mynd gyda milwyr o Gymru i hela tyfwyr cyffuriau trwy’r jyngl yng nghanolbarth America a sgwrsio gyda Jimmy Carter, cyn-arlywydd America mewn capel yng Nghymru, ynghyd â ffeindio ei hun yng nghanol y stori pan ddechreuodd dderbyn galwadau ffôn ganol nos gan Feibion Glyndŵr a bron â chael damwain car gyda’r Tywysog Siarl.
 
Erbyn canol y 1990au, roedd effaith y prysurdeb yn dechrau dangos, ac yn cael effaith ddifrifol ar ei iechyd. Fe aeth yn gaeth i alcohol a thabledi’r meddyg ac yng ngeiriau Alun: “bu’r cyfan bron â’m lladd.”
 
Mae Byw Ffwl Pelt hefyd yn trafod ei wellhad a’i dröedigaeth ysbrydol, ac yn sôn yn helaeth am ei brofiad o weithio i’r BBC – y da a’r drwg – cyn gadael y BBC yn 2007, a’i yrfa newydd yn gweithio i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg fel Swyddog y Wasg.

 

Di-flewyn ar darfod

 

Mae’r hunangofiant di-flewyn-ar-dafod hefyd yn disgrifio salwch difrifol ei ferch Mared, sef yr artist Swci Delic. Yn 2010 cafodd Mared y newyddion bod ganddi diwmor yn ei hymennydd a bu’r driniaeth frys a’r cyfnod a ddilynodd yn amser anodd iawn i’r teulu. Meddai Alun: “Fe aeth ein byd ar chwâl.” Er y stormydd, mae Alun yn falch iawn o’r ffaith bod Ann ac yntau’n agos iawn i Rhun a’i deulu ac i Mared a’i gŵr Alex – yn ddaearyddol ac o ran eu perthynas.

 
Daw Alun Lenny o ardal Caerfyrddin yn enedigol ac mae’n byw yn y dref. Bu’n ohebydd papur newydd, radio a theledu cyn newid gyrfa i weithio i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae Alun yn bregethwr cynorthwyol ar y Sul, cyd-olygydd Y Tyst, aelod Plaid Cymru ar Gyngor Tref Caerfyrddin a Chyn-Faer y dref. Mae hefyd yn cynrychioli ward De Tref Caerfyrddin ar Gyngor Sir Gâr ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor Sir.
 
Bydd Byw Ffwl Pelt yn cael ei lansio’n swyddogol ar nos Iau yr 28ain o Dachwedd am 7:30yh yn y Quins, Caerfyrddin. Croeso mawr i bawb! Bydd hefyd sesiwn lofnodi yn Awen Teifi, Aberteifi ar ddydd Sadwrn 30ain Tachwedd am 11yb.
 
Mae Byw Ffwl Pelt gan Alun Lenny ar gael nawr (£9.99, Y Lolfa)