Golwg gyntaf ar gynlluniau newydd canol tref Llanelli

06/02/2020

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r olwg gyntaf ar gynlluniau newydd ar gyfer safle datblygu allweddol yng nghanol tref Llanelli wedi cael eu datgelu.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud buddsoddiad enfawr yng nghanol y dref er mwyn trawsnewid, adfywio a chysylltu'r prif ardaloedd adwerthu a hamdden yno.

 

Y cynllun diweddaraf i'w ddatgelu yw hwnnw ar gyfer Gogledd Stryd y Farchnad, lle mae nifer o unedau masnachol newydd yn mynd i gael eu hadeiladu â fflatiau o ansawdd da uwchlaw iddynt.

 

Byddent yn cymryd lle'r adeilad a feddiannwyd yn fwyaf diweddar gan Altalia, na ellir ei ailddatblygu yn anffodus oherwydd ei gyflwr strwythurol gwael. Mae'r dyluniadau newydd ar gyfer y datblygiad yn cydnabod cymeriad yr adeilad presennol, gan gynnwys ail-greu'r gornel sydd ar ogwydd.

 

Y bwriad yw cael ffasâd brics a blociau traddodiadol hefyd, i gydweddu â chymeriad adeilad yr Exchange sydd gyferbyn.
Mae ymgynghoriad cyn cynllunio bellach ar waith gan Asbri Planning ar ran y Cyngor Sir, lle gall y cyhoedd fwrw golwg ar y cynlluniau a rhoi adborth cyn bod cais cynllunio ffurfiol yn cael ei gyflwyno.

 

Dim ond un o gyfres o ddatblygiadau arfaethedig yng nghanol y dref yw cynllun Gogledd Stryd y Farchnad, ac mae miliynau o bunnoedd yn cael eu buddsoddi i wella gwedd y brif ardal siopa ac i ddenu mwy o bobl a mwy o ddiddordeb masnachol.
Mae'r Cyngor eisoes wedi gwario £4.5 miliwn ar brynu unedau siopau gwag oddi wrth berchnogion preifat, gan eu hailwampio a sicrhau eu bod yn cael eu hailddefnyddio am lefelau rhent fforddiadwy. Ar hyn o bryd mae yna fusnes annibynnol ym mhob uned ac mae tenantiaid yn y fflatiau ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

 

Mae Gorchymyn Datblygu Lleol ar waith i symleiddio'r broses gynllunio ar gyfer darpar fuddsoddwyr, ac mae grantiau datblygu eiddo yn cael eu cynnig i berchnogion adeiladau yng nghanol y dref er mwyn gwella golwg ffryntiau siopau.

 

Mae buddsoddiad pellach ar y gweill sydd heb gael ei gyhoeddi eto, ond mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd yn cynnwys rhagor o fuddsoddiad mewn safleoedd ac adeiladau allweddol ym mhob rhan o ganol y dref.

 

Gweledigaeth

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Byddwn ni'n rhannu ein gweledigaeth ar gyfer canol y dref mewn dim o dro, ac rydym ni'n buddsoddi'n helaeth er mwyn gwella apêl y dref a dod â mwy o fusnesau a phobl i mewn.
"Rydym ni eisoes wedi gwario'n sylweddol er mwyn prynu sawl adeilad wrth berchnogion preifat a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto, a hynny am lefelau rhent y mae modd i'r farchnad leol eu fforddio. Mae hon yn stori lwyddiannus ynddi hi ei hun, ond mae gennym ni hyd yn oed mwy yn yr arfaeth.
“Mae Gogledd Stryd y Farchnad yn elfen bwysig o'r cynlluniau hyn, ac rydym ni wedi manteisio ar y cyfle i gael cyllid grant sylweddol gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu'r safle hwn.
“Rydym ni'n gwybod bod hwn yn adeilad poblogaidd sy'n dwyn llawer o atgofion i lawer o bobl yn Llanelli, ac er na allwn ddefnyddio'r adeilad presennol oherwydd ei gyflwr strwythurol gwael, rydym yn awyddus i gadw golwg a naws y gornel hon.
“Gobeithiwn y bydd ein cynlluniau i ailadeiladu ar y safle hwn, gan ddarparu gwell unedau adwerthu a bwyd â fflatiau uwchlaw, yn denu busnesau a phobl newydd i'r dref.
“Rydym ni'n dal yn siomedig nad yw Altalia yn ein cynlluniau ar gyfer y safle hwn mwyach, oherwydd ymrwymiadau'r perchnogion, ond rydym am greu adeiladau pwrpasol a fydd yn gartref i fusnesau sydd ag apêl ac sydd o ansawdd da er mwyn dod â bwrlwm nôl i'r rhan hon o'r dref.
“Mae hyn yn rhan o'n cynlluniau cyffredinol ar gyfer y dref, a'n gobaith yw rhannu'r rheiny yn y dyfodol agos.”