Wyth tref a phentref Gwynedd yn cael wi-fi am ddim ar eu strydoedd mawr

03/03/2020

Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae technoleg newydd yn cael ei dreialu ar draws 8 cymuned yng Ngwynedd gan roi mynediad am ddim i Wi-Fi i ymwelwyr sy’n ymweld a’r trefi. Bydd hyn wedyn yn darparu gwybodaeth gwerthfawr i fusnesau I’w helpu gyda ymgyrchoedd marchnata.

Mae’r prosiect, sydd wedi ei ariannu gan Gyngor Gwynedd ac wedi ei weinyddu gan Menter Môn wedi ei gefnogi trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru Rhaglen Datblygu Gwleidg 2014-2020.

 

Mae mynediad i'r rhyngrwyd yn hanfodol wrth sicrhau bod y twristiaid modern yn gallu gwneud y gorau o'u hymweliad mewn ardal ac yn gadael eu ffrindiau a'u teuluoedd wybod am yr amser gwych maent yn ei gael! Mewn dinasoedd mawr mae ymwelwyr yn mwynhau cysylltiad rhad ac am ddim i Wi-Fi sy’n cael ei ddarparu fel arfer gan un o'r cwmnïau telathrebu mawr, ond mewn ardaloedd gwledig nid yw hyn fel arfer yn wir.

 

Lanswyd y prosiect yn swyddogol neithiwr yn Y Ganolfan ym Mhorthmadog, gyda’r Wi-Fi nawr yn fyw ar gael I unrhyw un ei ddefnyddio ar hyd y Stryd Fawr ym Mhorthmadog. 

 

Yn y lansiad roedd Cynghorydd Gorllewin Porthmadog Selwyn Griffiths “Hoffwn ddiolch i staff Menter Mon am eu gwaith diflino i sicrhau bod y cynllun yma yn cael ei roddi yn ei le yma ym Mhorthmadog a gobeithiaf y bydd y gymuned yn manteisio ar y cyfle ac yn ddefnyddio y ddarpariaeth”. 

 

Ychwanegodd Cynghorydd Dwyrain Porthmadog Nia Jeffreys, “Mae pawb yn disgwyl cael mynediad I Wi-Fi ym mhob man dyddiau yma, ac mae’r ffaith ei fod yn cynnig budd ychwanegol i fusnesau yn ychwanegiad gwych.” 

 

Bydd y Wi-Fi ar gael ym Mhwllheli, Penygroes, Blaenau Ffestiniog a Llan Ffestiniog, Bala, Bethesda, Beddgelert a Porthmadog. 

 

Budd bosib I fusnesau gymryd mantais o’r dadansoddeg fydd yn cael ei hel gan y Wi-Fi I’w helpu gyda eu hymhyrchoedd marchnata. Mae prosiect tebyg wedi bod yn lwyddiant mawr yn Aberteifi, gyda nifer o’r busnesau yn nodi pa mor ddefnyddiol oedd y data. Esboniodd rhai eu bod yn alinio eu cyfryngau cymdeithasol ac yn ystyried data nifer yr ymwelwyr wrth drefnu cynigion agoriadol yn ystod y nos, tra bod eraill yn ei chael yn werthfawr gweld sut mae nifer yr ymwelwyr yn cydberthyn â throsiant a'r ddemograffig.

 

Dywedodd Cynghorydd Gareth Thomas ac Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned, “Mae Cyngor Gwynedd yn falch iawn ein bod wedi gallu sicrhau arian gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig. Mae’n newyddion  da fod 8 Cymuned yn ardaloedd Gwledig y Sir wedi cymryd y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect Wifi cyhoeddus fel bod modd i drigolion ac ymwelwyr cael mwynhau yng nghyfleoedd trefi mawrion a dinasoedd.  Mae’r prosiect wedi galluogi Cymunedau i gael isadeiledd sydd yn mynd i helpu goresgyn rhwystrau tlodi digidol mewn ardaloedd Gwledig. Yn ogystal â hyn fydd y wifi yn galluogi busnesau i gynnig gwasanaethau pellach i drigolion ac ymwelwyr.  Mi fydd hefyd yn gyfle cyffrous i gymuned perchnogi data a’i ddefnyddio yn y dyfodol i ddatblygu cyfleoedd newydd”