Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 yn lansio!

04/03/2020

Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth yn 2018 a 2019, mae Grŵp Llandrillo Menai a Sgiliaith newydd lansio Cystadleuaeth Codio Cymru 2020.

Nod y gystadleuaeth yw hyrwyddo cyfrifiaduro a rhaglennu ymysg plant a phobl ifanc ar draws Cymru gyfan.

 

Mae'r gystadleuaeth yn galw ar blant 7-16 oed i greu gem gyfrifiadurol ar y thema Hanes a Chwedlau Cymru.

 

Prif noddwyr y gystadleuaeth eleni yw BT Cymru.  Dywedodd Nick Speed, Cyfarwyddwr BT Group yng Nghymru:

 

“Rwy'n edrych ymlaen i weld beth fydd y bobl ifanc yn ei greu. Mae angen i ni danio dychymyg ein pobl ifanc fel eu bod yn cael cyfle i ddysgu sgiliau fel codio a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd ac, o bosib, gyrfaoedd cyffrous yn y maes. Rwy'n hyderus y bydd thema cystadleuaeth eleni yn gwneud yn union hynny, ac yn annog y cystadleuwyr i adrodd straeon Cymru mewn ffordd newydd. Yn BT, mae ein hymgyrch newydd 'Skills for Tomorrow' yn edrych i'r dyfodol, a bydd yn darparu hyfforddiant sgiliau digidol am ddim i 10 miliwn o bobl dros y pum mlynedd nesaf.“

 

Ychwanegodd Delyth Murphy, Pennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad, sy'n noddi'r gystadleuaeth am y trydydd tro,

 

“Mae'n bleser gan Ganolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor barhau i gefnogi'r gystadleuaeth bwysig hon sy'n denu cymaint o ddiddordeb o du'n plant a'n pobl ifanc.“

 

Lansiwyd Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 yn swyddogol yn Ysgol Bro Gwydir, lle mae plant  y ganolfan adnodd wedi bod yn brysur yn datblygu eu gemau ar gyfer y gystadleuaeth. Dywedodd Nest Davies,

 

“Yn dilyn llwyddiant rhai o ddisgyblion y Ganolfan Adnodd, Ysgol Bro Gwydir, yn Cystadleuaeth Codio Cymru 2019 mae nifer o'r plant yn awyddus i gystadlu eto 'lenni!  Maent wrth eu boddau yn codio ac mae Cystadleuaeth Codio Cymru yn rhywbeth iddynt weithio tuag ato gan roi pwrpas i'w gwaith.  Mae codio yn ddull hwyliog i ddatblygu sgiliau hollbwysig, megis datrys problemau, rhifedd, llythrennedd, dyfalbarhad ynghyd a meithrin hyder y disgyblion ac yn gyfle gwych iddynt fynegi eu creadigrwydd.  Sgiliau sydd yn hanfodol ar gyfer wynebu heriau bywyd bob dydd!

 

Bydd y gystadleuaeth yn cyfrannu yn sylweddol at nod Llywodraeth Cymru o gael rhagor o blant a phobl ifanc i mewn i feysydd twf yma yng Nghymru, a hefyd yn gyfle i sicrhau bod plant yn cael eu cyflwyno i sgiliau sydd â gofyn uchel amdanynt.

 

Meddai Gwennan Richards, trefnydd a chydlynydd y gystadleuaeth,

 

“Mae codio yn sgil hynod bwysig yn y byd technolegol sydd ohoni heddiw. Bydd Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 yn lwyfan ar gyfer dangos i'r byd bod gennym ni yma yng Nghymru y bobl ifanc all ddiwallu anghenion cwmnïau lleol a rhyngwladol yn y meysydd twf yma“

 

Mae'r gystadleuaeth ar agor hyd at Mawrth 31, 2020. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan www.codiocymru.co.uk neu cysylltwch â c3@gllm.ac.uk