Cartrefi gofal Sir Gâr yn cael dros 100 o dabledi cyfrifiadurol

Mae mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb yn wyneb â'u hanwyliaid.

Mae'n digwydd ar ôl i gyfyngiadau ymweld gael eu gweithredu mewn cartrefi preswyl ledled Prydain mewn ymateb i'r coronafeirws.

 

Bydd y 110 o dabledi yn cael eu dosbarthu ar draws y saith cartref, sy'n cynnwys 248 o welyau, a bydd yn sicrhau bod preswylwyr yn cadw mewn cysylltiad drwy alwadau fideo â'u teuluoedd a'u perthnasau tra byddant yn aros yn y cartref er mwyn diogelu eu hunain rhag y risg o gael coronafeirws.

 

Mae staff wedi bod yn gweithio'n agos gyda theuluoedd i sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad â'u hanwyliaid yn y sefyllfa newidiol hon.

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol: "Rydym yn falch ein bod wedi gallu rhoi iPads i'n holl gartrefi gofal a fydd yn helpu’r preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd yn ystod yr adeg anodd hon nas gwelwyd ei thebyg o'r blaen. Yn ddealladwy, bydd y cyfyngiadau angenrheidiol hyn ar ein cartrefi gofal yn achosi trallod i'r teulu a'r preswylydd, felly gobeithio y bydd defnyddio'r dechnoleg hon yn helpu o ran hynny. Rydym eisoes wedi gweld rhai canlyniadau cadarnhaol ac mae preswylwyr wedi bod yn falch dros ben i weld wynebau eu teulu."

 

Mae'r Cyngor hefyd yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i gefnogi preswylwyr hŷn ac agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin o ganlyniad i'r coronafeirws.
Mae angen staff ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin, ac mae’n rhaid eu bod yn 18 oed, yn gallu dechrau ar unwaith, ac yn gallu gweithio hyd at 16 awr yr wythnos.

 

Mae profiad yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol gan y rhoddir hyfforddiant. Cynigir cyfraddau tâl da ac oriau hyblyg. Mae contractau llawn amser a rhan-amser, parhaol a dros dro ar gael.
Mae'r broses ymgeisio wedi'i gwneud yn haws, felly dim ond y meysydd gorfodol ar y ffurflen gais fydd angen eu cwblhau ynghyd â datganiad byr am unrhyw brofiad blaenorol o ofalu.
Gall y rheiny sydd heb brofiad o weithio mewn lleoliad gwaith nodi pam y maent yn credu y byddent yn ofalwyr da.
Cysylltir â'r ymgeiswyr dros y ffôn yn dilyn eu cais.
Ewch i dudalen swyddi'r Cyngor i wneud cais.