Penodi aelodau newydd i fwrdd Hybu Cig Cymru

17/04/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi penodiad pedwar Cyfarwyddwr newydd i’r bwrdd corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru.

Mae gan y pedwar aelod newydd o’r bwrdd ystod eang o brofiad ar lefelau uwch yn y diwydiant bwyd ac mewn strategaeth a llywodraethiant corfforaethol, ac maent yn ymuno â'r Cadeirydd Kevin Roberts a chwe chyfarwyddwr sydd wedi'u hailbenodi i ddarparu arweinyddiaeth strategol a goruchwyliaeth i'r sefydliad.

 

Mae Melody Chapman yn arbenigwraig yn y diwydiant bwyd gyda phrofiad helaeth mewn gwerthu a gweithgynhyrchu. Mae hi wedi dal swyddi rheoli masnachol a rheolwr gyfarwyddwyr yn rhai o wneuthurwyr mwyaf y DU. Yn fwy diweddar mae hi wedi arbenigo mewn cig, gan ennill gwobr am sicrhau bod gan ddefnyddwyr fwy o opsiynau i brynu cig wedi’i eni, ei fagu a’i brosesu yn y DU.

 

Rhys Davies yw Prif Weithredwr Arwerthwyr, Priswyr ac Asiantau Ystadau Farmers Marts Ltd, a leolir yn Nolgellau. Yn Syrfëwr Siartredig Gwledig cymwys, mae Rhys wedi gweithio yn y gorffennol fel syrfëwr siartredig ac asiant tir ac fel rheolwr bancio amaethyddol arbenigol yng ngogledd orllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas Arwerthwyr Da Byw Cymru.

 

Mae Nadine Porter yn bartner mewn fferm yn Sir Benfro. Yn wreiddiol o Seland Newydd, mae gan Nadine gefndir amaethyddol helaeth ar ôl dod o uned gorffen cig oen yn Seland Newydd ac ar ôl cwblhau Ysgoloriaeth Amaethyddol Nuffield ar safle byd-eang cig coch. Mae Nadine hefyd yn arbenigwraig mewn cyfathrebu.

 

Mae Prys Morgan, sy’n Gyfarwyddwr Caffael Da Byw ar gyfer Kepak St Merryn, cwmni prosesu cig eidion a chig oen mawr yng Nghymru, yn ymuno am ei ail gyfnod ar Fwrdd HCC, ar ôl gwasanaethu hefyd rhwng 2012 a 2015. Mae Prys hefyd wedi dal swyddi uwch o fewn tîm gweithredol HCC.

 

Mae’r pedwar Cyfarwyddwr newydd yn ymuno â’r Bwrdd wrth i’r diwydiant cig coch wynebu heriau mawr; yr aflonyddwch i farchnadoedd a chadwyni cyflenwi bwyd o ganlyniad i argyfwng COVID-19, a’r posibilrwydd parhaus y gallai'r DU a’r UE roi mynediad i farchnadoedd allforio Ewropeaidd hanfodol heb ddod i gytundeb masnach erbyn diwedd y flwyddyn.

 

Wynebu heriau mawr

 

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: “Hoffwn groesawu pob un o’r pedwar Cyfarwyddwr newydd i Fwrdd Hybu Cig Cymru, a llongyfarch Melody, Rhys, Prys a Nadine ar eu penodiad.
“Maent yn ymuno â’r bwrdd ar adeg digynsail, gan fod pob sector cynnyrch bwyd - gan gynnwys y diwydiant cig coch - yn wynebu heriau mawr wrth i gadwyni cyflenwi a ffynonellau galw confensiynol, mewn marchnadoedd domestig ac allforio, gael eu taro gan y pandemig COVID-19 parhaus; heb sôn am yr effaith y mae'r argyfwng iechyd cyhoeddus eisoes wedi'i chael ar fusnes o ddydd i ddydd.

 

“Rhaid i’r Bwrdd allu cefnogi a herio’r tim gweithredol ar feysydd allweddol cynllunio strategol, llywodraethu corfforaethol a marchnata, a bydd angen i aelodau unigol o’r Bwrdd i allu cyfathrebu ac ymgysylltu’n uniongyrchol ac yn effeithiol â thalwyr ardoll. Rwyf hefyd yn falch bod y broses o benodi wedi arwain at Fwrdd â chydbwysedd rhwng y rhywiau, gan adlewyrchu amrywiaeth y dalent yn y sector.

 

“Rwy’n siŵr y bydd y rhai sydd newydd eu penodi yn gallu dod ag ehangder arbenigedd gwerthfawr yn ystod yr amser hwn, wrth inni wynebu nid yn unig her barhaus COVID-19 ond hefyd newidiadau sydd ar ddod i allforion wrth i sefyllfa fasnachu’r DU gyda’r UE barhau i fod yn ansicr.”

 

 Mae'r Gweinidog hefyd wedi diolch i dri Aelod o'r Bwrdd sy'n gadael - Helen Howells, Barrie Jones ac Ogwen Williams - am eu cyfraniad gwerthfawr i HCC dros y tair blynedd diwethaf.