Cymorth i blant ddefnyddio'r Gymraeg gartref yn Sir Gâr

20/05/2020

Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i rieni yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi eu plant i ddefnyddio'r Gymraeg gartref, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae gan y cyngor adnoddau amrywiol i helpu rhieni Saesneg eu hiaith y mae eu plant yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg.

 

Mae gan yr adran Addysg dîm o swyddogion cymorth yr Iaith Gymraeg sy'n gweithio'n lleol i gefnogi dysgwyr cyfrwng Cymraeg.
Mae hefyd yn flaenoriaeth allweddol yng Nghynllun Dysgu o Bell y cyngor, sy'n nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y coronafeirws.

 

Yn bwysicaf oll, os yw eich plant yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg ond nad ydych chi'n siarad Cymraeg gartref, peidiwch â phoeni oherwydd mae llawer y gallwch chi ei wneud i helpu eich plant i siarad Cymraeg a defnyddio'r iaith.
Mae hyn yn cynnwys gwylio rhaglenni teledu Cymraeg, gwrando ar straeon Cymraeg a cherddoriaeth Gymraeg a lawrlwytho apiau Cymraeg.

 

Anogwch eich plant i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u brodyr neu chwiorydd, a cheisiwch gadw mewn cysylltiad â ffrindiau neu aelodau eraill o'r teulu sy'n siarad Cymraeg dros y ffôn neu'n ddigidol.

 

Bydd eich ysgol yn gallu eich cefnogi a'ch cynghori, cofiwch fod eich plant yn gyfarwydd â chwblhau tasgau ysgrifenedig a gwaith cartref drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth a dolenni i amrywiaeth o sefydliadau sy'n darparu gweithgareddau i blant a phobl ifanc yn Gymraeg ar Hwb.

 

Llawer o gymorth


Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Mae hwn yn gyfnod anghyffredin ac rwy'n gwybod bod llawer o rieni yn pryderu am addysg eu plant, yn enwedig y plant hynny sy'n mynychu ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg ond sy'n dod o aelwyd Saesneg ei hiaith.
"Yn gyntaf, peidiwch â phoeni, mae llawer o gymorth a chefnogaeth ar gael i chi i helpu i gynnal a datblygu defnydd eich plant o'r Gymraeg, gan gynnwys teledu, radio, llyfrau a cherddoriaeth, heb sôn am y llu o adnoddau sydd ar gael ar-lein. 
"Hoffwn eich sicrhau ein bod ni gyd yn y sefyllfa hon gyda'n gilydd a'n prif flaenoriaeth yw cadw ein plant yn ddiogel ac yn iach. Os oes angen rhagor o gyngor arnoch ynghylch yr iaith Gymraeg neu unrhyw fater arall, mae croeso i chi gysylltu â'ch ysgol."
Mae athrawon yn Sir Gaerfyrddin hefyd yn cael eu huwchsgilio yn y Gymraeg ac mae oddeutu 125 o athrawon ledled y sir yn cael gwersi i wella eu cymhwysedd / hyder; ac oherwydd y coronafeirws, mae gwersi wedi bod yn parhau o bell.