Meri Huws y Comisiynydd cyntaf ar gyfer yr iaith Gymraeg

04/04/2012

Categori: Newyddion

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg, corff annibynnol a grëwyd yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.  Gwneir hyn drwy ddwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod safonau ar sefydliadau.  Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at sefydlu hawliau i siaradwyr Cymraeg.

 

Bydd dwy egwyddor yn sail i’r gwaith:


  • Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru
  • Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau  drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny

 

Meri Huws / y Comisiynydd

 

Meri Huws - Comisiynydd cyntaf ar gyfer yr iaith Gymraeg

 

  •  Astudiodd y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth
  • Astudiodd radd uwch yng Ngholeg y Santes Ann, Rhydychen a hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol

 

Swyddi blaenorol

 

Dechreuodd Meri Huws ei gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol yng Nghaernarfon

1984 – 1989 Darlithydd yn y Coleg Normal, Bangor
1989 – 1997 Darlithydd ym Mhrifysgol Casnewydd
1997 – 1999 Gweithio yn Swyddfa Academaidd Prifysgol Dinas Dulyn
1999 – 2009 Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor
2009 – 2012 Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
2012 –  Comisiynydd y Gymraeg

Arall

1981 – 1983 Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
1993 – 1997 Aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg
2004 – 2012 Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg


Gair gan y Comisiynydd


“Byddaf yn llais dros yr iaith Gymraeg, yn eiriol dros siaradwyr Cymraeg. Dyna fy addewid.

Wrth baratoi i fynd i’r afael â’r dasg fawr sydd o fy mlaen, fy ngweledigaeth yw Cymru lle mae’r Gymraeg yn gwbl ganolog mewn bywyd cyhoeddus, lle mae gan siaradwyr Cymraeg hyder i ddefnyddio’r iaith, ac ymddiriedaeth yn y gyfraith i unioni unrhyw gam a ddaw i’w rhan am ddefnyddio’r Gymraeg.

Rwy’n gwerthfawrogi’r cyfle unigryw hwn i fynd â’r Gymraeg ymlaen i gyfnod newydd ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at agor pennod gyffrous arall yn ei hanes.”

 

Ffynhonnell: Comisiynydd y Gymraeg