Atgyfnerthu partneriaeth ieuenctid tros Fôr yr Iwerydd

26/11/2020

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd partneriaeth arloesol i atgoffa pobl ifanc o ddwy ochr Môr yr Iwerydd o beryglon dinistriol hiliaeth yn bwrw ymlaen y gaeaf hwn er gwaethaf heriau sylweddol y cyfnod clo.

Mae Urdd Gobaith Cymru a myfyrwyr ym Mhrifysgol Alabama ym Mirmingham yn yr Unol Daleithau wedi dod at ei gilydd i ffurfio côr rhithiol i ddathlu eu partneriaeth newydd a bydd y ddau gôr yn canu gyda’i gilydd yn y Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

 

Mae gan Gymru, gwlad y gân, hanes hir a chref gyda cherddoriaeth ac felly roedd yn gyswllt amlwg pan gyfarfu Siân Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, â Patrick Evans, Cadeirydd Adran Gerddoriaeth Coleg Celfyddydau a Gwyddorau UAB, ar ymweliad a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru i Alabama y llynedd.

 

Ffurfiwyd perthynas rhwng y Cymry a’r gymuned Affro Americanaidd ym Mirmingham, Alabama dros hanner canrif yn ôl yn dilyn ymosodiad terfysgol gan y Klu Klux Klan ar Eglwys y Bedyddwyr, 16th Street. Fel arwydd o gefnogaeth ac undod rhoddwyd ffenestr lliw i’r eglwys gan bobl Cymru. Bu i ymweliad swyddogol Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd, a Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams â Phrifysgol Alabama y llynedd gryfhau’r berthynas hon.

 

Roedd trefniadau taith Côr Gospel UAB i ymweld â Chymru ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn cael eu cwblhau pan fu’n rhaid gohirio’r cyfan wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y byd. Yn awyddus i beidio â gadael i’r sefyllfa atal y cyfle i ddod â’r bobl ifanc at ei gilydd, ffurfiwyd côr rhithiol ar cyd rhwng Côr Gospel UAB ac aelodau o nifer o aelwydydd yr Urdd ar draws Cymru.

 

Bydd 34 o leisiau yn dod at ei gilydd i greu’r côr rhithiol yn gynrychiolwyr o Gôr Gospel yr UAB a thua hanner ohonynt yn aelodau o rai o gorau aelwydydd yr Urdd o Hafodwenog, Penllys, JMJ, Pantycelyn a’r Waun Ddyfal. Cyn aelod o’r Urdd a seren “Les Miserables” yn y West End, Mared Williams a Chyfarwyddwr Côr Gospel UAB Reginald James Jackson fydd yn canu rhan yr unawdwyr tra bod y Cyfarwyddwr Cerdd Richard Vaughan yn gyfrifol am ddod â’r lleisiau at ei gilydd.

 
Bydd yn brofiad newydd i aelodau Côr Gospel UAB hefyd, nid yn unig y profiad o uno i greu rhith gôr ond dyma fydd y tro cyntaf iddynt ganu yn y Gymraeg – addasiad o ‘Every Praise’ gan Hezekiah Walker, ‘Canwn Glod’.
 
Meddai Siân Lewis, “Mae gan gerddoriaeth, a cherddoriaeth gospel yn enwedig, y gallu arbennig i gynnig cysur a gobaith mewn cyfnodau anodd a chythryblus. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn heriol a dweud y lleiaf, nid yn unig i genhedloedd unigol ond i ni gyd fel dinasyddion y byd.
 
“Rydym mor falch ein bod wedi llwyddo i ddatblygu ein partneriaeth a rhoi’r cyfle i’n haelodau ddysgu mwy am ganu gospel oddi wrth ein ffrindiau ysbrydoledig yn UAB, er gwaetha’r pandemig. Gyda’n gilydd, rydym wedi creu perfformiad sydd wirioneddol yn codi calon – gwir esiampl o obaith wrth i ni edrych ymlaen yn bositif i’r dyfodol.”
 
Ychwanegodd Patrick Evans, Cadeirydd Adran Gerdd UAB, “Wrth ddod â’r lleisiau ifanc yma ynghyd rydym yn nodi cychwyn ar berthynas gadarn rhwng ein myfyrwyr a phobl ifanc Cymru. Roedd canu yn y Gymraeg am y tro cyntaf yn her i aelodau’r côr ond fe wnaethon nhw groesawu’r sialens ac rydym yn edrych ymlaen at ymweld â Chymru pan fydd hi’n ddiogel i ni wneud. Yn y cyfamser, gobeithio bydd ein rhith gôr yn creu tipyn o lawenydd yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

 

Uno trwy rym cerddoriaeth


 
Dywedodd Kirsty Williams: “Rydw i wrth fy modd ein bod yn parhau i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru ac Alabama. Mae’r fenter hon rhwng yr Urdd a Phrifysgol Alabama ym Mirmingham yn sicrhau fod cenhedlaeth newydd yn bwrw ymlaen â’r berthynas. Wrth uno myfyrwyr drwy rym cerddoriaeth, bydd ein cyfeillgarwch trawsatlantig yn parhau i ffynnu, er gwaethaf y pellter rhyngom.”

 

Wrth i’r Urdd agosáu at ei ganmlwyddiant yn 2022 mae gan y mudiad strategaeth ryngwladol uchelgeisiol i sicrhau fod mwy o bobl yn gwybod am Gymru, yn cynnig profiadau rhyngwladol i bobl ifanc yr Urdd ac yn dathlu cyfoeth diwylliannol Cymru yn ogystal â rhannu arfer da gan gynyddu hyder a mwynhad yn yr iaith Gymraeg. Ers ei sefydlu yn 1922 mae'r Urdd wedi meithrin 4 miliwn o ddynion a menywod ifanc i fod yn falch o'u gwlad, yn agored i'r byd ac yn ymgorfforiadau byw o'u hiaith a'u diwylliant, ynghyd â'r gwerthoedd cyffredinol yr ydym yn eu gwerthfawrogi yng Nghymru.

 

Mae’r fideo yn cael ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol i gydfynd â dathliadau diwrnod Diolchgarwch yn yr UDA.