Lansio prosiect Cenedl Mewn Cân

26/11/2020

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect ‘Cenedl Mewn Cân’ wedi cael ei lansio sy'n chwilio am greu rhestr o 10 cân sydd yn cynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch twristiaeth Cymru yn rhyngwladol.

Dywedodd Elin Evans, Cydlynydd y Prosiect: “Er bod tirwedd hardd Cymru’n enwog drwy’r byd, ein bwriad gyda’r prosiect yw cyfarch y ddelwedd yma ymhellach gan godi mwy o ymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg - a pha ffordd well i wneud hynny na thrwy gerddoriaeth. Byddwn yn y dyfodol eto yn hyrwyddo Cymru i ymwelwyr felly mae’n bwysig sicrhau ein bod yn dathlu a chyflwyno ein diwylliant unigryw.”
 
Mae’r rhestr fer o 25 cân wedi’i guradu gan drawstoriad o arbenigwyr: y cerddor Siân James; y DJ, cynhyrchydd a’r cyflwynydd Dyl Mei; y gohebydd chwaraeon Dylan Ebenezer; Nia Daniel o Lyfrgell Genedlaethol Cymru; Meurig Jones o Bortmeirion a’r cyflwynydd Lisa Gwilym.
 
Dywedodd y gyflwynwraig Lisa Gwilym: “Ein tasg oedd creu rhestr gychwynnol o 25 cân fyddai yn gynrychiolaeth o'r pump categori gwahanol, ein hiaith a'n diwylliant. Mae cerddoriaeth yn ran annatod o'n bodolaeth fel cenedl, a dwi'n meddwl bod y syniad o gyflwyno rhai o'n hoff ganeuon i weddill y byd, mewn prosiect sy'n ddifyr ac yn greadigol fel hyn, i hyrwyddo yr hyn sydd yn ein gwneud yn wlad mor arbennig yn hollol wych.”
 
Mae gofyn i’r cyhoedd ddewis 10 cân o’r rhestr fer sydd wedi’i rannu i bump categori, sef emynau, caneuon gwerin, 60au a’r 70au, 80au a’r 90au a 2000. Bydd angen dewis dwy gân o bob categori.
 
Bydd y bleidlais yn agor o ddydd Iau, 26ain o Dachwedd ac yn cau ymhen tair wythnos, dyddiad cau ar 16eg o Rhagfyr felly ewch i www.cenedlmewncan.cymru i wrando a dewis.

 

Dathliad arbennig


 
Bydd rhestr o’r 10 cân fwyaf poblogaidd yn cael ei lansio mewn dathliad arbennig ar ddydd ‘Mamiaith Ryngwladol’ UNESCO, 21 Chwefror 2021 er mwyn codi ymwybyddiaeth ryngwladol o Gymru a’r iaith Gymraeg.
 

 

Arweinir prosiect Cenedl Mewn Cân gan Wasanaeth Twristiaeth Cyngor Gwynedd mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam.

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.