'Steddfod AmGen yn profi'n llwyddiant mewn cyfnod llwm

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfnod anodd i’r Eisteddfod Genedlethol fel i gynifer o sefydliadau a chyrff eraill, ac yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Sadwrn, bu’r Prif Weithredwr, Betsan Moses a Llywydd y Llys, Ashok Ahir, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf.

Meddai Ashok Ahir, “Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn gythryblus i’r Eisteddfod.  Bu’n rhaid gohirio’r ŵyl ei hun am yr eildro yn unig yn ein hanes, ac ry’n ni hefyd wedi gorfod rhoi ein holl waith cymunedol ar stop.  Wrth gwrs, bu hyn i gyd yn siom i’n cefnogwyr ar draws Cymru a thu hwnt, a bu’n ergyd fawr i’n gwirfoddolwyr lleol i gyd, ac i bawb ohonom sy’n rhan o waith yr Eisteddfod mewn unrhyw ffordd.
 
“Ond yn hytrach na chamu’n ôl a gwneud dim am flwyddyn, roedden ni’n benderfynol bod pobl yn gallu cael blas o’r Eisteddfod, hyd yn oed mewn cyfnod mor anodd ac anghyffredin, ac rydw i’n siarad ar ran pawb wrth sôn am lwyddiant Eisteddfod AmGen, a diolch amdano.  Am dri mis, roedd gweithgareddau amrywiol i’w gweld ar draws pob platfform digidol ac ar raglenni fel Prynhawn Da a Heno, ac ry’n ni’n falch iawn o fod wedi gallu tynnu rhaglen fel hyn at ei gilydd mor sydyn ac i’r fath safon.  Mae’n deg dweud bod yr Eisteddfod wedi mynd yn ddigidol eleni, ac wedi llwyddo i lenwi peth o’r gwacter o beidio cael Eisteddfod ‘go iawn’.”
 
Ychwanegodd Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Er mor wych oedd AmGen, ry’n ni’n gwybod nad oedd y profiad yr un fath â chael bod gyda’n gilydd yng Ngheredigion, ond mae’n rhaid dilyn canllawiau a rhoi diogelwch ac iechyd y cyhoedd uwchlaw popeth, a dyna ry’n ni wedi’i wneud. 
 
“Ac ry’n ni’n ddiolchgar iawn i bawb am eu cefnogaeth dros y misoedd diwethaf, i’n holl bwyllgorau am ein helpu ni, yn enwedig ar y cychwyn pan roedden ni’n dal i weithio ein ffordd drwy effaith y penderfyniad o orfod gohirio, a thrwy gydol y cyfnod diwethaf.  Mae’n braf adrodd ar ddiwedd blwyddyn mor anodd, bod AmGen wedi bod yn llwyddiant mawr.  Erbyn diwedd y rhaglen wreiddiol, roedden ni wedi llwyddo i gyrraedd mwy o bobl nag erioed yn ddigidol – bron i 4miliwn o argraffiadau a 173,000 o ymgysylltiadau  ar draws cyfryngau cymdeithasol mewn cyfnod o lai na thri mis – ac roedd ein cynnwys wedi’i wylio bron i 600,000 o weithiau ar facebook.

 

Cyrraedd miloedd yn rhagor


 
“Ac mae’r ffigurau’n parhau i godi.  Mae’n hyfryd fod pobl wedi bod yn mynd yn ôl at y cynnwys dros y misoedd diwethaf ar ein gwefan ac ar YouTube a phlatfform AM.  Yn rhyfeddol, ry’n ni wedi llwyddo i gyrraedd miloedd yn rhagor o bobl yn ystod y flwyddyn pan nad oedd modd i ni gynnal yr Eisteddfod, a’r rheini’n bobl ar draws y byd ac o bob oed.  Mae’n amlwg bod galw mawr am ddeunydd digidol ac fe fyddwn yn parhau i ddatblygu cynnwys, gan gychwyn gydag Adfent AmGen, sy’n rhedeg o dydd Mawrth tan y Nadolig.
 
“Ond wrth gwrs, er mor wych oedd AmGen, ry’n ni i gyd yn ysu am gael dod at ein gilydd unwaith eto.  Un o’r pethau pwysicaf am yr Eisteddfod yw’r profiad cymdeithasol, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weld pawb ar y Maes pan fydd hi’n ddiogel i ni ddod ynghyd eto.”