Yn galw holl animeiddwyr ifanc!

10/05/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ydych chi’n animeiddiwr talentog sy’n gallu creu animeiddiad trawiadol?  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn edrych am animeiddwyr talentog i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ar-lein i gynhyrchu animeiddiad byr (unrhyw dechneg, unrhyw arddull) i farchnata arddangosfa fawr nesaf y Llyfrgell ar hanes cyfathrebu.  

 


Dylai’r animeiddiad amlygu crynodeb o hanes cyfathrebu o’r dulliau cynharaf hyd at yr oes ddigidol gan gofio cerrig milltir allweddol, megis chwyldro’r iaith lafar, hieroglyffau, signalau mwg, darganfyddiad y telegraff, y ffôn, y radio a’r teledu trwodd i dechnoleg gyfrifiadurol, y We Fyd-eang a’r cyfryngau cymdeithasol.  Ni ddylai’r animeiddiad bara dim mwy na 2 funud a dylai’r naratif fod yn gryno, gwreiddiol a chreadigol, ond yn fwy na dim, dylai gyffroi ac ysbrydoli pobl i ymweld â’r arddangosfa yn y Llyfrgell.  P’un ai wyt ti’n gweithio neu’n astudio fel dylunydd, neu’n rhywun ifanc ar dân i animeiddio,  mae hwn yn gyfle gwych i dy waith gael ei weld ar lefel ehangach - rho gynnig arni!

 

Sut i gystadlu.

 

Ewch ati i greu eich ffilm yn barod i'w lan-lwytho ar 1af o Fai!

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r gwaith yw 30 Mehefin 2012. I gystadlu, llwytha dy ffilm ar www.llgc.org.uk/animeiddio . Ni ddylai’r ffeiliau fod yn fwy na 100MB. Derbynnir y fformatau ffeiliau canlynol: .mov .mp4 .avi .mpeg .wmv .mp3 .swf  .flv .f4v.  Amlinellir y telerau a’r amodau llawn isod.

 

Enillwyr

 

Bydd yr animeiddiad llwyddiannus yn ennill gwobr ariannol o £250. Caiff ei arddangos mewn man amlwg yn yr arddangosfa bwysig hon yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n seiliedig ar hanes cyfathrebu yng Nghymru (Hydref 2012 – Medi 2013).  Yn ogystal, bydd yr animeiddiad llwyddiannus i’w weld ar wefan y Llyfrgell trwy gydol cyfnod yr arddangosfa.  Bydd y gwaith sy’n ennill yn cael ei archifo yng nghasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru ochr yn ochr â rhai o drysorau gweledol a chlywedol ein cenedl.
Bydd rhestr fer o 10 animeiddiad ar y mwyaf yn cael ei llunio ar ôl y dyddiad cau, a bydd y cynigion a gyrhaeddodd y rhestr fer yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru dros gyfnod yr arddangosfa  (Hydref 2012  – Medi 2013).

 

Gwybodaeth Bellach:
Siôn Jobbins, Swyddfa’r Wasg LlGC: 01970 632902  post@llgc.org.uk

 

Telerau ac Amodau

 

Mae’r gystadleuaeth yn agor ar 01/05/12 ac yn cau ar 30/06/12. Rhaid cymryd y gwobrau fel y’u cynigir ac ni ellir eu trosglwyddo na’u cyfnewid am arian cyfwerth.  Rhaid cyflwyno’r gweithiau ar-lein ar www.llgc.org.uk/animation.   Nid yw’r Llyfrgell yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am animeiddiadau sy’n anorffenedig, yn annarllenadwy, yn llygredig neu sy’n methu â chyrraedd yr hyrwyddwr erbyn y dyddiad cau cymwys am ba reswm bynnag. Cymerir bod pob ymgais yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Bydd enw a thref yr enillydd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.   Mae penderfyniad y golygydd yn un terfynol ac ni fydd modd cynnal unrhyw ohebiaeth. 
Mae’n angenrheidiol bod yr animeiddiad cyfan yn waith unigol o ddeunydd gwreiddiol wedi’i greu gan y cystadleuydd.  Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae pob ymgeisydd yn mynegi, cydnabod ac yn gwarantu bod yr animeiddiad a gyflwynir yn waith gwreiddiol sydd wedi’i greu yn gyfan gwbl gan yr ymgeisydd ei hunan, ac nad yw’r animeiddiad yn torri hawlfreintiau, nodau masnach, hawliau moesol, hawliau preifatrwydd / cyhoeddusrwydd na hawliau eiddo deallusol unrhyw unigolyn neu endid, ac nad oes gan yr un parti arall unrhyw hawl, teitl, hawliad na buddiant yn yr animeiddiad.   
Mae’n ofynnol nad yw’r animeiddiad, yn ôl disgresiwn llwyr a diymatal Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys deunydd sy’n anllad, pryfoclyd, dilornus, yn amlwg rywiol, treisgar neu fel arall yn dramgwyddus neu’n anaddas.
Bydd pob cystadleuydd yn gwarantu mai ef/hi yw perchennog yr animeiddiad (a’r holl hawliau eiddo deallusol yn y gwaith animeiddio a gyflwynir). 


Mae’n caniatáu i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru benrhyddid anghyfyngedig byd-eang, digyfnewid a pharhaol i atgynhyrchu, dosbarthu ac arddangos yr animeiddiad (ynghyd â chredyd enw) mewn cysylltiad â’r gystadleuaeth neu wrth hyrwyddo’r gystadleuaeth heb daliad ychwanegol.

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led