Rhybudd i ferched beichiog i osgoi anifeiliaid fferm sy'n rhoi genedigaeth

02/02/2015

Categori: Iechyd, Newyddion

merched beichiog i osgoi anifeiliaid fferm eraill sy'n rhoi genedigaeth

Cafwyd rhybudd gan Brif Swyddog Milfeddygol y Llywodraeth i ferched beichiog osgoi bod mewn cysylltiad agos gyda defaid adeg wyna neu anifeiliaid fferm eraill sy'n rhoi genedigaeth, gan fod hynny yn peryglu eu hiechyd eu hunain, ac iechyd eu babanod, drwy heintiau y gall anifeiliaid o'r fath eu cario.

 

Nid yw'r risgiau'n gysylltiedig â defaid yn unig, nag wedi'u cyfyngu i'r gwanwyn pan mae'r rhan fwyaf o ŵyn yn cael eu geni. Gall gwartheg a geifr sydd newydd roi genedigaeth gario heintiau tebyg hefyd.

 

Dywedodd y Prif Swyddog Milfeddygol, yr Athro Christianne Glossop: "Er bod nifer yr achosion o feichiogrwydd dynol a effeithiwyd gan gyswllt ag anifail a heintiwyd yn eithriadol o fach, mae'n bwysig fod merched beichiog yn ymwybodol o'r risgiau posibl ac yn cymryd pob gofal."

 

Ychwanegodd, "Mae gan ffermwyr hefyd gyfrifoldeb i leihau'r risgiau i fenywod beichiog. Mae hyn yn cynnwys aelodau o'u teuluoedd, y cyhoedd a staff proffesiynol sy'n ymweld â ffermydd.

 

Gofal

 

I osgoi'r perygl posibl o gael eu heintio, dylai menywod beichiog:

  • Beidio â helpu mamogiaid i ddod ag oen, na helpu gyda buwch sy'n bwrw llo neu afr fenyw sy'n bwrw myn
  • Osgoi cysylltiad ag ŵyn, lloi neu fynnod a erthylwyd neu rai newydd-anedig, neu â'r brych, hylifau neu ddeunyddiau geni (e.e. gwellt) a heintiwyd gan gynhyrchion o'r fath
  • Osgoi trin (gan gynnwys golchi) dillad, esgidiau neu unrhyw eitemau a all fod wedi bod mewn cysylltiad ag anifeiliaid sydd newydd roi genedigaeth, eu rhai bach neu'r brych. Bydd dillad a allai fod wedi'u heintio yn ddiogel i'w trin ar ôl iddynt gael eu golchi ar olchiad poeth
  • Sicrhau fod cysylltiadau neu bartneriaid sydd wedi bod yn wyna neu'n edrych ar ôl anifeiliaid eraill oedd yn rhoi genedigaeth yn cymryd y rhagofalon iechyd a glendid priodol, gan gynnwys gwisgo cyfarpar a dillad diogelwch personol ac yn ymolchi'n drwyadl er mwyn cael gwared ar unrhyw halogi posibl.
  • Dylai menywod beichiog gael cyngor meddygol os oes ganddynt wres neu symptomau ffliw, neu os ydynt yn poeni y gallent fod wedi dal haint mewn amgylchedd fferm. 


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net