Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai

20/02/2015

Categori: Iaith, Newyddion

Rhoi'r Gymraeg yn ganolog yn y cynllun datblygu

Cafodd deiseb ei lansio gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i gyd-fynd gyda dechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn, sy'n galw ar y ddau gyngor i osod dyfodol Cymunedau Cymraeg eu hiaith yn ganolog yn y cynllun. Mae'r mudiad hefyd wedi beirniadu'r ymgynghoriad am ‘gau pobl allan’. 

 

Dywedodd Osian Jones, ar ran Cymdeithas yr Iaith nad oes digon o gyfle i bobl gyfranogi yn yr ymgynghoriad ynghylch codi 8000 o dai yn y cymunedau hyn, “Mae'n boen calon i ni fel ymgyrchwyr sydd yn pryderu am ddyfodol ein cymunedau Cymraeg, nad oes chwarter digon wedi ei gyflawni na'i drefnu gan y ddau gyngor sir er mwyn hwyluso'r drefn i drigolion lleol Gwynedd a Môn fedru lleisio eu barn am y Cynllun. Mewn difrif calon, dyma Gynllun sydd â'r potensial i weddnewid ffabrig ieithyddol y ddwy sir, felly mae'n rhaid gofyn, a ydi trefnu ambell i gyfarfod yma ac acw a gosod copïau caled o'r Cynllun mewn llyfrgelloedd, yn ddigon o gyfle i bobl gyfranogi yn yr ymgynghoriad?”

 

Ychwanegodd, “Ddechrau’r flwyddyn, mi oedd ein galwadau ni'n glir ynglŷn â sut y dylai’r ddau gyngor sir drefnu ymgynghoriad cynhwysfawr a fyddai’n sicrhau bod y nifer mwyaf posib o drigolion y ddwy sir yn cyfranogi. Mi wnaethon ni ofyn am drefniant lle'r oedd digon o gopïau caled ar gael i bwy bynnag oedd yn mynnu cael copi. Mi wnaethon ni ofyn am drefniant lle'r oedd rhannau perthnasol o’r Cynllun yn cael eu gosod mewn mannau canolog ym mhob cymuned sydd wedi ei chynnwys yn y Cynllun, a hefyd bod y ddau gyngor sir yn trefnu cyfarfodydd cyhoeddus ym mhob ardal er mwyn arfogi ein cymunedau i ymateb.”

 

Mae’n gweld fod ymateb y ddau gyngor yn siomedig i sicrhau fod yr ymgynghoriad yn eang a thrwyadl “Yn anffodus mae ymateb y ddau gyngor yn siomedig iawn. I ddechrau, bydd copïau caled ar gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, ond ni fydd hawl gan neb i fynd â'r copïau hynny gyda nhw er mwyn craffu ar y Cynllun. Bydd copïau caled ar gael yn swyddfeydd y ddau gyngor, ond unwaith eto ni fydd hawl gan y cyhoedd i fynd â'r copïau hynny oddi yno.”

 

Cyfle teg i gyfranogi

 

Mae’n argyhoeddiedig fod angen sicrhau cylchredeg eang o gopïau i’r cymunedau sy’n cael eu cynnwys yn y Cynllun,  “Ateb y ddau Gyngor ydi bod gweld copïau electroneg ar y we yn ddigonol. Rydym yn cwestiynu’r canfyddiad hwnnw, ac yn mynnu bod rhaid trefnu bod digon o gopïau caled o’r Cynllun llawn, ynghyd â’r rhannau perthnasol i’r cymunedau unigol, ar gael i bawb sydd yn dewis derbyn copi, a hynny mewn mannau hwylus a chanolog i'r cymunedau sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun.”

 

Meddai Ben Gregory, aelod o bwyllgor yr ymgyrch, “Mae’r ddau gyngor sir wedi anwybyddu ein cais rhesymol iddynt wneud yn siŵr bod y cyhoedd yn cael cyfle teg i gyfranogi yn yr ymgynghoriad. Wedi’r cwbl, bydd y Cynllun yn effeithio’n uniongyrchol ar drigolion ein cymunedau. Dim ond mewn wyth canolfan yng Ngwynedd a Môn y bydd sesiynau galw i mewn yn cael eu cynnal, er bod y Cynllun yn effeithio ar gyfanswm o 115 o gymunedau."

 

Er mwyn arwyddo'r ddeiseb a darllen y cynllun yn llawn, ewch yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net