Sesiynau ymarfer corff i bobl sy'n dioddef o Ddementia

10/04/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd

Sesiynau DementiaGo

Mae diwrnod o weithgareddau arbennig wedi ei gynnal yng Nghoed y Brenin yn ddiweddar i’r rhai sy’n mynychu dosbarthiadau DementiaGo yn Ngwynedd.

 

Fel rhan o’r digwyddiad, cynhaliwyd dosbarth ymarfer a thaith gerdded i ddathlu ymdrechion pawb sy’n cymryd rhan yn y sesiynau yng nghanolfannau hamdden y Cyngor ar draws y sir.

 

Lansiwyd dosbarthiadau DementiaGo yng Ngwynedd ym mis Tachwedd 2014 gyda’r nod o helpu pobl sydd yn byw gyda Dementia a’r rhai sydd yn gofalu amdanynt drwy eu cyflwyno i sesiynau ymarfer grŵp i wella eu gweithgareddau corfforol. Ariannwyd y cynllun drwy grant Gofal Canolradd Llywodraeth Cymru i helpu i gefnogi pobl hyn i gynnal eu hannibyniaeth am gyhyd a phosib, gan leihau’r angen am ymyrraeth ddiangen gan iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Mae dosbarthiadau DementiaGo yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn; Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon a Chanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog gan hefyd roi cyfle i bobl ddod ynghyd i rannu eu profiadau a chyngor. Mae dros 90 o staff canolfannau hamdden Gwynedd wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth o Ddementia er mwyn creu canolfannau hamdden gyfeillgar i Ddementia.

 

Ysbrydoliaeth

 

Dywedodd Emma Quaeck. Rheolwr rhaglen DementiaGo ar gyfer Cyngor Gwynedd, “Roedd hi’n ysbrydoliaeth i weld gymaint o bobl yn cymryd rhan yn y diwrnod gweithgareddau yng Nghoed y Brenin ger Dolgellau. Cymerodd dros 28 o gwsmeriaid o ddosbarthiadau Porthmadog, Tywyn a Chaernarfon ynghyd a’r staff ran yn y diwrnod gweithgareddau. Mi gafodd bawb llawer o hwyl ac roedd hi’n hynod dda gweld pawb yn sgwrsio ac yn helpu’r rhai oedd angen ychydig o gymorth ychwanegol gyda rhai o’r ymarferion.

 

“Yn sicr, mae’r dosbarthiadau DementiaGo wedi bod o gymorth mawr i’r rhai sy’n mynychu. Rydym wedi gweld gwelliannau mewn cryfder corfforol a ffitrwydd, ond yn bwysicach oll yw’r gefnogaeth a’r gwmnïaeth rhwng pawb sydd yn cymryd rhan yn y sesiynau a’r neges gref gan ofalwyr yw bod mynychu’r dosbarthiadau yn eu helpu nhw i ymdopi’n well.”

 

Rhagwelir y bydd dosbarthiadau DementiaGo yn cael eu cyflwyno mewn ardaloedd arall o Wynedd yn y dyfodol fel rhan o gynllun Cyfeirio i Ymarfer (NERS).

 

Mae gwneud mwy o ymarfer corff yn helpu i wella gweithrediad gwybyddol ar gyfer y person sy'n byw gyda dementia, yn ogystal â holl fanteision eraill o fod yn fwy egnïol yn gorfforol, megis iechyd y galon ac yr ysgyfaint, gan leihau pwysedd gwaed, helpu patrymau cwsg a lleihau straen a phryder. Mae ymarfer corff hefyd yn llesol ar gyfer teuluoedd neu ofalwr- gall ofalu am un annwyl fod yn anodd ac yn aml mae eu hiechyd a'u lles eu hunain yn cael ei esgeuluso. Gall ymuno ag un o'r dosbarthiadau hyn, a chael mwy o ymarfer corff mewn amgylchedd cymdeithasol helpu tuag at greu gwell ansawdd bywyd i bawb.

 

Am fwy o wybodaeth am DementiaGo yng Ngwynedd a manylion pellach am ddyddiau ac amseroedd dosbarthiadau, cysylltwch ag Emma Quaeck drwy ffonio 01766 510932 / 07768988095.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net