Digwyddiad i ddathlu amgylchedd naturiol Aberlleiniog yn Ynys Môn

12/06/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Menter Môn yn eich gwahodd i ddathlu natur a’r amgylchedd naturiol mewn digwyddiad arbennig yng Nghwarchodfa natur leol Aberlleiniog ddydd Sadwrn yma.

Pwrpas y digwyddiad Dathliad Coetir Ganol Haf, sy’n cael ei drefnu gan y prosiect Cwlwm Seiriol, yw cyflwyno pobl lleol ac ymwelwyr i Aberlleiniog, a’r cyfoeth naturiol sydd i’w gael o fewn y warchodfa.

 

Bydd nifer o weithgareddau ar gael gan gynnwys teithiau tywys, gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd a cyfle i ddysgu sut i wneud giat bren neu naddu llwy bren. Cewch hefyd gyfle i gyfarfod crefftwyr lleol fydd yno i arddangos eu doniau. Yn ogystal â’r holl weithgareddau diddorol bydd swyddogion o prosiect Cwlwm Seiriol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ar gael i ateb cwestiynau. Mae’r digwyddiad yn addas i’r teulu cyfan.

 

Mae Gwarchodfeydd Natur Lleol yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cadwraeth ac addysg, ac yn lleoedd i'r cyhoedd gael mwynhad tawel a gwerthfawrogi natur.

 

Esboniodd Delyth Phillipps, Swyddog Prosiect Cwlwm Seiriol “Mae gan pob un ohonyn nhw nodweddion naturiol sydd o ddiddordeb arbennig i'r ardal leol, er enghraifft chwareli y rhoddwyd y gorau iddynt, camlesi diangen neu gilffyrdd rheilffordd segur, yn ogystal â choetiroedd, gwlyptiroedd, rhostiroedd ac arfordiroedd. Mae Gwarchodfeydd Natur Lleol yn helpu i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau, ac yn helpu i ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol, sefydliadau cadwraeth natur a chymunedau lleol. Maen nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt lleol, ac yn fannau delfrydol i blant ddysgu am natur.”

 

Creu eich lle

 

Mae Cwlwm Seiriol yn un o chwech o brosiectau sydd wedi derbyn arian trwy ‘Creu eich Lle’ - rhaglen newydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bwriad y rhaglen hon yw rhoi cyfle i gymunedau benderfynu sut i warchod a gwella eu hamgylchedd naturiol leol mewn ffordd sy'n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Un o brif amcanion y prosiect yw bod cymunedau’n manteisio ar y mannau agored sydd o’u cwmpas mewn perthynas â lles corfforol a meddyliol. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Menter Môn mewn cyd-weithrediad gyda PONT a Coed Cymru.