Dim.Cymru

19/12/2011

Categori: Ar-lein, Newyddion

Neges gan Maredudd ap Gwyndaf
Cyfarwyddwr, dotCYMGyda thristwch cysylltaf â chi heddiw i’ch hysbysu y bydd dotCYM Cyf. mwy na thebyg ddim yn gallu ceisio am barth lefel-uchaf (PLU) .cymru ar gyfer Cymru.
Yn hytrach na gweithio gyda dotCYM i greu cais cryf am barth lefel-uchaf i Gymru, mae Llywodraeth Cymru wedi gwahodd cwmni o Rydychen sy’n rhedeg parth .uk, Nominet, i ddod i Gymru i gystadlu yn erbyn dotCYM am gefnogaeth y Llywodraeth, gan adael iddo ladd y gystadleuaeth leol a gwarchod ei monopoli o’r farchnad parthau yn y DU. Ers 9fed Rhagfyr mae gwahoddiad cyhoeddus i unrhyw gwmni i gystadlu am berchnogaeth a rheolaeth dros yr enw Cymreig ar-lein (http://sell2wales.co.uk/notices/display.html?NoticeId=28474).

 

Cafodd y fenter ddiwylliannol dotCYM ei greu yn arbennig er mwyn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth i greu PLU fyddai’n atebol i’r Cymry. Nid oes ganddi’r adnoddau dynol nac ariannol i gystadlu yn erbyn corfforaeth fawr, gyfoethog sy’n amddiffyn ei monopoli o’r farchnad - yn enwedig pan fod ganddi gefnogaeth gref o’r gwasanaeth sifil a’r llywodraeth.

 

Logo dotCYMGall unrhyw gwmni mawr yn y byd nawr gystadlu am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fod yn berchen ar ac i redeg enw Cymru ar-lein. Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw gymuned arall sy’n gwneud hyn. Mae llywodraethau Llundain, yr Alban, Llydaw, Gwlad y Basg a Galisia, yn ddealladwy, yn amddiffynnol o’u parthau lefel-uchaf. Felly maent yn gweithio’n agos gyda chwmnïau lleol i’w rhedeg ac ond yn cael cwmnïau o’r tu allan i redeg yr ochr dechnegol. Mae dotCYM wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn yr un modd am bedair blynedd ond newidiodd y sefyllfa pan ddaeth Edwina Hart yn weinidog gyda chyfrifoldeb am barth lefel-uchaf Cymru. Mae’n debygol nawr taw Nominet fydd yn ennill a bydd yn ceisio am .wales. Efallai geith ei berswadio i geisio am .cymru hefyd, ond, gan nad yw’n atebol i neb, does neb yn gallu sicrhau y byddant yn ei farchnata neu ei reoli’n dda. Nominet fydd yn berchen ar y PLU ac ni fydd Cymru byth yn gallu adennill perchnogaeth na rheolaeth ohoni.

 

Os gwelwch yn dda darllenwch y grynodeb fanylach o’r digwyddiadau diweddaraf isod gyda mwy o wybodaeth ar sut gallwch chi fod yn gymorth. Heb gymorth o’i chefnogwyr a gwleidyddion ni all dotCYM atal y Llywodraeth na Nominet rhag gweithio yn erbyn dymuniadau'r mwyafrif o’r gymuned Gymreig fyd-eang.

 

Cysylltwch â maredudd@dotcym.org am fwy o wybodaeth ar sut gallwch gynorthwyo.

 

Dilynwch ni ar Twitter (@dotcymru)

 

Cysylltwch â’ch gwleidyddion a’r wasg er mwyn iddynt glywed eich barn.

 

Anfonwch yr e-bost hwn ymlaen at unrhyw un a fyddai â diddordeb neu’n gefnogol.

 

Diolch am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd
Maredudd ap Gwyndaf
Cyfarwyddwr, dotCYM


Mae dotCYM wedi bod yn barod i geisio am BLU ers blynyddoedd. Cafodd y cwmni ei strwythuro mewn modd i sicrhau ei fod yn atebol i’r gymuned Gymreig. Roedd yr ochr dechnegol yn barod i werthu parthau ledled y byd ac mae dotCYM wedi sicrhau benthyciad o $185,000 i dalu am y cais rhag ofn i Lywodraeth Cymru gefnu ar ei addewid o ariannu’r cais.

 

Ond ni lwyddodd dotCYM i berswadio’r gweision sifil yng Nghymru y dylai Cymru gael ei PhLU ei hun, sy’n cael ei rhedeg o Gymru, gan y Cymry ac yn atebol i’r Cymry. “What’s wrong with .uk?”, “why don’t we just get Nominet to do it for free?”. Ni ddangosodd y gweision sifil ddim uchelgais na dychymyg. Doedd dim dealltwriaeth o enwau parth lefel-uchaf na’r awydd i weithio ar ddod ag arloesedd, arbenigaeth, swyddi ac arian i Gymru.
Yn anffodus, cyn datgan y dyddiad derbyn ceisiadau (12 Ionawr 2012 - 12 Ebrill 2012) gan ICANN, y corff sy’n llywodraethu enwau ar y we, roedd newid llywodraeth yng Nghymru. Rhybuddiodd dotCYM Plaid Cymru ac Ieuan Wyn Jones, y gweinidog oedd yn gyfrifol am BLU i Gymru ar y pryd, os na fyddant yn gwneud rhywbeth ar frys i warantu fod y PLU yn cael ei redeg o Gymru, bod risg uchel y byddai gweinidog Llafur newydd yn mynd at Nominet i geisio am .wales.

 

Ni wnaethpwyd dim. Edwina Hart oedd y gweinidog newydd a gwrthododd siarad neu gwrdd â dotCYM ac aeth y gweision sifil at Nominet i ddod a nhw i mewn i’r gêm. Mae Carwyn Jones ac Edwina Hart wedi datgan nad os ganddynt ddim diddordeb yn hyn heblaw am roi’r “llythyr o ddim gwrthwynebiad”, sydd ei angen fel rhan o’r cais, i un ymgeisydd. Does yr un llywodraeth arall yn dangos cyn lleied o ddiddordeb yn ei pharth lefel-uchaf ei hun. Mae llywodraethau Llundain, yr Alban, Gwlad y Basg, Galisia a Llydaw i gyd yn gweithio’n agos iawn gyda’i ymgeiswyr lleol am ei henwau ar-lein.

 

Comisiynodd Nominet London Economics, LE Cymru a YouGov i greu dogfen sy’n datgan taw .wales dylai fod enw’r PLU ac nid .cymru. Yn lle gwneud ymchwil eu hunain mae’r Llywodraeth i weld yn credu pob gair o’r ddogfen hon. Felly, gan nad yw’r gweision sifil yn deall dim am BLUau, mae’r Llywodraeth yn cael ei gynghori gan ddogfen a gafodd ei gomisiynu gan gwmni sy’n ceisio amddiffyn ei monopoli o’r farchnad! Ni ymgynghorwyd â dotCYM a does neb arall ar gael i gwestiynu ymchwil ac arolwg barn gamarweiniol Nominet.
Dydd Gwener ddiwethaf (9 Rhagfyr) gwahoddodd y Llywodraeth ymgeiswyr i gystadlu am y llythyr o ddim gwrthwynebiad sydd ei angen fel rhan o’r cais i ICANN (http://sell2wales.co.uk/notices/display.html?NoticeId=28474).

 

Gyda dyddiad cau o 6ed o Ionawr, ond tair wythnos i ffwrdd gan gynnwys y Nadolig, mae bron yn amhosib i dotCYM i ddod o hyd i’r £300,000 o fuddsoddiad sydd ei angen ac felly mae gweision sifil a Llywodraeth Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau llwybr clir i Nominet, cwmni o Rydychen, i fod yn berchen ar ac i reoli .wales (ac efallai .cymru os fydd pwysau arnynt i wneud). Unwaith bydd Nominet yn berchen ar enw a brand Cymru ar-lein, ni fydd Cymru byth yn adennill rheolaeth ohoni. Dydy Nominet ddim yn atebol i’r Cymry mewn unrhyw ffordd. Gallant greu ffasâd Cymreig gyda phwyllgor ymgynghorol a hyd yn oed agor swyddfa yng Nghymru gyda siaradwr Cy! mraeg i roi cefnogaeth dros y ffôn, ond bydd hynny ddim yn newid y ffaith bod polisi yn cael ei benderfynu gan bobl sy’n estron i’r gymuned Gymreig. Wrth gwrs, ar ben colli perchnogaeth a rheolaeth o’n PLU, byddwn hefyd yn colli allan ar y swyddi, arbenigedd ag arian a fyddai wedi dod mewn i Gymru.

 

Mae Nominet wedi ceisio perswadio llywodraethau Llundain a’r Alban taw nhw ddylai fod yn berchen ar a rheoli eu PLUau nhw hefyd. Mae’r ddau wedi gwrthod y syniad ac maent yn gweithio gyda chwmnïau lleol i greu PLU llwyddiannus. Bydd Nominet efallai yn ennill y cytundeb i redeg ochr dechnegol .london, ond ni fyddant yn berchen arno nac yn ei redeg. Mae’r Llydäwyr, Galisiaid a Basgwyr yn gwneud yr un peth - cwmni lleol sy’n atebol i’r bobl maent yn eu cynrychioli, yn cydweithio’n agos gyda’r Llywodraeth. Ond dim dyna sy’n digwydd yng Nghymru lle does dim cefnogaeth na diddordeb mewn menter leol.

 

Go brin bydd dotCYM yn gallu rhoi cais i mewn yn erbyn Nominet ar y 6ed o Ionawr. Hyd yn oed os oes potensial am adenillion gwych ar fuddsoddiad dydy’r cwmnïau sy’n trafod gyda ni ddim yn gallu gwneud penderfyniadau yn ddigon cyflym i ryddhau arian erbyn y dyddiad cau. Os oes arian gydag unrhyw un i fuddsoddi, cysylltwch â ni.

 

Ond mae gobaith o hyd. Dydy parth lefel-uchaf ddim yn fater sydd wedi ei ddatganoli; mae’r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud yn Llundain. Ed Vaizey, y Gweinidog Diwylliant, Cyfathrebu a’r Diwydiant Creadigol, sy’n ysgrifennu’r gwir lythyr o ddim gwrthwynebiad. Mae dotCYM yn gobeithio bydd gwleidyddion y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn dangos yr arweiniad sydd ei angen i achub yr anghyfiawnder dwys hwn ac i sicrhau fod Cymru yn cadw rheolaeth o’i henw ar-lein.

 

Mae gennych chi, fel cefnogwr dotCYM, yr un faint o bŵer a dotCYM nawr i drio sicrhau fod y Llywodraeth yn sylweddoli ei fod yn gwneud camgymeriad a dylai gadw’r rheolaeth yng Nghymru a sicrhau fod cais am .cymru gyda’r cais am .wales. Mae’r adnoddau gyda dotCYM i geisio am barth lefel-uchaf ond dim i gystadlu yn erbyn Nominet. Mae’n hanfodol nawr i gael cymorth o’n cefnogwyr.

 

Gallwch gysylltu â’ch AC neu AS lleol. Mae angen i fwy o wleidyddion Llafur fod yn ymwybodol o’r sefyllfa a gall gwleidyddion y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol roi pwysau ar Lywodraeth y DU. Mae gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn Llundain arbenigwyr ar drefn rheoli'r we ac maent yn deall pwysigrwydd ceisiadau am BLUau cymunedol fel ein un ni i gynyddu amrywiaeth a chystadleuaeth ar y we. Gan nad ydy’r mater hwn yn un sydd wedi ei ddatganoli mae’n bwysig eu bod yn sylweddoli fod cyfrifoldeb arnynt i sicrhau fod Cymru yn cael y PLU mae hi eisiau a'i hangen ac nid un sydd a’i pholisi yn cael ei benderfynu yn Rhydychen.

 

Am fwy o fanylion ar y sefyllfa neu wybodaeth ar sut allwch gynorthwyo cysylltwch â mi (maredudd@dotcym.org) a dilynwch ni ar Twitter (@dotcymru)

 

Anfonwch yr e-bost hwn ymlaen at unrhyw un fyddai â diddordeb neu’n gefnogol.