Diogelu amgylchedd Cymru er mwyn y genhedlaeth nesaf

26/03/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prif Weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi erfyn ar bobl i ofalu am yr amgylchedd naturiol er mwyn sicrhau gwell dyfodol i blant Cymru.   

Mae Prif Weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru  wedi erfyn ar bobl i ofalu am yr amgylchedd naturiol er mwyn sicrhau gwell dyfodol i blant Cymru.   

 

Yn ei haraith fawr gyntaf ers dechrau ei swydd ar 26 Chwefror eleni, gwnaeth y datganiad wrth lansio Cynllun Corfforaethol newydd y corff, “Rheoli adnoddau naturiol heddiw ar gyfer cenedlaethau yfory”.

 

Yn ei haraith dywedodd Clare Pillman: “Mae’r heriau sydd yn gwynebu ein amgylchedd yn real...ond mae’r cyfleuon i wneud gwahaniaeth wirioneddol yr un mor fyw. Mae Cymru wedi deddfu i sicrhau llesiant ei thrigolion yn awr ac yn y dyfodol, ac mae’r cyfuniad o’r deddfau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a’r Amgylchedd yn un gref.

 

“Ein amcan llesiant cyntaf yw i hyrwyddo amgylchedd Cymru a’r gwaith o reali adnoddau naturiol Cymru mewn modd cynaladwy. Ond os dim ond ni yn unig bydd yn hyrwyddo amgylchedd Cymru yna byddwn wedi methu.

 

“Ein cenhadaeth yw i fod yn un o nifer o sefydliadau ac unigolion yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau fod ein stiwardiaeth o’r wlad anhygoel yma rydym yn ffodus i alw yn gartref, y gall cenhedlaethau’r dyfodol edrych yn ôl a dweud ein bod wedi gwneud yn iawn iddon nhw.”

 

Hefyd fe siaradodd Clare ynglyn a’r pobl mae hi wedi cyfarfod a hwy yn ystod y tair wythnos cyntaf o weithio i Cyfoeth Naturiol Cymru, gan ddweud:

 

“Ar ôl dim ond tair wythnos rydw I wedi cyfarfod a siarad a nifer o bobol sydd yn gweithio yma, sydd yn hyrwyddo amgylchedd Cymru yn reddfol. Mae eu arbenigedd, profiad a’u angerdd yn disgleirio drwy bob dim rydym yn ei wneud.”

 

Bu Diane McCrea, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, yn atseinio geiriau Clare gan ddweud:

 

“Mae’r amgylchedd naturiol yng Nghymru yn eithriadol ac yn ysbrydoliaeth – hwn yw sylfaen ein hiechyd, ein lles a’n ffyniant ond yn llawer rhy aml byddwn yn ei gymryd yn ganiataol.

 

“Mae’r adnoddau naturiol y gofalwn amdanynt yn darparu aer a dŵr glân, ein bwyd, swyddi a’r cyfle i wella ein hansawdd bywyd.        

 

“Drwy reoli’r adnoddau hyn yn gynaladwy a meddwl am atebion naturiol i’r problemau a wynebwn – gallant ddarparu mwy o fuddion i bobl yng Nghymru yn y dyfodol.”

 

Saith amcan allweddol

 

Mae’r saith amcan allweddol yn y cynllun, sy’n seiliedig ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn amlinellu sut bydd CNC yn sicrhau gwell dyfodol i blant Cymru, sef:                    

 

  • Hyrwyddo amgylchedd Cymru a hyrwyddo rheoli adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy                    
  • Sicrhau bod y tir a’r dŵr yng Nghymru’n cael eu rheoli’n gynaliadwy ac mewn modd integredig
  • Gwella cadernid ac ansawdd ein hecosystemau           
  • Lleihau’r risg i bobl a chymunedau o beryglon amgylcheddol fel llifogydd a llygredd               
  • Helpu pobl i fyw bywydau mwy iachus a bodlon       
  • Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol, gan ddefnyddio adnoddau naturiol heb eu niweidio 

 

Mae Fferm Wynt Brechfa yn un enghraifft o’r gwaith a wna Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu gwell dyfodol i bobl a bywyd gwyllt.